Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Reklama
Nabór od 13.10.2021 do 20.10.2021 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Nazwa zadania: Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach naboru dofinansowane będą:

- wnioski na organizację szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych,

- wnioski na organizację konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W projektach kwalifikowalne będą:

- koszty materiałów,

- wynajęcia sal,

- wynagrodzenia wykładowców,

- przerwy kawowej,

- obsługi zadania do 15 % całości kosztów.

 

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Białystok uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Miasto Białystok zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej:www.bip.bialystok.pl/aktualności oraz na portalu www.bialystok.pl, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Miasto niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu podmiotowi w wymienionym trybie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama