Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w ramach...

Reklama
Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia
Nabór od 11.10.2021 do 02.11.2021 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 2,722 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia..

1.            Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

2.            Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.            Cel zdania:

- profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy;

- Poprawa funkcjonowania wychowanków w obszarze emocji, społecznym oraz poznawczym;

- Zapobieganie umieszczeniu w pieczy zastępczej, poprzez odpowiedni wsparcie rodziny w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej.


4.            Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi: 

 

Adresaci: Dzieci i młodzież z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w szczególności sprawiająca problemy wychowawcze, zagrożona demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem, mieszkająca na obszarach koncentracji problemów społecznych wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz ich rodzice lub opiekunowie.

Realizator, w miarę możliwości, umożliwi korzystanie z programu osobom niepełnosprawnym z terenu dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Zapotrzebowanie na liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Ursynów: 120 miejsc.

Formy realizacji zadania:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci wieku 6-13 lat, w formie specjalistycznej z funkcją opiekuńczą, zapewniającej w szczególności:

- zajęcia specjalistyczne grupowe i indywidualne (min. 12 godz. / tydz.), w tym m.in.: psycholog, pedagog, logopeda, terapia SI, socjoterapia, psychoedukacja, TUS i inne;

- zajęcia grupowe prowadzone metodą socjoterapii;

- pracę z rodziną, spotkania indywidualne i grupowe, m.in. pomoc pedagogiczna i psychologiczna, Pożądane kierowanie do odpowiednich podmiotów w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, psychologicznej, terapeutycznej, organizowanie wyjazdów integracyjnych i wakacyjnych, będących kontynuacją całorocznej pracy;

- sporządzanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów dziecka;

- prowadzenie zajęć opiekuńczych, dożywanie, pomoc w nauce, zagospodarowanie czasu wolnego i zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje;

- współpraca w ramach lokalnych systemów wsparcia i statutowych zadań z innymi podmiotami, w tym: ze szkołami, OPS, instytucjami pomocowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Czas pracy:

Placówka dostępna przez 5 dni w tygodniu (min. 6 godzin dziennie) dla wychowanków, 5 x 2h – praca zespołu, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Godziny pracy placówki powinny być dostosowane do potrzeb wychowanków, z zastrzeżeniem, że placówka powinna być czynna min. do godz. 18.00.

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla młodzieży w wieku 13-18 lat, zapewniającej w szczególności:

- ofertę elastyczną ukierunkowaną na usamodzielnienie wychowanków, zajęcia profilowane, formułowaną przy dużym udziale uczestników, ukierunkowaną na nabywanie kompetencji ułatwiających wejście w dorosłe życie;

- sporządzenie planu pracy z wychowankiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów, analizę indywidualnej sytuacji rodzinnej i życiowej;

- zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań i pasji, dożywianie, w tym treningi kulinarne, pomoc w nauce. Finansowanie posiłków powinno odbywać się w zgodzie z zasadami kształtowania poprawnych nawyków żywieniowych - bez fast foodów (z wyjątkiem sytuacji okazjonalnych) – warunek realizacji zadania;

- specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne, obejmujące m.in. psycholog, psychoedukacja, doradca zawody, TUS;

- współpraca w ramach lokalnych systemów wsparcia i statutowych zadań z innymi podmiotami, w tym: ze szkołami, OPS, instytucjami pomocowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Działania pożądane:

- praca dostosowana do potrzeb danej rodziny lub kierowanie do odpowiednich podmiotów w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, psychologicznej, terapeutycznej;

- możliwość pracy w weekendy, organizowanie wyjazdów integracyjnych i wakacyjnych, będących kontynuacją całorocznej pracy.

Mile widziane:

- działania dla społeczności lokalnej, promowanie idei wolontariatu.

Czas pracy: Placówka dostępna przez 5 dni w tygodniu (min. 5 godzin dziennie) dla wychowanków. Godziny pracy placówki powinny być dostosowane do potrzeb wychowanków i ich rodzin.

 

Dopuszczalne jest uwzględnienie w ofercie prowadzenie jednej lub obu ww. form funkcjonowania placówki, z odpowiednim i czytelnym podziałem na grupy wiekowe, formy i proponowany czas pracy. 

Dokumentacja obowiązkowa:

Realizator jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w tym:

- list obecności wychowanków w placówce (codziennie);

- dokumentacji dla każdego wychowanka zawierającej: diagnozę sytuacji dziecka (trudności, potrzeby, możliwości, deficyty) w oparciu o którą powstaje indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną oraz informacje o współpracy z rodziną i instytucjami/placówkami działającymi na rzecz wsparcia rodziny;

- cyklicznego podsumowania pracy z wychowankiem;

- pisemnych zgód rodziców lub opiekunów na uczestnictwo podopiecznych w zajęciach;

- dokumentacji dotyczącej czasu pracy kadry placówki - w przypadku umowy zlecenia musi być prowadzona ewidencja godzin pracy, lista obecności pracowników;

- kart pracy wychowawców, kierowników, specjalistów, instruktorów 9z podziałem na pracę bezpośrednią i pośrednią na rzecz dziecka);

- dokumentacja kadrowa;

- dokumentacja finansowo-księgowa dotycząca kadry oraz innych kosztów realizacji zadania;

- w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, podmiot jest zobowiązany do odbioru stosownych oświadczeń osób, których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zobowiązany jest stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) oraz wydane na jego podstawie krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Rodzaj prowadzonej dokumentacji organizacja musi wskazać w ofercie.

Dokumentacja dostępna będzie w wersji on-line bez konieczności tworzenia wersji off-line od czasu zatwierdzenia i wprowadzenia Bazy Monitorującej. Wzory dokumentów placówka opracowuje we własnym zakresie.

Warunki realizacji zadania:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLACÓWEK:

- placówki wsparcia dziennego należy prowadzić na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

- oferent jest zobowiązany załączyć do oferty kserokopię uzyskanej decyzji wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącej zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159, 1006.). W przypadku jednej oferty na prowadzenie kilku placówek wsparcia dziennego – dla każdej placówki oddzielnie.

- Placówka oraz pracująca w niej kadra muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159, 1006.).

- Praca placówki wsparcia dziennego musi być realizowana zgodnie ze standardami programowymi funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m. st. Warszawy.

- Podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w realizacji zadania objętego konkursem.

CZAS PRACY PLACÓWKI:

- podczas roku szkolnego, w okresie prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach, placówka wsparcia dziennego powinna być prowadzona 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, nie krócej niż 4 godziny dziennie w godzinach popołudniowych, tzn. w przedziale godzinowym od 14:00 do 19:00 lub innych godzinach wynikających z rozeznanych potrzeb podopiecznych placówki.

- w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych placówka wsparcia dziennego powinna być prowadzona 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, nie krócej niż 4 godziny dziennie w godzinach wynikających z rozeznanych potrzeb podopiecznych placówki.

- w okresie wakacji dopuszcza się przerwę w prowadzeniu placówki, w wymiarze do 1 miesiąca.

- w ofercie należy zawrzeć informację o funkcjonowaniu placówki: ile miesięcy w roku, dni i godziny otwarcia, ramowy plan zajęć oraz opis placówki – liczbę, rodzaj i wielkość pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania.

ODBIORCY:

- każda placówka wsparcia dziennego może funkcjonować dla grupy co najmniej 15 zapisanych osób.

- podmiot prowadzący placówkę w zakresie kierowania oraz przyjmowania dzieci jest zobowiązany do współpracy z pracownikami socjalnymi, asystentami rodzinnymi, sądem i szkołami oraz do zapewnienia w niej miejsca dla dzieci wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

- placówka zapewnia dzieciom i młodzieży dobór zajęć zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.

- organizacja musi określić tryb naboru uczestników oraz określić liczbę odbiorców, którzy będą korzystać z placówki wsparcia dziennego w poszczególnych latach realizacji zadania (każde dziecko liczone jest jeden raz w danym roku). W przypadku jednej oferty na kilka placówek, dla każdej placówki tę liczbę należy określić osobno.

- w ofercie należy opisać sposób stałego monitoringu frekwencji dzieci w placówce oraz propozycję działań naprawczych (rekrutację uzupełniającą) w przypadku obniżonej frekwencji.

- jeżeli w półrocznym sprawozdaniu z prowadzonej działalności liczba dzieci korzystających z placówki wsparcia dziennego będzie stanowić mniej niż 70% liczby zadeklarowanych miejsc w placówce podmiot prowadzący placówkę zobowiązuje się proporcjonalnie dokonać zwrotu części dotacji.

KOSZTORYS:

Organizacje w ofercie przedstawiają kosztorys w podziale na główne kategorie:

 I KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ

II KOSZTY ADMINISTRACYJNE stanowiące maksymalnie 20% kosztów całkowitych (w przypadku PWD prowadzonych w lokalach z rynku najmu komercyjnego - koszty najmu lokalu nie są wliczane w ten limit, stanowią dodatkowe koszty administracyjne).

- w ramach prowadzenia placówki możliwe jest finansowanie poniższych pozycji:

a)            wyżywienie dla dzieci lub artykuły spożywcze;

b)           pomoce, materiały do zajęć, środki czystości i apteczka, materiały biurowe;

c)            bilety do kin, teatrów, muzeów, na imprezy sportowe;

d)           opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu;

e)           obsługa administracyjno-biurowa, w tym księgowość.

- W ramach dotacji na prowadzenie placówki, mogą być finansowane wyjazdy wakacyjne profilaktyczne i socjoterapeutyczne realizowane jako kontynuacja całorocznej pracy w placówce.

- kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów.

- kosztorysy należy sporządzić osobno dla każdego roku realizacji oraz zbiorczo na wszystkie lata.

- w przypadku, kiedy zostanie złożona jedna oferta na kilka placówek, dla każdej placówki musi być sporządzony odrębny kosztorys.

- kalkulacja kosztów realizacji zadania musi być zgodna z harmonogramem realizacji zadania i musi uwzględniać przerwy, w których placówka nie jest dostępna dla uczestników (tj. koszty muszą zostać obliczone w skali miesiąca, adekwatnie do czasu, w którym czynna jest placówka).

- pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.

Kadra:

Zespół placówki powinien składać się z kierownika, wychowawców oraz specjalistów i instruktorów. wybór formy zatrudnienia należy do oferenta.

Kierownik:

- każda placówka zobowiązana jest zatrudniać kierownika.

- Jedna osoba może pełnić funkcje kierownika więcej niż jednej placówki. W przypadku, gdy kierownik pełni funkcję wychowawcy należy precyzyjnie określić wymiar godzin pracy/etatu

w ramach każdej z tych funkcji.

- kierownik kieruje pracą placówki, w szczególności: koordynuje realizację zadania zleconego przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, jest przełożonym wszystkich pracowników placówki, odpowiada za organizację i dyscyplinę pracy, sprawuje nadzór merytoryczny, w tym kontroluje dokumentację merytoryczną wychowawców, sprawuje opiekę nad wychowankami placówki, prowadzi sprawozdawczość związaną z otrzymaną dotacją, utrzymuje stały kontakt ze szkołami, Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, prowadzi monitoring pracy z rodzinami dzieci uczęszczającymi do placówki, reprezentuje placówkę na zewnątrz.

Pozostała kadra placówki:

- w każdej placówce podczas jej działań muszą być obecne co najmniej 2 osoby dorosłe (w tym wychowawca(y), kierownik).

- w placówce pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

- etat wychowawcy to 40 godzin tygodniowo, a godzina pracy wynosi 60 minut. Średnio 3/4 czasu pracy wychowawcy stanowić powinna bezpośrednia praca z dziećmi, a pozostały czas pracy, to czas poświęcony na pracę z rodziną, przygotowanie dokumentacji do zajęć, dokumentacji dziecka i rodziny, kontakt z pedagogiem, pracownikiem socjalnym i inne.

- preferowaną formą zatrudnienia wychowawców i kierowników placówek jest umowa o pracę. Ostateczny wybór formy zatrudnienia należy do oferenta. Informacje o formie zatrudnienia prosimy zawrzeć w ofercie.

- w przypadku placówki specjalistycznej rekomenduje się zatrudnienie specjalistów na umowę zlecenia lub umowę o pracę (w zależności od potrzeb, możliwości i profilu placówki).

- W PWD w formie specjalistycznej rekomenduje się pracę 1 wychowawcy z grupą 7-10 wychowanków, w PWD w formie specjalistyczno-opiekuńczej 10-12 wychowanków na 1 wychowawcę.

- w celu wzbogacenia oferty placówki możliwe jest zatrudnienie, innych osób do realizowania zajęć grupowych lub indywidualnych (np. korepetytor, instruktor, animator kultury).

- możliwa jest współpraca z wolontariuszami.

DODATKOWE UWAGI:

- po podpisaniu umowy organizacja przedstawia szczegółowy harmonogram realizacji zadania wraz z podaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych okresów realizacji zadania, tzn. dokładnym określeniem dni i godzin pracy placówki, terminów prowadzenia poszczególnych zajęć oraz godzin pracy osób stanowiących kadrę.

- konieczna jest cykliczna ewaluacja prowadzonych działań i osiąganych rezultatów.

- realizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć, zarówno na terenie placówki, jak i podczas zajęć realizowanych poza placówką.

- należy przewidzieć przygotowanie zewnętrznej tablicy informującej o godzinach otwarcia, planie stałych zajęć oraz finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

- wymagane jest korzystanie z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez m.st. Warszawę (Baza Monitorująca). Brak systematycznego wprowadzania danych do Bazy Monitorującej może skutkować rozwiązaniem umowy o finansowanie zadania.

- realizator dba o pozytywną identyfikację działań placówki w środowisku lokalnym.

- Oferent zobowiązuje się do utrzymania minimalnej frekwencji na poziomie 50% wcześniej deklarowanej miesięcznej liczby adresatów zadania. W przypadku spadku frekwencji w placówce poniżej zadeklarowanego poziomu (tj. 50%) w trzech kolejnych miesiącach, realizator może zostać zobowiązany do zwrotu części dotacji. Organizacja zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań mających na celu utrzymanie zadeklarowanej w ofercie liczby adresatów zadania.

- Oferent deklarując liczbę odbiorców musi uwzględniać możliwość bezpiecznego i komfortowego prowadzenia zajęć oraz aktualną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w tym aktualne wytyczne właściwych służb sanitarnych.

- W przypadku okresowego zawieszenia uczestnika ze względów wychowawczych, placówka zobowiązana jest do kontynuacji pracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

- Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 152), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na  Tle  Seksualnym z  dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i  poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a) widnieją w Rejestrze lub;

b)  b) nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

c)   c) co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Rezultaty:

- poprawa umiejętności wychowawczych oraz komunikacji w rodzinie.

- poprawa wyników w nauce oraz zmniejszenie absencji szkolnej u dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki wsparcia dziennego.

- poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki wsparcia dziennego, w tym współdziałania w grupie rówieśniczej.

Wskaźniki:

- liczba rodziców, który zwiększyli swoje umiejętności opiekuńczo-wychowawcze.

- liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami w ramach zadania, u których poprawiły się wyniki w nauce.

- liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami w ramach zadania, u których zwiększyła się frekwencja szkolna.

- liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami w ramach zadania, u których poprawiły się umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych w rodzinie, grupie rówieśniczej oraz w społeczeństwie.

5.            Środki przeznaczone na realizację zadania:  w 2021 r. – 72 000,00 zł; 2022 r. – 910 000,00 zł; 2023 r. – 910 000,00 zł; 2024 r. – 830 000,00 zł.

6.            Termin realizacji zadania: 01 grudnia 2021 r. – 30 listopada 2024 r.

7.            Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

8.            W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

9. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1)            Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

2)            W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.

3)            Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

a)            w obszarze dostępności architektonicznej:

b)           w obszarze dostępności cyfrowej:

c)            w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

4)            Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a)            zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b)           zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

c)            wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama