Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie W zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 04.10.2021 do 16.10.2021 23:59
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Priorytet: "Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej".
 

Opis zadania:

W ramach priorytetu preferowane będą zadania publiczne w zakresie:

a) szkolenia i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe/polskie związki sportowe,
b) organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym.

 

Adresaci: mieszańcy gminy Mielno

Aby możliwe było ubieganie się o mały grant z publicznych środków finansowych Burmistrza Mielna należy wyszukać za pomocą platformy do składania wniosków Witkac.pl obszaru pożytku publicznego pt.  " "Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej":.

Do Urzędu Miejskiego w Mielnie należy dostarczyć w formie papierowej ofertę w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku w wersji elektronicznej.

Uwaga!  Niezłożenie oferty w wersji papierowej skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Charakterystyka projektów składanych w ramach procedury małego grantu

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższymi niż 90 dni,
  • termin zakończenia projektów do 31.12 2021 r.
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Burmistrz Mielna, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a do wyczerpania środków na dotacje, przewidywany termin zakończenia naboru -  16.10.2021 r.
  • nabór prowadzony przez stronę Witkac.pl.,

Urząd  zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona ze względu na nieuznanie celowości oferty, bądź  w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji  zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń. zm.) oraz wszelkich obostrzeń związanych ze stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Podmiot niezwłocznie informuje o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie zadania publicznego, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

Źródło: Urząd Miejski w Mielnie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama