Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami”

Reklama
Nabór od 14.10.2021 do 04.11.2021 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 16,363 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami”.

​Realizacja zadania powinna sprzyjać nabywaniu, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz  funkcjonowania w  życiu społecznym i rodzinnym osób dorosłych z  niepełnosprawnościami poprzez: prowadzenie zajęć usprawniających i aktywizujących, udzielanie wsparcia psychologicznego. 

Działanie objęte zadaniem konkursowym: 

Prowadzenie ośrodka wsparcia przez 5 dni w  tygodniu przez co najmniej 8 godzin dziennie dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie m.st. Warszawy, które ukończyły edukację i nie korzystają z innych stacjonarnych form wsparcia. 

Wszystkie osoby muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób opuszczających placówki edukacyjne. W  przypadku osób chorujących psychicznie – osoby, które nie mają w/w orzeczenia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie informujące o rozpoznaniu choroby psychicznej i wskazaniach do udziału w aktywności w ośrodku wsparcia (dotyczy ośrodków wsparcia dla dorosłych osób chorujących psychicznie).

Prowadzenie ośrodka wsparcia obejmie m.in.:

• prowadzenie zajęć usprawniających i aktywizujących,

• udzielanie wsparcia psychologicznego,

• współpracę z rodziną/opiekunami uczestników. 

 

Istotne informacje:

 

Oferta powinna zawierać szczegółowy opis odbiorców zadania pod kątem samodzielności w  funkcjonowaniu.

• Oferent musi zawrzeć w ofercie koncept regulaminu placówki zawierający:

• nazwę podmiotu prowadzącego placówkę,

• określenie rodzajów świadczonej pomocy,

• określenie grupy osób uprawnionych do korzystania z placówki i jej charakterystykę,  w  tym informacja o rodzaju niepełnosprawności i stopniu samodzielności,

• określenie grupy osób uprawnionych do korzystania z placówki wymagających szczególnego wsparcia, 

• zasady naboru, przyjmowania i relegowania z placówki,

• zasady odpłatności, jeżeli jest ona stosowana,

• obowiązki i uprawnienia uczestników placówki,

• informację o konsekwencjach łamania zasad regulaminu.

 

W ofercie należy zaplanować  realizację zadania w formie zdalnej lub hybrydowej na wypadek, gdy sytuacja epidemiczna uniemożliwi realizację w formie stacjonarnej.

Po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego, oferent zobowiązany będzie do posiadania i egzekwowania regulaminu placówki, w zakresie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 

W przypadku deklaracji w ramach zadania wkładu własnego finansowego lub niefinansowanego (osobowego lub rzeczowego), w ofercie w pkt VI. „Inne informacje” należy szczegółowo opisać wkład własny, w każdym roku realizacji zadania. W przypadku wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego należy wskazać jego wysokość i pozycję kosztorysu. W przypadku wkładu osobowego lub rzeczowego należy opisać wycenę tego wkładu. Zalecenie to dotyczy zarówno oferty na powierzenie jak i na wspieranie realizacji zadania.

Dopuszcza się pobieranie opłat od uczestników ośrodka wsparcia.

W przypadku uwzględnienia  w kosztorysie oferty opłat  od uczestników zadania, w ofercie w pkt VI. „Inne informacje” należy szczegółowo określić ich wysokość, liczbę uczestników wnoszących opłatę oraz okres za jaki opłata jest pobierana.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia ośrodka wsparcia zgodnie ze  Standardem Prowadzenia Ośrodków Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Organizacja prowadząca ośrodek wsparcia zobowiązana jest do udziału w kwartalnych spotkaniach dot. realizacji działań z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. 

Ewaluacja:

Realizowane zadania muszą zostać poddane zewnętrznej ewaluacji początkowej oraz końcowej. Koszty przeprowadzonej ewaluacji wchodzą w koszty realizacji zadania. 

Raporty z ewaluacji muszą być przekazywane razem ze sprawozdaniami z  realizacji zadania. Raport z ewaluacji początkowej należy przekazać do Biura Pomocy i Projektów Społecznych wraz ze sprawozdaniem za rok 2022, natomiast Raport z ewaluacji końcowej wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania publicznego.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. 

Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz   art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przejściowe zawarte w art. 73 pkt. 3 tej ustawy wskazują,   iż obowiązki zawarte w art. 4 ust. 3 i ust. 4, art. 5 ust. 2 weszły w życie z dniem 5 września 2021 r. Przepisy te dotyczą umów związanych z realizowaniem zleconych zadań finansowanych z udziałem środków publicznych. Spełnienie wymogów dot. dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności 

 

Zaleca się uwzględnienie w kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania kosztów, które zostaną poniesione na zapewnianie dostępności realizowanego zadania.

W latach 2021-2024 środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności mogą być wyłącznie finansowane w ramach wydatków na zakup sprzętu, drobne naprawy lokalu i jego doposażenia. 

W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. 

Dostępność definiowana jest jako: dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna. 

 

Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

w obszarze dostępności architektonicznej: 

 

• wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane jest zadanie publiczne, 

• instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

• informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, wstępu do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,

• osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób z miejsca gdzie realizowane jest zadanie publiczne.

 

w obszarze dostępności cyfrowej:

 

• strona internetowa lub aplikacja mobilna wykorzystywana do realizacji lub promocji zadania powinna być dostępna cyfrowa poprzez zapewnienie jej funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości poprzez spełnianie wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. 

• Treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo. 

 

w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 

• obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

• instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach zadania publicznego, np. pętla indukcyjna, system FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia; 

• na stronie internetowej podmiotu informacji o realizowanym zadaniu publicznym w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,

• na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

 

Dostęp alternatywny: 

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na: 

• zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby  

• lub zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  

• lub wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

 

Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji III punkcie  3 „Syntetyczny opis zadania – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku  dostępu alternatywnego. 

 

W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie. Ponadto Zleceniobiorca powinien opisać zaplanowane rozwiązania zapewniające dostęp alternatywny do usług / produktów, które będą świadczone w ramach zadania.  Przez dostęp alternatywny można rozumieć w szczególności zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych.

Minimalny poziom dostępności wymagany od Zleceniobiorcy to minimalne wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy. Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji III punkcie  3 „Syntetyczny opis zadania”, wskazując rozróżnienie.

 

Uwagi:

W ramach realizacji zadania wyłoniony Oferent w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania obowiązany jest do:

• stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać jak będą stosowane;

• udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);

• umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w  przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);

• oferty powinny określać w jaki sposób stosowane będą standardy współpracy z wolontariuszami (w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania).

W roku latach 2021-2024 uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na zakup sprzętu związanego z  realizacją zadania w zakresie drobnych napraw lokalu i jego doposażenia oraz dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł za sztukę). Wysokość środków na te wydatki wynosi maksymalnie 10 000 zł rocznie. 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów transportu pomiędzy ośrodkiem wsparcia a miejscami zamieszkania osób uczestniczących w zadaniu. Dofinansowanie transportu nie może przekroczyć 8% wartości całej oferty, w skali całego okresu realizacji zadania jak i w każdym roku. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na: benzynę, wynagrodzenie kierowcy i asystenta, koszty leasingu pojazdu, koszty eksploatacji pojazdu, jeżeli pojazd stanowi własność organizacji realizującej zadanie, zakup usługi przewozowej (z wyłączeniem usługi dofinansowywanej przez m.st. Warszawa), koszt zatrudnienia asystenta transportowego.

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 30% wartości dofinansowania zadania ze środków m.st. Warszawy. Za „Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne” uważa się wszystkie koszty, które nie odnoszą się do bezpośrednich działań wobec uczestników ośrodka wsparcia. Przykładowe koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – czynsz, media, obsługa kadrowa, obsługa księgowa, sprzątanie, materiały biurowe związane z obsługiwaniem zadania. 

 

Maksymalna wysokość wydatków w ramach dotacji na udział w wydarzeniach rekreacyjno-kulturalnych wynosi 500 zł/rok/uczestnika zadania. 

Dopuszczalne jest pokrycie w ramach dotacji wyjść do kawiarni/restauracji/pizzerii w wysokości 200 zł/rok/uczestnika zadania. 

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama