Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór ofert w trybie art. 19a - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 12.10.2021 do 26.11.2021 15:30
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 24,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako:

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci prowadzący działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wsparcie zadań publicznych dotyczy:

 1. organizowania i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach, konkursach i innych zadaniach z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim,
 2. promowania twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno-literackich i innych publikacji niekomercyjnych,
 3. zapewnienia dostępu do dóbr kultury osobom z niepełnosprawnościami,
 4. wspierania ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja), organizacji przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę,
 5. wspierania wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym,
 6. wspierania twórczości ludowej, ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych,
 7. wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,
 8. promowania działalności historycznej oraz dziedzictwa narodowego.

 

Wymagania w zakresie składanych ofert:

Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie art. 19a musi spełniać następujące warunki:

 1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł.
 2. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 3. Jedna organizacja (podmiot) w danym roku kalendarzowym nie może otrzymać więcej niż 20.000 złotych w trybie pozakonkursowym.
 4. Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania w generatorze Witkac.pl.
 5. Po złożeniu oferty w generatorze Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin w ciągu 5 dni roboczych. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia (wpływu) oferty do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Zapraszamy do składania ofert!
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: barbara.flis@lubelskie.pl
tel. 81 44 16 805

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama