Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 14.10.2021 do 04.11.2021 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 5,3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami..

Prowadzenie zajęć klubowych minimum 1 raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) albo weekendowo (sobota-niedziela) , jednorazowo przez co najmniej 3 godziny dla dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy z niepełnosprawnościami.
Dopuszcza się prowadzenie zajęć klubowych rzadziej niż raz w tygodniu w miesiącach lipiec, sierpień i grudzień.
Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum trzech z czterech poniżej wymienionych rodzajów działań:
a.    mających na celu nabywanie, rozwijanie lub podtrzymywanie samodzielności,
b.    mających na celu umożliwienie i podtrzymywanie kontaktów społecznych,
c.    mających na celu udział w różnego rodzaju aktywnościach (np. kulturalnych, sportowych, turystycznych)
d.    innych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników.
Oferent musi zawrzeć w ofercie (w pkt. III.3 oferty), koncept  regulaminu klubu zawierający co najmniej:
a.    cele działania klubu;
b.    określenie grupy osób uprawnionych do korzystania z klubu,
c.     zasady przyjmowania i relegowania z klubu,
d.    informacje o konsekwencjach łamania zasad regulaminu,
e.    prawa i obowiązki uczestników klubu.
Po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego, oferent zobowiązany będzie do stworzenia regulaminu klubu na podstawie konceptu, zapoznania z nim wszystkich uczestników oraz przestrzegania jego zapisów.
Oferent musi zawrzeć w ofercie(w pkt. III.3 oferty), koncept programu działalności klubu zawierający co najmniej:
a.    formy działań i aktywności realizowanych wobec uczestników klubu i przyporządkowanie ich do rodzajów działań;
b.    częstotliwość zajęć;
c.    ramowy, miesięczny i roczny, plan zajęć.
Po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego, oferent zobowiązany będzie do stworzenia programu działalności klubu na każdy rok trwania umowy i comiesięcznego udostępniania uczestnikom planu zajęć na kolejny miesiąc. Miesięczny plan zajęć działalności musi zostać przekazany do Biura Pomocy i Projektów Społecznych do 1-go dnia miesiąca realizacji działań (poza grudniem 2021). Roczny Program działalności musi zostać przekazany do Biura Pomocy i Projektów Społecznych wraz ze sprawozdaniem częściowym za poprzedni rok.
Oferent musi zawrzeć w ofercie  (w pkt. III.3 oferty), koncept ewaluacji proponowanego zadania. Ewaluacja przeprowadzona być musi na początku realizacji projektu oraz w trybie całościowym i odnosić się do następujących kryteriów: trafność , skuteczność, efektywność.
Po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego, oferent zobowiązany będzie do przeprowadzania ewaluacji zgodnie z konceptem zawartym w ofercie oraz załączanie informacji o jej wynikach do sprawozdań z realizacji zadania publicznego. Raport z ewaluacji początkowej należy przekazać do Biura Pomocy i Projektów Społecznych wraz ze sprawozdaniem za rok 2022 natomiast raport z ewaluacji końcowej, wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania publicznego.   
Organizacja prowadząca klub  ma obowiązek:
a.    przekazywać informację o wolnych miejscach w klubie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz do punktu informacyjnego wskazanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych raz na kwartał;
b.    przekazywać raz na kwartał informacje o liczbie, rodzaju niepełnosprawności
i dzielnicy zamieszkania osób oczekujących na miejsce wraz z inicjałami.
c.    uczestniczyć w kwartalnych spotkaniach dot. realizacji działań z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.
W ofercie należy zaplanować  realizację zadania w formie zdalnej lub hybrydowej na wypadek, gdy sytuacja epidemiczna uniemożliwi realizację w formie stacjonarnej.
W przypadku deklaracji w ramach zadania wkładu własnego finansowego lub niefinansowanego (osobowego lub rzeczowego), w ofercie w pkt VI. „Inne informacje” należy szczegółowo opisać wkład własny, w każdym roku realizacji zadania. W przypadku wkładu finansowego, osobowy lub rzeczowy należy wskazać jego wysokość i pozycję kosztorysu . W przypadku wkładu osobowego lub rzeczowego należy opisać wycenę tego wkładu. Zalecenie to dotyczy zarówno oferty na powierzenie jak i na wspieranie realizacji zadania.
Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.
Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przejściowe zawarte w art. 73 pkt. 3 tej ustawy wskazują, iż obowiązki zawarte w art. 4 ust. 3 i ust. 4, art. 5 ust. 2 weszły w życie z dniem 5 września 2021 r. Przepisy te dotyczą umów związanych z realizowaniem zleconych zadań finansowanych z udziałem środków publicznych. Spełnienie wymogów dot. dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.
Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
Zaleca się uwzględnienie w kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania kosztów, które zostaną poniesione na zapewnianie dostępności realizowanego zadania.   
W latach 2021-2024 koszty związane z zapewnieniem dostępności w ramach dotacji mogą być finansowane wyłącznie w ramach wydatków na zakup sprzętu, drobne naprawy lokalu i jego doposażenia.  W roku 2021 wydatki tego rodzaju nie mogą być pokrywane w ramach dotacji.
W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.
Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:
a.    w obszarze dostępności architektonicznej:
•    wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane jest zadanie publiczne,
•    instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
•    informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,  
•    wstępu do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,
•    osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób z miejsca gdzie realizowane jest zadanie publiczne.
b.    w obszarze dostępności cyfrowej:
•    strona internetowa lub aplikacja mobilna wykorzystywana do realizacji lub promocji zadania powinna być dostępna cyfrowa poprzez zapewnienie jej funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości poprzez spełnianie wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
•    Treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo.
c.    w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
•    obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
•    instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach zadania publicznego, np. pętla indukcyjna, system FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;
•    na stronie internetowej podmiotu informacji o realizowanym zadaniu publicznym w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,
•    na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.
Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:
•    zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby
 lub
•    zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
lub
•    wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku  dostępu alternatywnego.  

W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie. Ponadto Zleceniobiorca powinien opisać zaplanowane rozwiązania zapewniające dostęp alternatywny do usług / produktów, które będą świadczone w ramach zadania.  Przez dostęp alternatywny można rozumieć w szczególności zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych.

Minimalny poziom dostępności wymagany od Zleceniobiorcy to minimalne wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy. Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji III punkcie  3 „Syntetyczny opis zadania”, wskazując rozróżnienie.

Uwagi:
•    Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 30% wartości dofinansowania zadania ze środków m.st. Warszawy. Za „Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne” uważa się wszystkie koszty, które nie odnoszą się do bezpośrednich działań wobec uczestników klubu. Przykładowe koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – czynsz, media, obsługa kadrowa, obsługa księgowa, sprzątanie, materiały biurowe związane z obsługiwaniem zadania.  
•    W roku latach 2021 -2024 uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na zakup sprzętu związanego z  realizacją zadania w zakresie drobnych napraw lokalu i jego doposażenia oraz dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wysokość środków na te wydatki wynosi maksymalnie 10 000 zł rocznie.
•    Maksymalna wysokość wydatków w ramach dotacji na udział w wydarzeniach rekreacyjno-kulturalnych wynosi 500 zł/rok/uczestnika zadania.
•    Dopuszczalne jest pokrycie w ramach dotacji wyjść do kawiarni/restauracji/pizzerii w wysokości 150 zł/rok/uczestnika zadania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama