Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających...

Reklama
Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka
Nabór od 13.10.2021 do 18.11.2021 23:59
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 3,845 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzenia  wraz z udzieleniem dotacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższy formularz.

Informacje o zadaniu:

1.Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie z integrowanych i kompleksowych działań skieorwanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Połnoc, Pragi Południe i Targówka.

2.Forma realizacji zadania: wsparcie lub powierzenie.

3.Cel zadania

 

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie kompetencji społecznych, emocjonalnych i opiekuńczo-wychowawczych rodziców dzieci w wieku 0-6 lat;
 • zwiększenie poziomu wiedzy rodziców na temat opieki i wychowania dziecka;
 • zwiększenie dostępu dzieci w wieku 0-6 lat do zajęć edukacyjnych, ogólnorozwojowych i specjalistycznych wspomagających rozwój;
 • integracja rodzin, wspomaganie budowania więzi rodzinnych, rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu rodziców i opiekunów z dziećmi w wieku 0-6 lat;

 

Formy działań:

 1. Tworzenie miejsc integracji rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat tj. Klubów dla Rodzin jako  uzupełnienie oferty Lokalnych Systemów Wsparcia.
 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu rodziców i opiekunów z dziećmi w wieku 0-6 lat.
 3. Szkolenia i warsztaty pozwalające na zdobycie umiejętności potrzebnych do pełnienia ról w rodzinie i w życiu społecznym w tym m.in. prowadzone w placówkach mających bezpośredni kontakt z rodziną np. żłobek, przedszkole.
 4. Warsztaty i procesy grupowe wzmacniające relacje i więzi rodzinne (w zakresie relacji rodzinnych, komunikacji, ról w rodzinie, wartości w rodzinie itp.) i pedagogiczne (w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania itp.).
 5. Warsztaty dla ojców mające na celu podkreślenie roli ojca w funkcjonowaniu rodziny i wychowaniu dziecka.
 6. Indywidualna, rodzinna i grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna i wychowawcza dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-6 lat.
 7. Wsparcie specjalistyczne m.in. mediatora, logopedy, psychologa, terapeuty.
 8. Otwarte spotkania tematyczne dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-6 lat, w tym warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 9. Otwarte spotkania tematyczne dla rodzin oczekujących na dziecko.
 10. Pomoc asystenta wspierającego rodzinę w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych (zatrudniony na podstawie art. 190 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).   
 11. Aktywizacja rodziców małych dzieci do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej i innych rodziców.
 12. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, adekwatnych do wieku  dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny i psychospołeczny.
 13. Stworzenie oferty edukacyjnej rozwijającej zainteresowania i talenty małych dzieci.
 14. Integracja międzypokoleniowa, wspomaganie więzi międzypokoleniowych i rodzinnych.
 15. Wyjazdy i wydarzenia integracyjne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów/rodzin.

 

4.Opis zadania:

Głównym założeniem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań kierowane do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat: działania opiekuńczo-wychowawcze,  specjalistyczne, socjalne, edukacyjne, profilaktyczne i  inne.

Działania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które już działają na obszarze, gdzie projekt będzie  realizowany. Projekt zakładać musi zatem dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na jego obszarze i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów.

Projekt ma na celu zwiększenie  szans  rozwojowych  dzieci  w  wieku  0–6  lat  i  ich  rodziców  poprzez  wzmocnienie więzi rodzinnych, kompetencji społecznych, opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców oraz zwiększenie efektywności i spójności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz rodzin z dziećmi do lat 6.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną Kluby dla Rodzin – jako miejsca integracji i przestrzeni wymiany doświadczeń oraz spotkań dla rodzin z dziećmi w wieku 0–6 lat, gdzie rodziny wraz z dziećmi skorzystają z oferty udziału w realizowanych zajęciach. Działania podejmowana przez Kluby dla Rodzin mają służyć zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, wsparciu edukacyjnemu i psychologicznemu, integracji rodzin i podnoszeniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów. Wiedza i umiejętności wielu rodziców i opiekunów w zakresie różnych aspektów związanych z wychowywania dzieci jest niska. Dlatego niezwykle ważne jest podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Działania realizowane w ramach projektu mają wzmocnić rodzinę i jej więzi m.in. poprzez podniesienie kompetencji społecznych oraz opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów, a także zwiększyć szanse rozwojowe i edukacyjne dzieci w wieku 0-6 lat. Podnoszenie kompetencji społecznych powinno dokonywać się przy wykorzystaniu elastycznych form wsparcia rodziców i opiekunów. W projekcie powinny być wykorzystane działania, dzięki którym uczestnicy zdobędą umiejętności potrzebne do pełnienia prawidłowych ról w rodzinie oraz ról społecznych. Wartością tego projektu jest nie tylko pomoc rodzinom, istotne znaczenie w prowadzonym projekcie mają działania wzmacniające więzi rodzicielskie, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców oraz tworzenie spójnego środowiska lokalnego jako kontekstu prawidłowego funkcjonowania rodzin.

W ramach realizacji zadania istnieje możliwość korzystania z oferty kulturalnej, sportowej, i edukacyjnej m.st. Warszawy w tym wykorzystanie lokalnych zasobów (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, domy kultury, OSiR, inne).

 

 

Odbiorcy zadania: Rodziny z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkające na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

Warunki obligatoryjne:

 • Przy realizacji programu konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi
  i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (np. pedagog, psycholog, Ośrodek Pomocy Społecznej (kontrakt z OPS), utworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji dzieci do lat 6).
 • Co najmniej 80 % odbiorców programu będą stanowiły rodziny/opiekunowie z dziećmi w wieku 0-6 lat, które mieszkają na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.
 • Konieczna jest ścisła współpraca z rodziną, dlatego możliwe jest włączenie działań asystenta rodziny zgodnie z przyjętym standardem pracy i wzorem dokumentów pracy asystenta, dostępnym na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/standard-asysty-rodzinnej-w-m-st-warszawa
 • Prowadzenie Warszawskich Klubów dla Rodzin zgodnie ze standardami, które dostępne są na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/rodzina-po-godzinach
 • Zadanie realizowane tylko na terenie m.st. Warszawy na rzecz ww. obszaru
  (z wyłączeniem wyjazdów i wycieczek dla rodziców z dziećmi);
 • Prowadzenie dokumentacji do programu – listy odbiorców, konspekty, kalendarze zajęć i inne;
 • Przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, uwzględniających objęcie wsparciem rodziców z dziećmi w wieku 0-6 lat, jako grupa wymagająca wsparcia;
 • Dostosowanie intensywności wsparcia do różnych potrzeb odbiorców;
 • W przypadku oferty wspólnej przedstawienie w ofercie sposobu zarządzania projektem i podziału zadań;
 • Korzystanie z jednolitego systemu gromadzenia danych oferowanego przez miasto (system monitoringu) oraz analiza zgromadzonych danych;
 • Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19 należy przewidzieć prowadzenie działań w tzw. trybie hybrydowym tj. stacjonarnie i online oraz tylko online; w takim przypadku  oferent wskaże w opisie zadania wykorzystywane  techniki realizacji zadania,  narzędzia z których zamierza korzystać np. typ i  rodzaj platformy internetowej itp.

 

Dostępność:

 1. Zadania publiczne powinno być zaprojektowanie i realizowane w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami; zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami;

 

 1. W ramach realizacji zadania dopuszcza się umieszczanie w kosztach realizacji działań w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.
 2. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności. Wysokość tego kosztu zależy m.in. od charakteru działania – jego zasięgu, tematyki, liczby osób ze szczególnymi potrzebami, które z tego skorzystają i oczywiście przyjętych rozwiązań likwidujących bariery (np. instalacja trwałego podjazdu to koszt znacznie wyższy niż wypożyczenie przenośnej rampy). 
 3. W ramach środków bieżących dopuszcza się przeprowadzenie remontu lokalu w ramach kosztów realizacji działań. Środki mogą być wykorzystywane na koszty remontu i dostosowania do przepisów BHP, PPOŻ, celem zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.

Oczekiwania:

Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających na określonym obszarze) oraz wspierane przez instytucje publiczne (ośrodek pomocy społecznej, żłobek, przedszkole, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne poradnie rodzinne i inne).

Możliwe jest pobieranie symbolicznej opłaty od uczestników za udział w określonych zajęciach.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama