Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Konkurs ofert: Pozarządowego Centrum Współdzielenia Zasobów - pilotaż

Reklama
Nabór od 04.10.2021 do 26.10.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 883,15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Pozarządowego Centrum Współdzielenia Zasobów - pilotaż.

Forma: powierzenie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie polega na opracowaniu, wdrożeniu, przetestowaniu i ewaluacji pilotażowych rozwiązań w zakresie czasowego udostępniania sprzętu, w szczególności poprawiającego dostępność lokali i wydarzeń dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Bezpośrednimi beneficjentami Pozarządowego Centrum Współdzielenia Zasobów (zwanego dalej Centrum) są NGO’sy realizujące zadania publiczne Gminy Wrocław i/lub prowadzące działalność statutową w lokalach Gminy Wrocław na rzecz mieszkańców Wrocławia oraz grupy nieformalne realizujące działania na rzecz mieszkańców Wrocławia pod auspicjami organizacji pozarządowej lub Gminy Wrocław. Pierwszeństwo w wypożyczaniu sprzętu oraz uzyskiwaniu materiałów dotyczących dostępności mają te organizacje, które realizują lub będą realizować zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii.

Działalność Centrum powinna być nakierunkowana na:
· opracowywanie, wdrażanie i testowanie rozwiązań służących działaniom Centrum;
· pozyskanie zaplecza magazynowego i odpowiednich zasobów sprzętowych, w szczególności poprawiających dostępność lokali i wydarzeń dla osób ze specjalnymi potrzebami;
· czasowe bezpłatne udostępnianie sprzętu będącego w dyspozycji Centrum (dopuszcza się zastosowanie kaucji, jako zabezpieczenia mienia);
· efektywne wykorzystanie zasobów sprzętowych Centrum;
· czuwanie nad stanem technicznym sprzętu i jego właściwym wykorzystaniem przez Beneficjentów;
· promowanie działalności Centrum i społecznie odpowiedzialnej idei ekonomii współdzielenia;
· animowanie środowiska wrocławskich organizacji pozarządowych do wdrażania rozwiązań społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia, a co za tym idzie powiększania bazy zasobów do wykorzystywania przez te organizacje w ich działalności;
· tworzenie i rozwijanie sieci współpracy w ramach społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia;
· ewaluację wprowadzonych rozwiązań i opracowanie rekomendacji do ewentualnego dalszego działania Centrum.

Działalność Centrum polegać będzie również na przygotowaniu (zakupie) materiałów promocyjnych, tabliczek informacyjnych z zastosowaniem alfabetu Braila i w piśmie wypukłym oraz bezpłatnym ich przekazywaniu beneficjentom. Podmiot prowadzący Centrum zobowiązany do uzgodnienia z Wydziałem Partycypacji Społecznej listy organizacji i/lub lokali (które organizacje wynajmują), które powinny otrzymać materiały promocyjne w pierwszej kolejności.

Podmiot realizujący zadanie przedstawi, wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego, ewaluację za okres od 02.11.2021 do 31 grudnia 2021 r. Dokument należy dołączyć do sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego. Minimalne wymagania dla ewaluacji zadania to:

· określenie celu i zakresu ewaluacji, pytań ewaluacyjnych i wskaźników;
· wykorzystanie minimum dwóch narzędzi ewaluacji (np. m.in. grupowe wywiady, indywidualne wywiady, ankieta, obserwacja, fiszki itd.), z czego minimum jednego narzędzia skierowanego do odbiorców działań;
· minimum jedno narzędzie ewaluacji (w tym to skierowane do odbiorców działań Centrum) powinno być anonimowe,
· podanie w raporcie informacji o liczbie osób, która wzięła udział w poszczególnych narzędziach ewaluacji,
· podanie rekomendacji wraz z informacją, jak oraz w jakim zakresie mogą zostać wdrożone,
· podanie w załącznikach materiałów źródłowych (np. m.in. nieprzetworzonych danych; scenariuszy wywiadów, ankiet itd.).

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Ofertę należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama