Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konurs ofert: Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – pilotaż

Reklama
Nabór od 06.10.2021 do 28.10.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 592 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – pilotaż.

Forma: wsparcia.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 15 listopada 2021 roku, zakończenie do 31 lipca 2023 roku.

Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polega na udostępnieniu bezpiecznego miejsca pobytu dla osób doświadczających przemocy oraz ich dzieci i/lub innych osób zależnych, zmuszonych opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania i pozostających bez innej możliwości schronienia, na okres maksimum 14 dób hotelowych (działanie interwencyjne) i/lub w formie „mieszkania treningowego”, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (działanie o charakterze wspierającym) oraz zapewnieniu wsparcia psychologicznego, prawego i in. celem uzyskania stabilizacji psychicznej i życiowej umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie.

Realizacja zadania obejmuje:
a) wybór hoteli/hosteli na terenie miasta Wrocławia zlokalizowanych w różnych jego częściach, oraz zapewnienie w nich dostępu do 10 pokoi 2 i 3-osobowych na okres od 1 do 14 dób.
b) utrzymanie i zagospodarowanie 2 lokali mieszkalnych wskazanych przez Gminę
c) pozyskanie /wynajęcie i utrzymanie do 3 lokali mieszkalnych z innych zasobów, w tym komunalnego
d) opracowanie koncepcji kompleksowego systemu wsparcia osób doświadczających przemocy wraz ze standardami postępowania, monitorowania działań i wyznaczeniem kierunków jego rozwoju;
e) opracowanie procedury rekrutacji do programu, przydziału schronienia dla osób doświadczających przemocy, zasad korzystania z lokali,
f) opracowanie regulaminu współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz ofiar przemocy w rodzinie,
g) zarządzanie procedurą przydziału schronienia dla osób doświadczających przemocy (w tym przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie wniosków, przekierowywanie do innych miejsc zapewniających schronienie we Wrocławiu),
h) zapewnienie asystentury zmierzającej do uzyskania przez dorosłe osoby doświadczające przemocy stabilizacji życiowej, w tym zawodowej i finansowej, a w konsekwencji do pełnego usamodzielnienia się (pomoc i wsparcie w organizacji spraw codziennych, planowaniu budżetu domowego, załatwianiu spraw urzędowych,
znalezieniu i utrzymaniu pracy, uzyskania innych form wsparcia dostępnych poza tym projektem i in.),
i) wsparcie psychologiczne w celu uzyskania stabilizacji psychicznej umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie,
j) pomoc prawną w formie konsultacji i doradztwa,
h) monitorowanie dbałości o użytkowaną przestrzeń mieszkalną (zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie),
i) monitorowanie i wzmacnianie procesu powrotu do stabilizacji życiowej i psychicznej osób objętych wsparciem, w tym dostosowywanie zakresu realizacji programu do ich potrzeb.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale
Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama