Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 13.10.2021 do 04.11.2021 14:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 314,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Adresaci:

adresatami zadania są osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, ubogie, dotknięte lub zagrożone wykluczeniem społecznym będące mieszkańcami m.st. Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Zakres i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie artykułów żywnościowych i rzeczowych, zapewnienie odpowiedniego transportu, w tym dostosowanego do przewozu żywności.
 2. Preferowane będą oferty podmiotów, które są organizacją partnerską lokalną dystrybuującą żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
 3. Zadanie musi uwzględniać magazynowanie artykułów według zasad:
  • prowadzenie magazynu musi odbywać się na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • w przypadku pozyskania artykułów żywnościowych wymagających warunków chłodniczych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, a w przypadku braku takich warunków konieczne jest wydanie artykułów w dniu pozyskania,
  • wymagane jest zapewnienie oddzielnych pomieszczeń dla pozyskanych artykułów rzeczowych i żywnościowych,
  • prowadzenie magazynu żywności musi odbywać się zgodnie z zasadami higieny żywności,
  • wymagane jest niezwłoczne dystrybuowanie żywności o krótkim terminie ważności.
 4. Zadanie musi uwzględniać przekazywanie pozyskanych artykułów według zasad:
 • wydawanie artykułów powinno się odbywać co najmniej trzy razy w tygodniu po 3 godziny dziennie, oferent określi dostępność oraz warunki usługi dla odbiorców,
 • artykuły żywnościowe i rzeczowe powinny być przekazywane osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, ubogim, dotkniętym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, które są mieszkańcami m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańcami Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • artykuły żywnościowe powinny być przekazywane na podstawie skierowań wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • organizacja realizująca zadanie na podstawie zawartego porozumienia musi prowadzić współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie kierowania odbiorców zadania, informowania o posiadanych artykułach, a także w sprawie bieżącej weryfikacji potrzeb odbiorców,
 • Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematycznego przekazywania informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w szczególności dot. harmonogramu i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • udzielanie jednorazowej pomocy bez skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy jest związane z jednoczesnym obowiązkiem informowania Ośrodka Pomocy Społecznej o każdym takim przypadku,
 • zadanie musi uwzględniać prowadzenie ewidencji odbiorców, skali udzielonej pomocy każdemu odbiorcy oraz ewidencji przekazanych artykułów,

      5. Zleceniobiorca będzie realizował działania o charakterze edukacyjnym na temat zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

      6.Do realizacji zadania należy zapewnić bazę lokalową - lokal na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o uregulowanej sytuacji formalno-prawnej (wieloletnia umowa najmu, użyczenia, prawo własności) zapewniający prawidłową realizację zadania.

      7. W ofercie oferent powinien zaprojektować realizację zadania publicznego w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadania publicznego dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności. Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przejściowe zawarte w art. 73 pkt. 3 tej ustawy wskazują, iż obowiązki zawarte w art. 4 ust. 3 i ust. 4, art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 5 września 2021 r. Przepisy te dotyczą umów związanych z realizowaniem zleconych zadań finansowanych z udziałem środków publicznych.

Oferent powinien określić w ofercie wymagania z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania  i powinny zostać uwzględnione te, które mają zastosowanie dla danego zadania. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. 

W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie. Ponadto Zleceniobiorca powinien opisać zaplanowane rozwiązania zapewniające dostęp alternatywny do usług / produktów, które będą świadczone w ramach zadania.  Przez dostęp alternatywny można rozumieć w szczególności zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych.

Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie.

Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

       8. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, podmiot jest zobowiązany do odbioru stosownych oświadczeń osób, których te dane dotyczą, zgodnie z postanowieniem         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama