Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Otwarty konkurs ofert - Profilaktyczna działalność edukacyjna i informacyjna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów...

Reklama
Otwarty konkurs ofert - Profilaktyczna działalność edukacyjna i informacyjna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nabór od 14.10.2021 do 04.11.2021 10:00
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 260 tys. PLN
Do 99.99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 260 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - Profilaktyczna działalność edukacyjna i informacyjna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie..

I. Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi.

1. Wspierane będą działania polegające przede wszystkim na:

1) realizacji programów wspomagających działalność podmiotów służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, w tym wspierających funkcjonowanie środowisk abstynenckich,

2) podejmowaniu przez organizacje lub kluby abstynenckie inicjatyw na rzecz integracji i aktywizacji członków stowarzyszeń abstynenckich, w tym działań propagujących w społeczności lokalnej idee trzeźwości,

3) organizacji lokalnych kampanii i akcji profilaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

4) organizacji motywacyjnych i edukacyjnych programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

5) prowadzeniu działań informacyjno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, przemocą rówieśniczą, cyberprzemocą oraz rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych,

6) prowadzeniu poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz w stosunku do grup ryzyka.

7) realizacji programów służących budowaniu kompetencji społecznych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

8) realizacji programów służących rozwijaniu umiejętności komunikowania się i budowania relacji,

9) realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców,

10) realizacji programów profilaktycznych, obejmujących zajęcia rozwojowe w tym: artystyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, naukowe, czytelnictwo i edukację multimedialną oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe, ukierunkowane na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,

11) bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki, leczenia oraz resocjalizacji.

Preferowane będą programy profilaktyczne o potwierdzonej skuteczności, adresowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności zalecane w ramach Systemów rekomendacji programów profilaktycznych.

 

2.Wymagania dot. realizacji zadania:

1) prowadzenie działań profilaktycznych, adresowych do rożnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców, na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz stosowania przemocy, na poziomie uniwersalnym, selektywnym i wskazującym,

2) realizacja programów uwzględniających czynniki chroniące i czynniki ryzyka wynikających z używania substancji psychoaktywnych,

3) wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży,

4) obejmowanie oddziaływaniami takiej liczby odbiorców, aby czas niezbędny na realizację programu był adekwatny do potrzeb odbiorców i tematyki zajęć,

5) w przypadku programów realizowanych w placówkach oświatowych wymagana jest zgoda dyrektora/kierownika placówki na realizację przedmiotowego programu, którą należy załączyć do oferty.

 

3. Warunki realizacji zadania.

1) W ramach wnioskowanej kwoty mogą być dofinansowane

a) koszty wynagrodzenia terapeutów, psychologów, prelegentów, osób prowadzących zajęcia oraz innych osób związanych z realizacją programu,

b) koszty opłat za media, materiały i usługi niezbędne do realizacji zadania,

c) koszty ubezpieczenia uczestników,

d) koszty realizacji programu m.in. wynagrodzenie księgowej, koordynatora projektu,

e) koszty poczęstunku dla uczestników zajęć,

f) koszt opracowania i wytworzenia materiałów edukacyjno – informacyjnych w ramach lokalnych kampanii społecznych.

2) Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama