Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Prowadzenie placówki/placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w...

Reklama
Prowadzenie placówki/placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w tym w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych jako element Lokalnego Systemu Wsparcia
Nabór od 13.10.2021 do 04.11.2021 14:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 4,213 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie placówki/placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w tym w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

4.1. Odbiorcy zadania:

 

 • Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat[1]) z Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w szczególności zamieszkująca obszar koncentracji problemów społecznych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ( określonych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy);
 • Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży objętych wsparciem.

 

4.2. Forma i zakres realizacji zadania:

W ramach zadania oczekuje się zorganizowania oraz prowadzenia placówki/placówek wsparcia dziennego zapewniających w okresie realizacji zadania miejsca dla min. łącznie 215 osób (dzieci i młodzieży). Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

 1. Placówka Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej z funkcją opiekuńczą;
 2. Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej;
 3. Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej dla młodzieży (klub młodzieżowy).

Ad. 1)  W ramach realizacji zadania poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej z funkcją opiekuńczą oczekuje się:

 1. Obowiązkowo:
 • Dostępności placówki   5 dni w tygodniu (min. 6 godzin/dziennie dla wychowanków,  min. 2 godziny/dziennie pracy na rzecz dziecka);
 • Dzieci do placówki zapisywane są z założeniem, że korzystają z placówki 3 - 5 dni w tygodniu. Od tej zasady mogą być jednak odstępstwa w  związku ze specyficznymi potrzebami i sytuacją dziecka;
 • Sporządzania planu pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów oraz analizę indywidualnej sytuacji rodzinnej i szkolnej;
 • Prowadzenia zajęć opiekuńczych, wychowawczych, dożywiania, pomocy w nauce (np. korepetycje, zajęcia reedukacyjne, odrabianie lekcji). Indywidualizacja pracy i wsparcia;
 • Prowadzenia zajęć specjalistycznych grupowych i indywidualnych. Specjaliści dobierani w miarę potrzeb (ustalonych w diagnozie) np.: psycholog, pedagog, logopeda, terapia SI, socjoterapia, psychoedukacja, TUS i inne. Dostęp do specjalistów powinien zostać ustalony w oparciu o diagnozy i specyfikę grupy, natomiast powinno być to nie mniej niż 12 godzin/ tydzień;
 • Pracy z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe, m. in. pomoc psychologiczna, pedagogiczna;
 • Zapewnienia zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań i pasji (np. zajęcia sportowe, artystyczne, komputerowe, wycieczki, projekty grupowe itp.);
 • Współpracy w ramach systemów wsparcia – kontakt ze szkołą, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z instytucjami, organizacjami pomocowymi, współpraca na rzecz rodziny i dziecka.
 1. Pożądane:
 • Pracy placówki  dostosowanej do potrzeb danej rodziny lub skierowania do odpowiednich podmiotów w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej, pomocy w wychodzeniu z uzależnień;
 • Dostępności placówki w weekendy;
 • Łączenia formy stacjonarnej z formą pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę;
 • Organizacja wyjazdów weekendowych, socjoterapeutycznych, biwaki, itp.;
 • Umożliwienia rozwoju i szkoleń kadrze;
 • Sporządzania kontraktu z dzieckiem i fakultatywnie z rodzicem/opiekunem dotyczącego zakresu jego uczestnictwa w zajęciach.

c) Mile widziane:

 • Organizacja wyjazdów rodzinnych (integracyjne, terapeutyczne), aktywizacja zawodowa;
 • Działania dla społeczności lokalnej;
 • Wsparcie dzieci i rodzin w dostępie do opieki medycznej.

Ad. 2) W ramach realizacji zadania poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oczekuje się:

 1. Obowiązkowo:
 • Dostępności placówki   dla wychowanków 5 dni w tygodniu (min.6 godzin/dziennie, min. 1 godzina/dzień pracy organizacyjnej);
 • Sporządzania indywidualnego planu pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb
  i deficytów dziecka;
 • Pracy z grupą. Prowadzenia zajęć opiekuńczych, wychowawczych, dożywiania, pomocy w nauce (np. korepetycje, odrabianie lekcji);
 • Zapewnienia zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań i pasji (np. zajęcia sportowe, muzyczne, artystyczne, komputerowe, projekty grupowe itp.);
 • Zapewnienia podstawowych zajęć specjalistycznych (grupowych i indywidualnych). Pracy z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe, m. in. pomoc psychologiczna, pedagogiczna;
 • Współpracy w ramach systemów wsparcia – kontakt ze szkołą, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z instytucjami, organizacjami pomocowymi, współpracy na rzecz rodziny i dziecka.
 1. Pożądane:
 • Organizacji wyjazdów weekendowych, socjoterapeutycznych, biwaków, itp.;
 • Umożliwienia rozwoju i szkoleń kadrze;
 • Sporządzania kontraktu z dzieckiem i fakultatywnie z rodzicem/opiekunem dotyczącego zakresu jego uczestnictwa w zajęciach.
 1. Mile widziane:
 • Działania dla społeczności lokalnej.

Ad. 3) W ramach realizacji zadania poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla młodzieży (klub młodzieżowy) oczekuje się:

 1. Obowiązkowo:
 • Dostępności placówki dla młodzieży 5 dni w tygodniu, (min. 5 godzin/dzień, min. 2 godziny/dzień pracy na rzecz wychowanków);
 • Sporządzania planu pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów, analizę indywidualnej sytuacji rodzinnej i życiowej;
 • Prowadzenia zajęć specjalistycznych grupowych i indywidualnych. Specjaliści powinni być dobierani w miarę potrzeb (ustalonych w diagnozie/planie usamodzielniania) np.: psycholog, psychoedukacja, doradca zawodowy, TUS i inne;
 • Pracy z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe, m. in. pomoc psychologiczna, pedagogiczna;
 • Prowadzenia zajęć usamodzielniających, samodzielne przygotowanie posiłków w ramach warsztatów kulinarnych, wsparcie w nauce;
 • Zapewnienia zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania pasji (np. zajęcia sportowe, artystyczne, komputerowe, projekty młodzieżowe itp.);
 • Współpracy w ramach lokalnych systemów wsparcia – kontakt ze szkołą, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z instytucjami, organizacjami pomocowymi, współpracy na rzecz rodziny i dziecka;
 • Zaangażowanie młodzieży w działania wolontarystyczne.
 1. Pożądane:
 • Pracy dostosowanej do potrzeb danej rodziny lub skierowanie do odpowiednich podmiotów w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej, pomocy w wychodzeniu z uzależnień;
 • Dostępności placówki w weekendy;
 • Organizacji wyjazdów weekendowych, socjoterapeutycznych, biwaków, itp.;
 • Umożliwienia rozwoju i szkoleń kadrze;
 • Sporządzania kontraktu z dzieckiem i fakultatywnie z rodzicem/opiekunem dotyczącego zakresu jego uczestnictwa w zajęciach.
 1. Mile widziane:
 • Działania dla społeczności lokalnej.

 

4.3. Kadra:

 1. Zespół placówki powinien składać się z kierownika, wychowawców, specjalistów i instruktorów.
 2. W dniu złożenia oferty placówka musi dysponować kadrą posiadającą potwierdzone dokumentami kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.
 3. Osoby prowadzące zajęcia tematyczne rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży muszą posiadać wykształcenie wyższe, adekwatne do tematyki zajęć, z przygotowaniem pedagogicznym.
 4. Oferent zobowiązany jest do realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz.152), w szczególności przed zatrudnieniem i dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

4.4. Dokumentacja:

W ofercie należy wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji.

W ramach realizacji zadania wymagane jest od oferenta prowadzenie w każdej placówce:

 • Dokumentacji zadania zgodnej z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Kart zgłoszenia uczestnika zajęć (z podpisanymi przez rodzica/opiekuna odpowiednimi zgodami na udział w zajęciach, w przypadku osób które osiągnęły pełnoletność i kontynuują udział w zajęciach konieczna jest ich zgoda);
 • Listy obecności adresatów w ujęciu dziennym;
 • Dzienników zajęć (w tym: lista uczestników, opis prowadzonych zajęć z podziałem na: pracę bezpośrednią, pracę zdalną, pracę na rzecz dziecka, daty i godziny zajęć, liczby godzin zajęć, nazwiska i podpisy osób prowadzących);
 • Indywidualnej dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów. Dokumentacja musi zawierać m.in. (dane osobowe, informację o współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, a także innymi instytucjami funkcjonującymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, okresową ocenę postępów osiągniętych przez dziecko korzystające ze wsparcia);
 • Listy obecności pracowników/ ewidencja godzin pracy;
 • Dokumentacja kadrowa;
 • Dokumentacja finansowo-księgowa kosztów kadry.

Wzory dokumentów placówka opracuje we własnym zakresie.

4.5. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

Placówka wsparcia dziennego musi być prowadzona  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w zakresie posiadania odpowiedniej bazy lokalowej, kadry posiadającej wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz innych wymogów określonych w ww. ustawie oraz  powinna  spełniać standardy organizacji i pracy placówek wsparcia dziennego w m.st. Warszawa prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie m.st. Warszawy w trybie otwartych konkursów ofert.

 1. W składanej ofercie należy określić w jakiej formie prowadzona będzie placówka.
 2. Usługi świadczone przez placówkę są w całości bezpłatne dla adresatów zadania.
 3. Placówka musi być zlokalizowana na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Preferowana lokalizacja to:  obszar koncentracji problemów społecznych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (określony w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy). Baza lokalowa musi mieć uregulowaną sytuację formalno- prawną lokalu: wieloletnia umowa najmu, użyczenia, prawo własności.
 4. W ofercie należy zawrzeć opis placówki – liczbę, rodzaj i wielkość pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania.
 5. W każdej placówce podczas jej działań oprócz jednego wychowawcy sprawującego opiekę nad nie więcej niż 15. dzieci, w tym samym czasie musi znajdować się dodatkowo jedna osoba dorosła (może to być np. inny wychowawca, kierownik).
 6. W każdej placówce musi być zatrudniony kierownik (jedna osoba może pełnić obowiązki kierownika dla więcej niż jednej placówki), w przypadku pełnienia przez kierownika również funkcji wychowawcy należy precyzyjnie określić wymiar godzin pracy / etatu dla każdej z tych funkcji. W ofercie należy określić formę zatrudnienia kadry. Preferowane jest zatrudnienie kierownika i wychowawców na umowę o pracę. Informację o formie zatrudnienia należy zawrzeć w ofercie
 7. Zasady rekrutacji dzieci i młodzieży do placówki powinny zostać przedstawione w ofercie. Zasady te powinny uwzględniać współpracę z jednostkami pomocy społecznej, jednostkami oświaty i innymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, przy czym należy zapewnić miejsca dla dzieci i młodzieży kierowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i placówki oświatowe, w tym w szczególności funkcjonujące na terenie obszaru koncentracji problemów społecznych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (określonych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy)  oraz z innych instytucji świadczących pomoc rodzinie.
 8. Organizacja powinna w ofercie określić liczbę odbiorców, którzy będą korzystać z placówki wsparcia dziennego w poszczególnych latach realizacji zadania (każde dziecko jest liczone jeden raz w roku). W przypadku jednej oferty na kilka placówek, dla każdej placówki tę liczbę należy określić osobno. Liczba dzieci przebywających jednocześnie w placówce musi uwzględniać możliwości bezpieczeństwa, lokalowe oraz wychowawcze oferenta.

Określenie liczby dzieci, które mogą jednocześnie przebywać w placówce musi uwzględniać możliwość bezpiecznego i komfortowego prowadzenia zajęć oraz aktualną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w tym aktualne wytyczne właściwych służb sanitarnych. W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,

      9. Każdy z uczestników musi posiadać aktualną pisemną zgodę (rodzica lub opiekuna prawnego) na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez placówkę.

      10. Dopuszcza się przerwę w okresie wakacyjnym – 1 miesiąc. Informacja dotycząca ilości miesięcy w roku, w których funkcjonuje placówka, dni oraz godzin musi być sporządzona oddzielnie dla każdego roku realizacji zadania. W przypadku prowadzenia kilku placówek wsparcia dziennego oferent musi sporządzić oddzielnie dla każdej placówki informację dotycząca liczby miesięcy w roku, w których funkcjonuje placówka, dni oraz godzin.

      11. Oferent zobowiązuje się składając ofertę w niniejszym konkursie do stałego monitoringu frekwencji w placówce oraz do dołożenia wszelkich starań zapewniających frekwencję w placówce na poziomie min 50% wcześniej deklarowanej miesięcznej liczby adresatów zadania.

W ofercie należy również przestawić propozycję działań naprawczych (rekrutacja uzupełniająca) w przypadku obniżenia zadeklarowanego poziomu frekwencji.

Jeżeli w półrocznym rozliczeniu kontrolnym liczba dzieci korzystających z placówki wsparcia dziennego będzie stanowiła mniej niż 50 % wskazanych w ofercie odbiorców, wówczas podmiot prowadzący placówkę będzie zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu przyznanej dotacja za niewykorzystane miejsca za okres, którego rozliczenie dotyczy.

     12. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość korzystania z dożywiania - 1 posiłek dziennie, dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci i młodzieży w placówce w formie warsztatów kulinarnych mających charakter edukacyjny lub w formie cateringu. Dożywianie wraz ze wskazaniem formy realizacji powinno zostać wyodrębnione w oddzielnej pozycji kosztorysu oferty oraz  finansowanie posiłków powinno odbywać się w zgodzie z zasadami kształtowania poprawnych nawyków żywieniowych – bez fast foodów (z wyjątkiem sytuacji okazjonalnych).

     13. Opracowany harmonogram realizacji zadania powinien być sporządzony osobno dla każdego z roku realizacji zadania. W przypadku oferty dotyczącej prowadzenia więcej niż jednej placówki - harmonogram musi być sporządzony oddzielnie dla każdej z placówek na każdy rok realizacji zadania.

     14. Po podpisaniu umowy organizacja przedstawia szczegółowy harmonogram realizacji zadania wraz z podaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych okresów realizacji zadania tzn. dokładnym określeniu dni i godzin pracy placówki, terminów prowadzonych poszczególnych zajęć oraz godzin pracy osób stanowiących kadrę.

     15. Opracowany kosztorys realizacji zadania powinien być sporządzony osobno dla każdego  roku realizacji zadania. W przypadku oferty dotyczącej prowadzenia więcej niż jednej placówki przy każdej pozycji kosztorysu, planu i harmonogramu oraz nazwie rezultatu musi być zawarta szczegółowa informacja której placówki dotyczy. Każdy rodzaj kosztu musi być zawarty w kosztorysie osobno dla każdej placówki. Kosztorys powinien być czytelny, w  jednej pozycji kosztorysu powinien być zawarty jeden rodzaj kosztu. W ramach realizacji zadania finansowane będą pozycje dotyczące:

 1. Kosztów realizacji działań:
 • Kosztów zatrudnienia kadry;
 • Zapewnienia wyżywienia dla dzieci ( w tym art. spożywcze);
 • Pomocy i materiałów do zajęć, materiałów biurowych;
 • Wyjść kulturalno- rozrywkowych i sportowych;

 

      2. Kosztów administracyjnych, które stanowić powinny maksymalnie 20 % kosztów całkowitych (w przypadku PWD prowadzonych w lokalach z rynku najmu komercyjnego - koszty najmu lokalu nie są wliczane w ten limit, stanowią dodatkowe koszty administracyjne).

 • Kosztów utrzymania lokalu (w tym koszt najmu lokalu, konserwacje oraz zakup wyposażenia lokalu niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania);
 • Obsługi administracyjno- biurowej.

      16. Po zatwierdzeniu i wprowadzeniu do użytku  Bazy Monitorującej BM2 -wymagana jest od oferenta rejestracja i korzystanie z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez miasto oraz systematyczne uzupełnianie danych, które zostaną wykorzystane do wykonania raportów oraz prowadzenia monitoringu.

      17. Przed podpisaniem umowy podmiot prowadzący placówkę jest zobowiązany przedstawić:

 • Regulamin organizacyjny placówki;
 • Kopie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

w/w dokumenty można dołączyć do oferty

      18. W ofercie oferent powinien zaprojektować realizację zadania publicznego w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadania publicznego dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności. Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przejściowe zawarte w art. 73 pkt. 3 tej ustawy wskazują, iż obowiązki zawarte w art. 4 ust. 3 i ust. 4, art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 5 września 2021 r. Przepisy te dotyczą umów związanych z realizowaniem zleconych zadań finansowanych z udziałem środków publicznych.

Oferent powinien określić w ofercie wymagania z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania  i powinny zostać uwzględnione te, które mają zastosowanie dla danego zadania. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. 

W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie. Ponadto Zleceniobiorca powinien opisać zaplanowane rozwiązania zapewniające dostęp alternatywny do usług / produktów, które będą świadczone w ramach zadania.  Przez dostęp alternatywny można rozumieć w szczególności zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych.

Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie.

Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

        19. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, podmiot jest zobowiązany do odbioru stosownych oświadczeń osób, których te dane dotyczą, zgodnie z postanowieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

[1] Granicę wieku 18 lat należy rozumieć w całym dokumencie jako możliwość udziału wychowanka w zajęciach PWD do ukończenia nauki szkolnej

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama