Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów w zespołowych grach sportowych w...

Reklama
Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 (piłka nożna) – runda jesienna III
Nabór od 01.10.2021 do 22.10.2021 09:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 1,641 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 1,641 mln PLN
Gmina Lublin, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 (piłka nożna) – runda jesienna III.

Prezydent Miasta Lublin

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 20 20.1057 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Cel konkursu: wybór ofert i zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej realizowanego na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych oraz stwarzania warunków do osiągania najwyższych wyników sportowych.

 

 

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: przeprowadzenie procesu szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym.

 

Tytuł zadania publicznego:

Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów

w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 (piłka nożna) – runda jesienna III

 

I. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki w wysokości: 1.641.235, 20 zł.

 2. Prezydent Miasta Lublin zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2020.1057 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2019.869 ze zm.),

 4. Uchwały nr 724/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;

 5. Zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 6. Zarządzenia nr 42/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 7. W konkursie oferty mogą składać:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

  4. spółdzielnie socjalne;

  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 8. Forma realizacji zadania: wsparcie.

 9. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018.2057) – oraz posiadać załączniki w niej wymienione.

 10. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty. W ofercie należy obowiązkowo podać: liczbę uczestników szkolenia sportowego, uprawnienia i dane sztabu szkoleniowego.

 11. Wypełnienie części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.

 12. Do oferty należy dołączyć również (w wersji papierowej):

 13. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

 14. kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego.

 15. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

 16. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 ze zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy dokonać na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000).

 17. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

 18. Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.

 19. Na każdą z wymienionych w części IV ust. 2 pkt 1 ogłoszenia konkursowego dyscyplin sportu podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 20. W przypadku złożenia większej liczby ofert nie będą one rozpatrywane.

 21. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

 22. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 23. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia, w oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego.

 24. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia dotyczące wyboru ofert jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.

 25. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 26 października 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

 2. Warunkiem realizacji zadania jest:

  1) prowadzenie szkolenia sportowego dyscyplinie sportu piłka nożna,

 3. prowadzenie systematycznych zajęć treningowych, zgodnie ze specyfiką danej dyscypliny sportu, o której mowa w pkt. 1, z uwzględnieniem okresu przygotowań, startów i roztrenowania,

 4. prowadzenie treningów przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie),

 5. udział uczestników szkolenia w systemie współzawodnictwa sportowego realizowanego w formie rozgrywek ligowych - organizowanych i prowadzonych przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

 6. zapewnienie niezbędnych obiektów sportowych,

 7. zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,

 8. zapewnienie wkładu własnego finansowego na realizację zadania na poziomie minimum 10 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania,

 9. ubezpieczenie uczestników zadania w okresie realizacji zadania (udziału w treningach i rozgrywkach),

 10. zachowanie standardów szkolenia obowiązujących w danej dyscyplinie sportu pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania,

 11. realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (j.t. Dz. U. Z 2020 r., poz. 1062).

 

V. Termin składania ofert.

 1. Termin składania wersji papierowej ofert upływa 22 października 2021 r. o godzinie 9.00.

 2. Oferty należy sporządzić i złożyć za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.

 3. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy w formacie pdf. podpisać przez uprawnione osoby a następnie złożyć w sposób określony w zarządzeniu nr 11/6/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin w okresie stanu epidemii,, to jest:

  1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Osoby reprezentujące podmiot muszą posiadać konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,

  2. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego - jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego,

  3. w Biurach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w Lublinie przy ul.: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Wolska 11 (w godzinach: 7.45-15.15).

 4. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

 5. W przypadku zmiany zarządzenia nr 11/6/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin w okresie stanu epidemii,, oferty należy składać w sposób określony w zarządzeniu zmieniającym.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 2. Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin.

 3. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni, licząc od zakończenia terminu składania ofert.

 4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44.

 5. Kryteria oceny formalnej:

  1. Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert.

  2. Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.

  3. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.

  4. Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.

  5. Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

  6. Oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie.

  7. Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu.

  8. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.

  9. Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.

  10. Oferta nie zawiera innych błędów formalnych.

 6. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ust. 4 lub nieuzupełnione po wezwaniu, o którym mowa w pkt. III ust. 10, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

 7. Kryteria oceny merytorycznej:

 8. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 20 punktów).

 9. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie (od 0 do 35 punktów).

 10. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (od 0 do 15 punktów).

 11. Wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (od 0 do 10 punktów).

 12. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (od 0 do 10 punktów).

 13. Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań (od 0 do 10 punktów).

 14. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

 15. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

 16. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.

 

VII. Środki przekazane organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 1. W roku 2020 przekazano środki w wysokości 16.567.685,93 zł. (w tym na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego).

 2. W roku 2021 przeznaczono środki w wysokości środki w wysokości 21.540.081,00,00 zł. (w tym na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego).

 

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.

2. Kosztami kwalifikowanymi przy realizacji zadania: Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 (piłka nożna) – runda jesienna III finansowanymi ze środków budżetu Gminy Lublin są:

 1. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia treningowe i/lub uczestniczących w procesie szkolenia wraz z pochodnymi,

 2. wynajem obiektów sportowych,

 3. bieżące koszty eksploatacji obiektów sportowych wykorzystywanych dla celów realizacji programów szkolenia sportowego, do którego oferent posiada prawo (z wyłączeniem napraw i remontów),

 4. ubezpieczenie uczestników zadania,

 5. transport,

 6. zakwaterowanie i wyżywienie,

 7. obsługa sędziowska,

 8. obsługa techniczna (wynagrodzenie wraz z pochodnymi),

 9. opieka medyczna,

 10. odnowa biologiczna,

 11. opłaty wpisowe, startowe i licencyjne,

 12. sprzęt sportowy,

 13. stroje sportowe,

 14. materiały promocyjne,

 15. koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów,

 16. wynagrodzenie zawodników wchodzących w skład zespołu uczestniczącego w rozgrywkach (w tym stypendia sportowe, kontrakty, itp.),

 17. inne koszty, niezbędne do realizacji zadania (w zależności od specyfiki dyscypliny sportu),

 18. w ramach kosztów administracyjnych (pośrednich) stanowiących do 5% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe,

 19. podatek od towarów i usług (VAT) - jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t Dz. U. 2020.106, ze zm.).

 20. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie od 26 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem, że wydatkowanie środków z dotacji możliwe jest od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 21. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwiększenia tego wydatku o więcej niż 30 % z wyłączeniem środków przeznaczonych na wynajem komunalnych obiektów sportowych.

 22. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych na administracyjne oraz przesunięć środków przeznaczonych na wynajem komunalnych obiektów sportowych na inne koszty lub działania.

 23. W przypadku otrzymania dotacji podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego, po ogłoszeniu w sposób określony w części VI ust. 3 wyników konkursu, złożenia aktualizacji oferty i zawarcia umowy lub zawarcia umowy (w przypadku, gdy aktualizacja nie jest wymagana).

 24. Niezłożenie aktualizacji oferty i niezawarcie umowy lub niezawarcie umowy (w przypadku, gdy aktualizacja nie jest wymagana) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania publicznego określonego w ofercie oraz z udzielonej dotacji.

 25. W przypadku otrzymania dotacji i podpisania umowy podmiot zobowiązany jest załączyć do sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania publicznego zestawienie faktur/rachunków związanych z realizacją zadania publicznego w formie papierowej i elektronicznej oraz dodatkowe materiały potwierdzające realizację zadania (np. zdjęcia, filmy, plakaty, wyniki zawodów itp.).

 26. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać telefonicznie w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Lublin pod numerem 81 466 38 00.

 

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama