Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Konkurs RPOWP: Działanie 8.6 typ 9 Rewitalizacja małej skali

Reklama
Nabór od 15.10.2021 do 29.10.2021 15:00
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Łączny budżet 1,187 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

NABÓR nr 8/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
CEL główny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.
CEL szczegółowy 1.2. Poprawa jakości infrastruktury społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i oświetleniowej
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)
OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-028/21

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski – 15.10.2021 r. od godziny 08:00
 • Termin, do którego można składać wnioski – 29.10.2021 r. do:
  • godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014(EFRR)) 
  • godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR, która jest dostępna na stronie: Generator Wniosków Aplikacyjnych EFRR. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFRR należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efrr@wrotapodlasia.pl

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z siedzibą ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola w 3 egzemplarzach:

 • wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub 3 oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna (xml) i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
 • wydrukowanego Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. CD/DVD wniosku o dofinansowanie (pdf/xml), wraz z następującymi załącznikami:
  • Analiza Wykonalności Projektu/ Studium Wykonalności w formacie pdf;
  • uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, z wyłączeniem osób fizycznych.

Obszar realizacji LSR obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.

Typ wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

 • uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • udostępnienie terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji przez Radę wynosi 8 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 27.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia - (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 1 187 388,73 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu ze środków EFRR: 593 694,36 zł.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 85%.

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 15 %.

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Jeśli projekt będzie spełniał definicję projektu generującego dochód (art. 61 rozporządzenia ramowego), konieczne będzie zastosowanie metody tzw. luki w finansowaniu (art. 61 ust. 3 lit b rozporządzenia ramowego).

W przypadku realizacji operacji w mieście powiatowym całkowita wartość kosztów nie może przekroczyć 1 mln zł, operacja ma spełniać definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Reklama