Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością...

Reklama
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Nabór od 11.10.2021 do 02.11.2021 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 2,686 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy..

1.            Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

2.            Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.            Cel zadania:

- opieka nad osobami, które z powodu skutków niepełnosprawności wymagają pomocy

w codziennym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej;

- integracja i aktywizacja społeczna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób

z niepełnosprawnościami;

- wsparcie opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami; 

- aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Dzielnicy Ursynów oraz przełamywanie mitów

i stereotypów dotyczących niepełnosprawności.

4.            Opis zadania:

Ośrodek wsparcia powstał w wyniku wyboru mieszkańców Dzielnicy Ursynów w oparciu

o zwycięski projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności.

 

Adresaci:

Mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, które:

a)            ukończyły naukę szkolną;

b)           posiadają orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym;

c)            nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych form wsparcia realizowanych w ramach działań ośrodków pomocy społecznej.

Wymagane jest złożenie przez uczestnika (opiekuna) oświadczenia, że: jednocześnie

nie jest uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych form wsparcia realizowanych w ramach działań ośrodków pomocy społecznej

oraz prowadzi centrum życiowe w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Zadanie adresowane jest do 40 osób spełniających powyższe warunki (co najmniej 30 osób średniotygodniowo). Dopuszcza się zmniejszenie liczby odbiorców do nie mniej niż 30 osób (nie mniej niż 25 osób średniotygodniowo) w przypadku, kiedy część odbiorców będą stanowiły osoby z niepełnosprawności sprzężonymi wymagające zwiększonej opieki i warunków odpowiednich do ograniczeń sensorycznych. Fakt zmniejszenia łącznej liczby odbiorców poniżej 40 osób musi być uzgodniony ze Zlecniodawcą, któremu Operator przedstawi na piśmie do akceptacji argumentację zmniejszenia liczby uczestników do liczby jw. opartą na dokumentacji uczestników.

Adresatami działań w zakresie aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy lub osoby, dla których Dzielnica Ursynów stanowi centrum życiowe - dorośli, młodzież oraz dzieci, w szczególności rodziny z małymi dziećmi, seniorzy, osoby zagrożone wykluczeniem.

Zasady działania:

a)            Ośrodek wsparcia działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie,

w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami,

a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom.

b)           Ośrodek wsparcia działa w oparciu o regulamin, opracowany przez realizatora zadania, wymagający akceptacji Zleceniodawcy. Regulamin ośrodka musi określać: nazwę podmiotu prowadzącego ośrodek wsparcia, rodzaje świadczonego wsparcia, grupy osób uprawnionych do korzystania z ośrodka wsparcia, zasady przyjmowania i relegowania

z placówki, obowiązki i uprawnienia podopiecznych placówki, informację o konsekwencjach łamania zasad regulaminu, zasady przetwarzania danych osobowych dot. odbiorców zadania. Oferent musi zawrzeć w ofercie koncept  regulaminu placówki zawierający: nazwę podmiotu prowadzącego placówkę, określenie rodzajów świadczonej pomocy, określenie grupy osób uprawnionych do korzystania z placówki, zasady naboru, przyjmowania

i relegowania z placówki, zasady odpłatności, jeżeli jest ona stosowana, obowiązki

i uprawnienia uczestników placówki.

c)            Organizacja prowadząca ośrodek wsparcia ma obowiązek prowadzenia listy oczekujących na przyjęcie.

d)           Działania wobec uczestnika realizowane są na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Wymagane jest prowadzenie oceny początkowej, monitoringu zaplanowanych działań oraz ich okresowej min. 6 miesięcznej oceny. 

e)           Ośrodek wsparcia realizuje działania na postawie planu pracy. Podmiot realizujący zadanie przedstawi Zleceniodawcy plan pracy ośrodka.

f)            W ramach realizacji zadania ośrodek wsparcia może dodatkowo zapewniać,

w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub

z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach. Usługi transportowe mogą być świadczone przez asystenta wspierającego w podróży.

Kadra:

a)            Organizacja realizująca zadanie jest zobowiązana do zatrudniania specjalistów

w obszarach prowadzonego wsparcia w zależności od potrzeb uczestników.

b)           Do realizacji zadania mogą zostać zatrudnione lub zaangażowane, odpowiednio

do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, asystenta osoby niepełnosprawnej, inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych

w ośrodku wsparcia.

c)            Dopuszcza się zatrudnienie pracowników lub zaangażowanie osób realizujących świadczenia w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność świadczenia tych usług.

d)           W ośrodku wsparcia mogą być zatrudniani inni pracownicy, niezbędni do prawidłowej realizacji zadania.

e)           Osoba kierująca realizacją zadania jest obowiązana posiadać co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami. 

f)            Dopuszcza się korzystanie z usług wolontariuszy – wówczas wymagane są umowy wolontarystyczne, wraz z zakresem obowiązków oraz wykaz przepracowanych godzin.

g)            Pracownicy oraz osoby zaangażowane w ośrodku wsparcia muszą dbać o wysoką jakość świadczenia usług, ich adekwatność i jak najwyższą skuteczność, kierować

się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz szanować ich godność i prawo

do samostanowienia, zachowywać w tajemnicy informacje dotyczące uczestników uzyskane w trakcie wykonywania pracy lub świadczenia usług, na bieżąco i rzetelnie dokumentować pracę.

Dokumentacja:

a) W ośrodku wsparcia prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna.

b) Dokumentacja zbiorcza ośrodka służy dokumentowaniu realizacji działań w ramach planu pracy.

c) Dokumentacja indywidualna uczestników jest gromadzona do celów realizacji indywidualnych IPD oraz okresowej oceny postępów wyników. Udostępnienie dokumentacji osobom trzecim wymaga pisemnej zgody uczestnika lub opiekuna.

d) Prawo wglądu do dokumentacji zarówno zbiorczej jak i indywidualnej  przysługuje pracownikom Zleceniodawcy, upoważnionym do kontroli realizacji zadania. 

e) Czynności przetwarzania danych osobowych muszą odbywać się w sposób zgodny

z obowiązującymi przepisami, zapewniający ochronę tych danych.

Opłaty:

Dopuszcza się pobieranie opłatności od odbiorców zadania. Opłaty od uczestników mogą stanowić wkład finansowy organizacji.  

Wskaźniki:

•             liczba uczestników działań ośrodka – osób z niepełnosprawnością, w liczbie stałej minimum 40 osób, z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia tej liczby do co najmniej 30, w przypadku występowania u odbiorców niepełnosprawności sprzężonej;

•             liczba zrealizowanych godzin merytorycznych w ośrodku na rzecz osób

z niepełnosprawnością – uczestników zadania: osobno dla poszczególnych działań;

•             Liczba wydarzeń z udziałem mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, 

w tym organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych działających

w ośrodku na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz na rzecz społeczności lokalnych

i sąsiedzkich,  angażujących się w działania wolontariackie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz realizujących działania na rzecz społeczności lokalnej w ośrodku przy ul. Belgradzkiej 33.

Harmonogram realizacji zadania powinien obejmować:

1.            Stworzenie koncepcji funkcjonowania, zakresu pracy i zadań ośrodka przy ul. Belgradzkiej 33 oraz sposobu korzystania z obiektu i przestrzeni udostępnionej przez Dzielnicę;

2.            Stworzenie regulaminu ośrodka, określającego m.in. rodzaje świadczonej pomocy

i tryb jej udzielania, grupę osób uprawnionych do korzystania z usług ośrodka, zasady naboru, przyjmowania i relegowania, zasady odpłatności, jeżeli jest ona stosowana, obowiązki i uprawnienia podopiecznych ośrodka oraz informację o konsekwencjach łamania zasad regulaminu, zasady udostępniania powierzchni na realizację zadań

w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Ursynowa oraz zasady korzystania

z części całodobowej placówki. Regulamin wymaga akceptacji Zleceniodawcy;

3.            Przeprowadzenie rekrutacji kadry ośrodka;

4.            Przeprowadzenie rekrutacji uczestników;

5.            Stworzenie grafiku zajęć;

6.            Bieżące animowanie wydarzeń adresowanych do społeczności lokalnej, organizowanie przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną, podnoszących świadomość w zakresie problemów osób z niepełnosprawnością, przełamujących stereotypy dotyczące niepełnosprawności, promujących aktywność wolontariacką, działania rozwijające pasje

i zainteresowania mieszkańców i tworzenie ich kalendarza z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym;

7.            Promocja miejsca oraz działań wśród mieszkańców, lokalnych organizacji i instytucji, w tym również w Internecie, oraz systematyczne przesyłanie informacji o planowanych wydarzeniach do Zleceniodawcy z wyprzedzeniem umożliwiającym efektywna komunikację i upowszechnienie wydarzeń, inicjatyw i innych informacji;

8.            Sporządzenie sprawozdania z działalności ośrodka zawierającego propozycje dalszych kierunków działań tego miejsca.

Miejsce realizacji zadania publicznego:

1.            Ośrodek, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, ma swoją siedzibę

w parterowym budynku przy ul. Belgradzkiej 33, posadowionym na nieruchomości gruntowej o powierzchni 2 235 m2 i powierzchni zabudowy 525,04 m2. Wokół budynku znajduje się teren zagospodarowany, integralnie związany z terenem zabudowy, taki jak pas zieleni wokół budynku, niewielki plac o przeznaczeniu rekreacyjnym z ławkami, parking, chodniki (dojścia) i dojazdy. Nieruchomość jest własnością m.st. Warszawy i znajduje się w zasobach Dzielnicy Ursynów. Powierzchnia użytkowa wynosi 368,11 m2, w tym powierzchnia użytkowa podstawowa 303,04 m2 i powierzchnia użytkowa pomocnicza 65,07 m². Szczegółowy układ pomieszczeń określa rzut parteru, stanowiący załącznik

do niniejszego ogłoszenia. 

2.            Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy dzierżawy ww. obiektu jest złożenie wniosku

o dzierżawę nieruchomości w trybie Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 maja 2017 r., zmienione Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1213/2018 z dnia 3.08.2018 r oraz nr 90/2020 z dnia 30 .01.2020 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy

i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy (z późn. zm.). Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania przez podmiot wyłoniony w niniejszym konkursie, jest zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres tożsamy z okresem realizacji zadania.

3.            Budynek ośrodka w całości dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową; został on wybudowany i wyposażony ze środków m.st. Warszawy.

4.            Budynek jest wyposażony w mienie ruchome zakupione przez Dzielnicę Ursynów,

w tym wyposażenie specjalistyczne. Wyposażenie stanowiące m.in. zabudowę kuchenną, stoły i krzesła, regały, łóżka i szafki w części całodobowej, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, małe AGD, sprzęt RTV, będzie udostępnione użytkownikowi protokolarnie na okres realizacji zadania – szczegółowy wykaz wyposażenia będzie stanowił załącznik do umowy dzierżawy.

5.            Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Panią Katarzyną Rzeńca. Kontakt pod nr telefonu: 22 443 72 85

6.            Ubezpieczenie nieruchomości, dostawy ciepła, wody, energii elektrycznej, teletechniki (internet) oraz sprzątanie nieruchomości, wywóz odpadów stałych będą odbywały

się na podstawie umów zawartych przez dzierżawcę z dostawcami. Wobec tego kosztorys zadania musi obejmować opłacenie tych kosztów bieżących w trakcie funkcjonowania ośrodka. W kosztorysie należy także uwzględnić podatek od nieruchomości.

7.            Aktualna stawka czynszu za dzierżawę nieruchomości na działalność fundacji, stowarzyszeń – niedochodową wynosi 0,10 zł netto za 1 metr kwadratowy powierzchni liczona oddzielnie za grunt zabudowany i niezabudowany.

 

Rezultaty zadania: poprawa funkcjonowania społecznego odbiorców zadania – osób niepełnosprawnych z terenu Ursynowa i ich rodzin; zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Ursynowa; wzrost partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin; poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych; wzrost poziomu integracji mieszkańców Ursynowa.

5.            Termin realizacji zadania: 01 grudnia 2021 r. – 30 listopada 2024 r.

6.            Miejsce realizacji zadania: nieruchomość obejmująca budynek wraz z przyległym terenem zlokalizowana przy ul. Belgradzkiej 33.

7.            W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

8.            Środki przeznaczone na realizację zadania: w 2021 r. – 80 000,00 zł; w 2022 r. – 870 000,00 zł; w 2023 r. – 870 000,00 zł; w 2024 r. – 865 998,00 zł.

Środki z dotacji mogą zostać przeznaczone na zakup sprzętu związanego z realizacją zadania w zakresie wyposażenia lokalu, przy czym wartość pojedynczego artykułu nie może przekraczać kwoty 10 000,00 zł.

9. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1)            Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

2)            W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe,

z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.

3)            Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie

z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

a)            w obszarze dostępności architektonicznej:

b)           w obszarze dostępności cyfrowej:

c)            w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

4)            Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1

i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a)            zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b)           zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

c)            wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

 

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

 

1.            Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.            O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).

3.            Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również

z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty

tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

4.            Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.

5.            Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu

pod względem merytorycznym.

6.            Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:

1)            odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;

2)            zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

3)            wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;

4)            zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

7.            Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania

w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

8.            Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama