Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i...

Reklama
Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
Nabór od 13.10.2021 do 04.11.2021 14:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 362,25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
 1. Odbiorcy:

Osoby uzależnione, współuzależnione i członkowie ich rodziny, mieszkańcy Miasta Stołecznego Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

      2. Oczekiwania dotyczące realizacji zadania

 • Udzielanie konsultacji indywidualnych oraz prowadzenie zajęć grupowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i członkom ich rodzin,
 • Readaptacja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Interwencja kryzysowa wobec osób uzależnionych i członków ich rodzin,
 • Podejmowanie działań służących odbudowywaniu oraz poprawie relacji rodzinnych (m.in. organizacja spotkań integracyjnych, organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu),
 • Działania zmierzające do integracji środowisk abstynenckich poprzez współpracę i wymianę doświadczeń z innymi klubami abstynenckimi na terenie m.st. Warszawy,
 • Prowadzenie działań promujących ideę trzeźwości w społeczności lokalnej.

     3. Warunki realizacji zadania

 • Zadanie powinno być realizowane przez organizację posiadającą doświadczenie w podobnych działaniach na terenie m.st. Warszawy,
 • Do realizacji zadania należy zapewnić bazę lokalową - lokal na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o uregulowanej sytuacji formalno-prawnej (wieloletnia umowa najmu, użyczenia, prawo własności) zapewniający prawidłową realizację zadania,
 • Oferent do realizacji zadania zapewni kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje tj. osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje do realizacji zadania w zakresie terapii uzależnień w tym: certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany instruktor terapii uzależnień, psycholog, pedagog lub inne pokrewne kierunki wykształcenia i specjalizacji. Forma zatrudnienia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami,
 • Klub musi funkcjonować minimum 5 dni w tygodniu w godzinach dostępnych dla osób pracujących
 • Oferent przeprowadzi ewaluację skuteczności podjętych działań.
 • W ofercie oferent powinien zaprojektować realizację zadania publicznego w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadania publicznego dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności. Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przejściowe zawarte w art. 73 pkt. 3 tej ustawy wskazują, iż obowiązki zawarte w art. 4 ust. 3 i ust. 4, art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 5 września 2021 r. Przepisy te dotyczą umów związanych z realizowaniem zleconych zadań finansowanych z udziałem środków publicznych. Oferent powinien określić w ofercie wymagania z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania  i powinny zostać uwzględnione te, które mają zastosowanie dla danego zadania. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. 

W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie. Ponadto Zleceniobiorca powinien opisać zaplanowane rozwiązania zapewniające dostęp alternatywny do usług / produktów, które będą świadczone w ramach zadania.  Przez dostęp alternatywny można rozumieć w szczególności zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych.

 

Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie.

 

Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

 

       4. Dokumentacja wymagana przy realizacji zadania:

 • Program klubu, w tym tygodniowy program pracy klubu,
 • Lista członków klubu,
 • Harmonogram oraz dziennik konsultacji indywidualnych,
 • Harmonogram oraz dziennik zajęć grupowych,
 • Dokumentacja prowadzenia konsultacji uwzględniających podział na konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • Lista obecności uczestników spotkań, zajęć,
 • Posiadanie pisemnej zgody, podpisanej przez każdego beneficjenta programu na przetwarzanie danych osobowych.

W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, podmiot jest zobowiązany do odbioru stosownych oświadczeń osób, których te dane dotyczą, zgodnie z postanowieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama