Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Klubu Abstynenckiego oraz podejmowanie innych działań mających na...

Reklama
Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Klubu Abstynenckiego oraz podejmowanie innych działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich
Nabór od 11.10.2021 do 02.11.2021 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 630 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Klubu Abstynenckiego oraz podejmowanie innych działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich.

1.            Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Klubu Abstynenckiego oraz podejmowanie innych działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich.

2.            Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.            Cel zadania:

− funkcjonowanie Klubu Abstynenckiego jako miejsca spotkań, integracji i spędzania wolnego czasu bez używek;

− wspomaganie utrzymania abstynencji osób uzależnionych od alkoholu;

− budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia własnej terapii w Poradni Leczenia Uzależnień;

− integracja i wsparcie środowisk osób uzależnionych i współuzależnionych w procesie zdrowienia;

− poprawa funkcjonowania społecznego osób uzależnionych i ich rodzin;

− odbudowywanie więzi rodzinnych;

− zwiększenie umiejętności społecznych uczestników działań;

− propagowanie idei trzeźwego modelu życia.

4.            Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Adresaci:
- osoby uzależnione od alkoholu z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

- rodziny i bliscy osób uzależnionych, w tym dorosłe dzieci alkoholików.

Realizator, w miarę możliwości, umożliwi korzystanie z programu osobom niepełnosprawnym z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Formy realizacji zadania:

- udzielanie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia w formie konsultacji indywidualnych oraz zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym, a także zajęć z zakresu rozwoju osobistego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków ich rodzin;

- podejmowanie działań służących poprawie relacji rodzinnych oraz integracji środowisk abstynenckich (m.in. poprzez organizację spotkań integracyjnych oraz innych form alternatywnego spędzania czasu wolnego);

- organizacja zajęć turystycznych i rekreacyjnych, w szczególności: rajdów, wycieczek, obozów profilaktyczno-integracyjnych, spływów, jako elementu całorocznej pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz członkami ich rodzin.

Warunki realizacji zadania:

- zadanie powinno być realizowane przez organizację mającą doświadczenie w podobnych działaniach na terenie Warszawy.

- realizator zadania zapewnia lokal na terenie Dzielnicy Ursynów oraz kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dokumentami oraz doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.

- realizator zadania zapewnia dostępność do pomocy oferowanej w Klubie Abstynenta przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dziennie.

- należy przewidzieć przygotowanie zewnętrznej tablicy informującej o realizowanym zadaniu i finansowaniu zadania ze środków m. st. Warszawy, zgodną z obowiązującymi w m. st. Warszawie przepisami.

- warunkiem podpisania umowy na realizację zadania publicznego będzie dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania lokalem umożliwiającym właściwą realizację zadania, m.in. umowa najmu, użyczenia lub porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu.

- zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematycznego przekazywania informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą.

Dokumentacja obowiązkowa:

Realizator jest zobowiązany do skrupulatnego prowadzenia dokumentacji, w tym:

- dzienników konsultacji indywidualnych,

- dzienników zajęć grupowych,

- list obecności uczestników zajęć oraz imprez, w tym wyjazdów,

- listy członków klubu,

- rocznych sprawozdań z podejmowanych działań,

- pisemnych zgód, podpisanych przez beneficjentów programu na przetwarzanie danych osobowych i upublicznianie wizerunku (wykonywanie zdjęć podczas zajęć, wyjazdów itp.).

Dodatkowe uwagi:

- konieczna jest cykliczna ewaluacja prowadzonych działań i osiąganych rezultatów.

Rezultaty realizacji zadania publicznego:

- zmiana negatywnych, niszczących wzorców oraz zachowań ryzykownych i dysfunkcjonalnych uczestników programu;

- poprawa umiejętności społecznych uczestników programu;

- zwiększenie świadomości osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków ich rodzin na temat swoich potrzeb oraz nabycie przez nich umiejętności znajdowania motywacji do działania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowania własnych postaw życiowych, a także współpracy i współdziałania z innymi ludźmi;

- zwiększenie świadomości osób objętych działaniami w ramach zadania na temat zdrowego stylu życia, w tym w szczególności na temat szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Wskaźniki:

- liczba osób, u których nastąpiła zmiana wzorców zachowań;

- liczba osób, u których poprawiły się umiejętności społeczne;

- liczba osób, u których wzrosła świadomość na temat swoich potrzeb oraz poprawiła się umiejętność znajdowania motywacji do działania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowania własnych postaw życiowych, a także współpracy i współdziałania z innymi ludźmi;

- liczba osób, u których wzrosła świadomość na temat zdrowego stylu życia, w tym w szczególności na temat szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

- liczba osób, które wzięły udział w imprezach turystycznych i sportowych.

5.            Środki przeznaczone na realizację zadania: w 2021 r. – 20 000,00 zł; w 2022 r. – 210 000,00 zł; 2023 r. – 210 000,00 zł; 2024 r. – 190 000,00 zł.

6.            Termin realizacji zadania: 01 grudnia 2021 r. – 30 listopada 2024 r.

7.            Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

8.            W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

9.            Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1)            Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

2)            W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.

3)            Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

a)            w obszarze dostępności architektonicznej:

b)           w obszarze dostępności cyfrowej:

c)            w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

4)            Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a)            zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b)           zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

c)            wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama