Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca aktywności Lokalnej (MAL) „MAL...

Reklama
Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca aktywności Lokalnej (MAL) „MAL Kłobucka 14” przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie
Nabór od 08.10.2021 do 02.11.2021 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 470,296 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca aktywności Lokalnej (MAL) „MAL Kłobucka 14” przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie.

§ 1.  Informacje o zadaniu

1. Nazwa zadania konkursowegoWzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca aktywności Lokalnej (MAL) „MAL Kłobucka 14” przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie.

2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3. Cel zadania: Celem zadania jest prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) „MAL Kłobucka 14” w lokalu użytkowym U-2 przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie. „MAL Kłobucka 14” to wielofunkcyjna, nowoczesna
i wyposażona przestrzeń oddana do dyspozycji lokalnym mieszkańcom i wspólnotom sąsiedzkim, która powinna być przez cały okres realizacji zadania wspierana poprzez działania: organizacyjne, edukacyjne, animacyjne, integrujące, aktywizujące i interdyscyplinarne – wynikające z potrzeb  lokalnej społeczności.

4.Opis zadania:

Zadanie polega na prowadzeniu Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) „MAL Kłobucka 14”, funkcjonującego w ramach warszawskiej sieci Miejsc Aktywności Lokalnej od roku 2017, w którym realizowane będą w szczególności działania integrujące i aktywizujące społeczność lokalną, oparte na animacji i współpracy z lokalnymi mieszkańcami, liderami społeczności lokalnej, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami.

W ramach zadania należy stworzyć oraz realizować program, uwzględniający także koncepcję angażowania mieszkańców w działania MAL oraz zachęcania ich do podejmowania własnych lokalnych inicjatyw. Działalność ta ma integrować lokalną społeczność, m.in. poprzez nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i inicjatywy mieszkańców, lokalnych liderów, grup nieformalnych i formalnych, organizacji pozarządowych (działania niekomercyjne: społeczne, edukacyjne, kulturalne).  W MAL-u powinny być także prowadzone działania animujące lokalną społeczność, wynikające ze zgłaszanych przez nią potrzeb. Podejmowane działania powinny sprzyjać nawiązywaniu i kultywacji sąsiedzkich relacji, być otwarte na społeczność lokalną i być przez nią współtworzone, dawać mieszkańcom przestrzeń, wiedzę i wsparcie do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierać rozwój wolontariatu, włączać się w życie okolicy. Wokół Miejsca Aktywności Lokalnej powinny działać grupy wolontariuszy, wspierających realizację działań. W MAL-u powinny być prowadzone projekty animacyjne, odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby lokalnej społeczności. Miejsce to powinno także wspierać integrację międzypokoleniową i być otwarte dla wszystkich grup wiekowych. 

MAL Kłobucka 14 powinien w szczególności:

 1. sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji i ich podtrzymywaniu, być otwarty na społeczność lokalną i być przez nią tworzony;
 2. dawać mieszkańcom przestrzeń, wiedzę oraz wsparcie do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania;
 3. prowadzić działania animujące lokalną społeczność wynikające ze zgłaszanych przez nią potrzeb;
 4. włączać poprzez aktywizację osoby społecznie bierne i/lub zagrożone wykluczeniem społecznym;
 5. tworzyć warunki do wymiany informacji i aktywności społecznej, wspierających wzmacnianie wspólnot lokalnych.
   

Adresatami zadania są mieszkańcy m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Dzielnicy Ursynów, w tym:

a) społeczność lokalna;

b) dzieci i młodzież;

c) młode osoby dorosłe;

d) rodzice z małymi dziećmi;

e) osoby z niepełnosprawnościami;

f) seniorzy;

g) osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego w poszczególnych latach powinien obejmować:

 • Sposób pracy i wyznaczenie zadań „MAL Kłobucka 14” oraz sposób zarządzania i administrowania lokalem.
 • Koncepcję funkcjonowania „MAL Kłobucka 14”, w tym stworzenie zarysu  programu skierowanego do różnych grup wiekowych i społecznych (np. do dzieci i młodzieży, młodych osób dorosłych, rodziców z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy cudzoziemców), mającego na celu między innymi integrację sąsiedzką, wspierania oddolnych inicjatyw, wspomaganie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez działania w kierunku aktywizacji, przy założeniu współpracy z liderami, grupami społecznymi i podmiotami działającymi lokalnie.

Koncepcja funkcjonowania „MAL Kłobucka 14” powinna uwzględniać kontynuację dotychczasowych, oddolnych inicjatyw mieszkańców okolicznych osiedli, aktywne włączanie społeczności lokalnej we współtworzenie miejsca i otwartość na oddolne pomysły mieszkańców, a także bieżące tworzenie i aktualizowanie kalendarza wydarzeń oraz udostępnianie go zainteresowanym w odpowiedniej dla nich formie.

 • Przygotowanie harmonogramu realizacji zadania w poszczególnych latach w oparciu o opis  poszczególnych działań.
 • Zakres godzin pracy MAL - w oparciu o potrzeby mieszkańców. „MAL Kłobucka 14”  powinien funkcjonować w cztery dni powszednie (w wybrane cztery dni od poniedziałku do piątku), przez co najmniej 8 godzin w ciągu każdego dnia w przedziale godzinowym od 10:00 do 21:00, w tym co najmniej 2 godziny w przedziale od 17:00 do 21:00 (dopuszczalna jest przerwa w ciągu dnia) oraz w weekendy - nie mniej niż 8 godzin w każdy weekend (soboty i/lub niedziele), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Szczegółowe wskazanie czasu pracy kadry zatrudnionej w „MAL Kłobucka 14” z uwzględnieniem czasu przewidzianego na prace związane z ofertą programową, przygotowaniem do zajęć, rozwojem kompetencji (np.: udział w bezpłatnych szkoleniach dla animatorów/-ek MAL-i organizowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy) oraz kontaktami zewnętrznymi.
 • Koncepcję monitorowania potrzeb, oczekiwań i problemów społeczności lokalnej.
 • Koncepcję zorganizowania grupy wolontariuszy (zgodnie ze standardami współpracy z wolontariuszami zawartymi w projekcie „Projekt rozwoju wolontariatu w Warszawie na lata 2021–2025”, który dostępny jest na stronie http://ochotnicy.waw.pl/o-projekcie) i organizowania  działań wolontariuszy związanych z „MAL Kłobucka 14”.
 • Koncepcję nawiązania i podtrzymania współpracy z lokalnymi liderami, podmiotami administracji publicznej oraz partnerami społecznymi.
 • Koncepcję i regulamin nieodpłatnego udostępniania przestrzeni lokalu na działania mieszkańców, liderów, grup formalnych i nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Koncepcję promocji zadania oraz poszczególnych zakresów działań i wydarzeń wśród społeczności lokalnej, za pomocą różnego typu mediów, z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowych odbiorców zadania, a także prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook promującego poszczególne działania w „MAL Kłobucka 14”.

UWAGA: Wymagane jest uwzględnienie w koncepcji planu realizacji wybranych zadań w formie zdalnej oraz wydarzeń plenerowych - na wypadek wystąpienia stanu epidemicznego uniemożliwiającego kontynuację działań bezpośrednio na miejscu.

Wyposażenie i sprzęt zakupiony w trakcie realizacji projektu

Zakupiony z dotacji sprzęt w ramach doposażenia lokalu będzie wykorzystywany do realizacji niniejszego zadania publicznego i udostępniany mieszkańcom na działania integrujące, lokalne, niekomercyjne itp. (np. poprzez udostępnienie wykazu sprzętu na miejskiej stronie spoldzielniakultury.waw.pl) a po jego zakończeniu automatycznie przejdzie na stan Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Zakup doposażenia nie może przekraczać 30% wartości dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty w wysokości 7.000,00 zł. Przy realizacji zadania oferent może uwzględnić zakup środków ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19 (np. płynów antybakteryjnych, rękawiczek i maseczek).

Przy realizacji działań oferent powinien:

 1. Zapewnić kadrę mającą przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie w: prowadzeniu i inicjowaniu działań sąsiedzkich i lokalnych, koordynowaniu zadań, koordynowaniu wolontariatem, administrowaniu udostępnioną przestrzenią oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.
 2. Dbać o stałe podnoszenie kwalifikacji kadry. Rekomenduje się uwzględnienie uczestnictwa kadry w ofercie wsparcia rozwojowego dla animatorów/ek warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej  (np. w bezpłatnych szkoleniach oraz superwizjach) organizowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (ok. 5 godzin w miesiącu).
 3. Prowadzić profil w mediach społecznościowych (fanpage na Facebook), który będzie na bieżąco promował i relacjonował działania programowe „MAL Kłobucka 14”.
 4. Administrować lokalem „MAL Kłobucka 14” w sposób zapewniający utrzymanie jego stanu technicznego oraz wyposażenia na poziomie umożliwiającym prowadzenie działań programowych.

Stąd, w kosztorysie do oferty należy uwzględnić m.in.:

 1. koszty bieżące tj. czynsz, zużycie wody i ścieków, energii elektrycznej, klimatyzacji i ogrzewania, ochrona (monitoring budynku), pozostałe media (Internet), śmieci;
 2.  koszty eksploatacji, konserwacji, przeglądów technicznych, podatku od nieruchomości itp. związane z użytkowanym lokalem;
 3.  koszty utrzymania porządku i czystości oraz zakupów środków czystości;
 4.  koszty napraw, konserwacji i serwisu udostępnionego oraz nabytego w ramach dotacji sprzętu,
 5.  koszty doposażenia lokalu w niezbędne meble i urządzenia i/lub renowację/naprawę będących już na wyposażeniu;
 6.  polisę ubezpieczeniową OC (obejmującą lokal i jego wyposażenie) i NNW;

w odniesieniu do lokalu U-2 przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie, w którym funkcjonuje Miejsce Aktywności Lokalnej „MAL Kłobucka 14”.

 1. W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej.
 2. Oferent jest obowiązany określić mierzalne, najlepiej liczbowe lub procentowe wskaźniki osiągnięcia planowanych rezultatów oraz sposób ich weryfikacji.

5Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty:

 • zorganizowanie lub zapewnienie poprzez współpracę z lokalną społecznością i/lub inną organizacją pozarządową w ciągu 3 lat minimum 100 godzin zajęć dla młodzieży w wieku 12-18 lat;
 • zorganizowanie lub zapewnienie poprzez współpracę z lokalną społecznością i/lub inną organizacją pozarządową w ciągu 3 lat minimum 100 godzin zajęć dla młodych osób dorosłych w wieku 18-26 lat;
 • zorganizowanie lub zapewnienie poprzez współpracę z lokalną społecznością i/lub inną organizacją pozarządową w ciągu 3 lat minimum 100 godzin zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 0-7 lat;
 • zorganizowanie w ciągu każdego roku kalendarzowego przynajmniej 2 cyklicznych wydarzeń okolicznościowych (np.: Dzień Sąsiada, Dzień Dziecka) we współpracy z lokalną społecznością sąsiedzką;
 • zorganizowanie lub zapewnienie poprzez współpracę z lokalną społecznością i/lub inną organizacją pozarządową w ciągu 3 lat co najmniej 120 godzin spotkań integracyjnych i warsztatów dla lokalnej społeczności sąsiedzkiej;
 • zorganizowanie lub zapewnienie poprzez współpracę z lokalną społecznością i/lub inną organizacją pozarządową w ciągu 3 lat co najmniej 60 godzin warsztatów psychoedukacyjnych dla osób dorosłych wywodzących się z lokalnej społeczności sąsiedzkiej;
 • podjęcie współpracy z organizacjami, wolontariuszami, grupami na rzecz aktywizacji społecznej - co najmniej 10 osób i 6 podmiotów współpracujących na przestrzeni 3 lat.

Przykładowe wskaźniki:

 • liczba i rodzaj planowanych spotkań, warsztatów, wydarzeń itp.;
 • liczba wolontariuszy, porozumień wolontariackich;
 • liczba wyświetleń strony internetowej, profilu w mediach społecznościowych;
 • liczba porozumień o współpracy z innymi NGO;
 • liczba godzin w ramach poszczególnych zajęć.
   

6.      Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

7.     Termin realizacji zadania: od 1.12.2021 r. do 30.11.2024 r.

8.     Miejsce realizacji zadania: Miejsce Aktywności Lokalnej „MAL Kłobucka 14” ma siedzibę w lokalu użytkowym U-2 w budynku znajdującym się przy ul. Kłobuckiej 14, pozostającym w  zasobach Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Lokal, o którym mowa, usytuowany jest na parterze budynku, a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi ok. 165 m². W lokalu znajduje się 10 funkcjonalnych pomieszczeń, w tym: jedna kuchnia i trzy łazienki (z czego jedna przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową). Lokal jest całkowicie wyposażony w meble, sprzęty, AGD i RTV  niezbędne do realizacji zadań programowych dla Domu Sąsiedzkiego - posiada wyposażenie, sprzęt i umeblowanie z wcześniejszych realizacji projektów. W sytuacji potrzeby zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących: stanu technicznego, wyposażenia, planu lokalu, jak również w przypadku chęci dokonania bezpośredniej wizji lokalnej, należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów: podinspektor Katarzyna Rzeńca, tel.: 22 443 72 85.

Kosztorys musi obejmować opłacenie kosztów bieżących użytkowania lokalu, takich jak: czynsz, woda, prąd, gaz, ścieki, ochrona, Internet oraz media, wywóz śmieci, utrzymanie czystości i porządku. Średnia wysokość opłat miesięcznie to ok. 1567,81 złotych (średnia z ostatniego półrocza). Oferent przed złożeniem oferty może zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu. Lokal zostanie przekazany do najmu na czas realizacji zadania w trybie określonym w § 5 ust.1 pkt. 5 Zarządzenia
Nr 1633/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami). Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu, po uprzednim uzgodnieniu. W sytuacji potrzeby zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących: przyłączy i instalacji, stanu technicznego lokalu i wyposażenia, planu lokalu, jak również w przypadku chęci dokonania bezpośredniej wizji lokalnej, należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów: podinspektor Katarzyna Rzeńca, tel.: 22 443 72 85.

9. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

10. Środki przeznaczone na realizację zadania: na rok 2021 – 13 000,00 zł, na rok 2022 -152 000,00 zł,
na rok 2023 – 153 000,00 zł, na rok 2024 – 152 296,00 zł.

11. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1)  Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.
2) W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.
3) Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:
a) w obszarze dostępności architektonicznej;
b) w obszarze dostępności cyfrowej;
c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
4) Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:
a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
b) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama