Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

3 Nabór ofert w trybie art. 19a Departament Promocji i Projektów Społecznych

Reklama
Nabór od 15.10.2021 do 22.10.2021 09:00
Departament Promocji i Projektów Społecznych
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Udzielenie dotacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie pozakonkursowym, w formie tzw. małych grantów wymaga złożenia oferty realizacji zadania publicznego zgodnej ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.                        

Warunkiem  złożenia oferty w trybie pozakonkursowym, tzw. małego grantu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie www.witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu). Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową w ciągu 3 dni roboczych do tutejszego Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu) wskazując Departament PRomocji i Projektów Społecznych. Zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.

Organizacja może ubiegać się o dotację w kwocie do 10 000,00, dotacja udzielona organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego nie może być przeznaczona, między innymi, na: remonty budynków i miejsc, bieżącą działalność organizacji, działalność polityczną, itd. Powinna być udzielona na realizację zadania publicznego o zasięgu regionalnym, koszty, które może ponieść organizacja mogą dotyczyć na przykład: wynagrodzeń dla wykładowców szkoleń i warsztatów, obsługi administracyjnej zadania, wynajęcia sali, cateringu niezbędnego dla wykonania zadania, innych kosztów związanych z obsługą zadania.

Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama