Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - nabór ofert w trybie art. 19a (małe dotacje)

Reklama
Nabór od 13.10.2021 do 15.11.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 3 tys. PLN

UWAGA WAŻNE: WKŁAD WŁASNY WYMAGANY !!

 

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako:

 

32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

DLA KOGO?

Podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania - mogą starać się o dotację z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA SIĘ STARAĆ?

 • Kwota dofinansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 3.000 zł.
 • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z  budżetu Gminy Miasta Toruń tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • 13.10.2021 r. do 15.11.2021 r. godz. 23:59:59
 • Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co najmniej 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem planowanego zadania.

 

REALIZACJĘ OFERTY UZNAJE SIĘ ZA NIECELOWĄ JEŚLI ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDNA Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI:

 1. proponowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń przekracza 80% całkowitych kosztów realizacji zadania;
 2. oferta została złożona później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego;
 3. oferta została złożona w trakcie prowadzonej procedury otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w tym zakresie;
 4. zadanie nie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;
 5. określone w ofercie cele i rezultaty zadania nie są zbieżne z programami i strategiami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń;
 6. realizacja zadania wskazanego w ofercie nie jest możliwa;
 7. uwzględnione przez oferenta działania lub wskazane w ofercie sposoby monitorowania wskaźników nie pozwalają na ocenę lub nie zapewnią osiągnięcia zakładanych rezultatów;
 8. oferta nie zawiera informacji o możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym o posiadanych zasobach, które będą wykorzystywane przy realizacji zadania (rzeczowych, kadrowych);
 9. szacunkowe koszty realizacji zadania są nieadekwatne do planowanych działań i rezultatów.

 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 proponowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania (§ 5 pkt 1 Zarządzenia nr 107/2020 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.06.2020 r.)

PROCEDURA

 WEJDŹ NA: https://www.orbitorun.pl/index.php/page/dotacje

 • Przygotować i złożyć ofertę na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz złożyć w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT  po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu).
 •  Dołączyć wymagane załączniki w wersji papierowej:
 1. W przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
 2. W  przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
 3. Statut organizacji potwierdzony za zgodność z oryginałem;
 4. Wykaz działań promocyjnych planowanych przez oferenta.
 • W sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT złożyć ofertę wyłącznie w wersji papierowej.
  W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.
 • Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia. W przypadku uznania za celową realizację zgłoszonego zadania - w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana:
  1. W Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.torun.pl (w dziale "Ogłoszenia PMT"),
  2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia, serwis dla ngo: www.orbiToruń.pl,
  3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.
 • W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi i przesłać do odpowiedniego wydziału.
 • Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z  organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić wg uproszczonego wzoru sprawozdania określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 poz. 2055).

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM, PRZEPISAMI I ZASADAMI ZWIĄZANYMI Z POZAKONKURSOWYM TRYBEM UDZIELANIA DOTACJI.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002057/O/D20182057.pdf
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 107/2020 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert: https://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255947
Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama