Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór wniosków na 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce

Reklama
Nabór od 07.10.2021 do 15.11.2021 23:59
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umów lub porozumień.

Udzielanie dotacji na dziedziny: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne

1.       Wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach wnioski na realizację zadań do właściwych wojewodów, zgodne z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 15 listopada 2021 r. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu wojewódzkiego, nie data nadania przesyłki.

2.       Jeśli zakres zadania obejmuje więcej niż jedno województwo – właściwym jest urząd dla województwa będącego siedzibą wnioskodawcy. Jeśli wniosek obejmuje jedno województwo, ale inne niż siedziba wnioskodawcy – wnioskodawca składa wniosek do wojewody właściwego dla miejsca realizacji zadania.

3.       Wojewoda ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia lub skorygowania wniosku na podstawie szczegółowej analizy wniosków, przeprowadzonej przez pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych w kontekście aktualnych potrzeb, działań zrealizowanych podczas poprzednich programów integracji, aktywności i zasobów wnioskodawcy itd.

4.       Wojewodowie przygotowują kryteria oceny i powołują Komisje Wojewódzkie, które działają na zasadach określonych w art. 15 ust. 2c-2f oraz 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). W skład każdej Komisji Wojewódzkiej  wchodzą przedstawiciele: urzędu wojewódzkiego, kuratorium oświaty oraz co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności romskiej z terenu danego województwa.

Reklama