Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Organizacja wydarzeń dla dzieci i młodzieży w ramach UKS oraz pozostałych stowarzyszeń i klubów prowadzących...

Reklama
Organizacja wydarzeń dla dzieci i młodzieży w ramach UKS oraz pozostałych stowarzyszeń i klubów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży
Nabór od 13.10.2021 do 04.11.2021 23:59
Sport - CUW i GCKiP
Łączny budżet 14 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 14 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Gminy Kobylnica, Sport - CUW i GCKiP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wydarzeń dla dzieci i młodzieży w ramach UKS oraz pozostałych stowarzyszeń i klubów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Nazwa zadania: organizacja wydarzeń dla dzieci i młodzieży w ramach UKS oraz pozostałych stowarzyszeń i klubów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży.

  1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanymi jako oferent).
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  3. Zlecenie zadania odbywa się w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  4. Wysokość dotacji na zadania zlecone w formie wspierania nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. W przypadku przekroczenia progu 80% oferta zostanie odrzucona.
  5. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu lub pozyskany z innych źródeł przez wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10 % otrzymanej kwoty dotacji. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego oferta zostanie odrzucona

 

Oferta powinna być złożona na stronie serwisu internetowego Witkac.pl do dnia 04.11.2021 r., natomiast potwierdzenie o którym mowa w pkt. 2 należy złożyć do dnia 05.11.2021 r. w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Kobylnica w sekretariacie, ul. Główna 20 lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu do urzędu).

Oferty złożone w generatorze wniosków bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia 

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu

Źródło: Urząd Gminy Kobylnica

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama