Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert z zakresu rewitalizacji dot. działań wchodzących w skład instrumentu elastyczności dla projektu...

Reklama
Otwarty konkurs ofert z zakresu rewitalizacji dot. działań wchodzących w skład instrumentu elastyczności dla projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie"
Nabór od 01.10.2021 do 25.10.2021 16:00
Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert z zakresu rewitalizacji dot. działań wchodzących w skład instrumentu elastyczności dla projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie"..

Burmistrz Bytowa

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), uchwały nr XXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 października 2020r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Bytów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" oraz uchwały nr XXXI/311/2017 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Bytowa na lata 2017-2023", zmienionej uchwałą nr XXXVI/381/2017 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 25 października 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Bytowa na lata 2017 - 2023", zmienionej uchwałą nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 18 września 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Bytowa na lata 2017 - 2023", ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w latach 2021-2022.

I. Rodzaj zadania.

1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji obszaru Miła w Bytowie.

2. Celem realizacji zadania jest aktywna integracja i włączenia społeczne mieszkańców obszaru rewitalizacji w Bytowie.

3. Zadanie polega na realizacji koncepcji zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni sąsiedzkich we współpracy z mieszkańcami, przeprowadzeniu praktycznych warsztatów dbania o zieleń oraz wykonania elementów drobnej architektury, przeprowadzeniu praktycznych warsztatów ekologicznych, przeprowadzeniu praktycznych warsztatów dot. wykonania muralu oraz utworzenie tzw. "Parku Sąsiedzkiego", (wg załączonej do ogłoszenia o konkursie koncepcji zagospodarowania terenu: Park Sąsiedzki).

4. Realizacja zadania w szczególności polegać będzie na:

 • Realizacji koncepcji, o których mowa powyżej poprzez:

a. Przeprowadzenie praktycznych warsztatów ogrodniczych pn. "Mój Park Sąsiedzki".

Tematyka: warsztaty poświęcone sadzeniu i pielęgnacji roślin oraz tworzeniu zielnych budowli z wierzby. Warsztaty maja na celu zaangażowanie mieszkanców w tworzenie wspólnego obszaru rekreacyjnego, pokazanie technik wyplatania budowli roslinnych z wierzby, zapoznanie z technikami sadzenia roślin różnego rodzaju i pokroju, zachęcające do samodzielnego aranżowania przestrzeni wokół własnych mieszkan i domów.

Działania:

 • Wstęp dotyczący techniki sadzenia różnych typów roślin.
 • Podział na grupy warsztatowe oraz obszary pracy.
 • Obsadzenie części żywopłotu, wyniesionych klombów oraz fragmentu skarpy.

Czas trwania warsztatów: 3h.

Rezultat: wykonanie wigwamów wierzbowych, obszadzenie klombu ziołowego ziołami wieloletnimi i bylinami, posadzenie części żywopłotu bukowo-grabowego. W warsztatach weźmie udział ok. 20-40 osób z obszaru Miła w Bytowie.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów:

 • Narzędzia ogrodnicze.
 • Materiały do nasadzeń: krzewy, byliny, zioła.
 • Materiały na rzeźby z wierzby.

Wszystkie niezbędne materiały i narzędzia zapewnia Wykonawca.

b. Przeprowadzenie praktycznych warsztatów pn. "Najmniejsi sąsiedzi":

Tematyka: warsztaty poświęcone ptakom oraz owadom żyjącym na terenie Parku Sąsiedzkiego oraz w pobliżu. Maja na celu przybliżenie mieszkańcom fauny zamieszkującej zarosla, drzewa oraz poddasza sąsiadujących budynków, ich wpływ na lokalny ekosystem oraz korzyści wynikające z tego sąsiedztwa.

Działania:

 • Wykład o tematyce ornitologicznej oraz entomologicznej (szczegolnie dotyczącej ptaków i owadów zamieszkujących dany obszar, jak zachęcać ptaki do osiedlania się w okolicy, jak dobierać budki lęgowe i na jakiej wysokości montować, aby ptaki chętnie osiedlały się, jak dokarmiać ptaki, korzyści płynące z pojawienia się owadów zapylających w okolicy).
 • Podział na grupy warsztatowe i montaż budek lęgowych dla ptaków.Budowa hotelików dla owadów.
 • Wysianie łąki kwietnej i osadzenie hotelików dla owadów.

Czas trwania warsztatów: 3h.

Rezultat: wykonanie 1 dużego hotelu dla owadów oraz kilku mniejszych, które uczestnik warsztatów będzie mógł zabrać ze sobą do swojego ogrodu. W warsztatach weźmie udział ok. 20-40 osób z obszaru Miła w Bytowie.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów:

 • Narzędzia stolarskie: wiertarko-wkrętarka(3), młotki (3-4), takker, pędzel (2), piłka ręczna do drewna,
 • Materiały na domki: deseczki, wkręty, siatka metalowa, patyczki, szyszki, stare cegły kratówki, rurki drenarskie,
 • Materiał siewny na łąkę: ok. 200g nasion,
 • Stoły warsztatowe (2-3).

Wszystkie niezbędne materiały i narzędzia zapewnia Wykonawca.

c. Przeprowadzenie praktycznych warsztatów dotyczących wykonania tematycznego muralu związanego z historią ziemi bytowskiej oraz wykonanie przedmiotowego muralu w obszarze rewitalizacji.

Działania/ opis przedsięwzięcia:

1. Zaprojektowanie i wykonanie muralu nawiązującego do tematyki ziemi bytowskiej w zakresie dziedzictwa lokalnego odnoszącego się do kultury i/lub przyrody. Obraz musi być malowany zgodnie z muralowymi technikami.

2. Przygotowanie poglądowego muralu w wersji graficznej.

3. Miejsce wykonania muralu - teren zagospodarowanego "Parku Sąsiedzkiego" przy ul. Pochyłej w Bytowie.

4. Powierzchnia do zamalowania muralu - ok. 120 m2.

5. Mural musi zostać wykonany materiałami, które zapewnią niezmienny wygląd i trwałość malowidła.

6. Mural musi zostać wykonany następującą techniką: wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów), gwarantujący jego niezmienny wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów, trwałość i odposrność na wpływ czynników atmosferycznych.

7. Zaprojektowany mural nie może być plagiatem.

Czas trwania warsztatów: 3h.

Rezultat: w ramach przeprowadzonych warsztatów, w obszarze rewitalizacji wykonany zostanie tematyczny mural nawiązujący do historii ziemi bytowskiej.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów: zakup farb, sprayów oraz innych niezbędnych materiałów i narzędzi słuzących do wykonania muralu, postawienie rusztowania, przygotowanie ściany do malowania oraz inne niezbędne służące sfinalizowaniu przedmiotowego zakresu.

Wszystkie niezbędne materiały i narzędzia zapewnia Wykonawca.

d. Utworzenie tzw. "Parku Sąsiedzkiego" wg załączonej koncepcji zagospodarowania terenu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert),

e. Organizację innych drobnych inicjatyw rewitalizacyjnych, np. uporządkowanie terenu, montaż elementów małej architektury itp.

5. Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Bytowa na lata 2017-2023, na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji - obszar "Miła" w Bytowie. Przedmiotowe zadanie dotyczy realizacji projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest "Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru "Miła" i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu". Warsztaty mają zapoznać mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy z procesem rewitalizacji, Lokalnym Programem Rewitalizacji Bytowa na lata 2017-2023, oraz wdrożyć w działania rewitalizacyjne. Należy dotrzeć do interesariuszy i zapoznać ich z tematem rewitalizacji oraz zaangażować do uczestnictwa w procesie rewitalizacji.

6. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w latach 2021 - 2022 wynosi 140 000,00 zł, w tym:

a) w roku 2021 - 85 683,66 zł,

b) w roku 2022 - 54 316,34 zł.

Zadanie będzie realizowane w roku 2021 po raz pierwszy.

Uwaga! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków na przedmiotowe zadanie w przypadku dokonania zmian finansowych przez Radę Miejską w Bytowie.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zlecanie zadania publicznego oraz udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

3. Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedna ofertę nie może być wyższa niż 140 000,00 zł.

6. Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do:

a) przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowa,

b) wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez podmiot w kosztorysie.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 6 podmiot zobowiązany jest odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

7. dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania publicznego. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl. Wydrukowane sprawozdanie, podpisane przez osoby upowaznione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązan finansowych, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bytowie. Sprawozdanie z realizacji zadania za rok 2021 - należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2022r. Sprawozdanie z realizacji zadania za rok 2022 - należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2022r.

8. Burmistrz Bytowa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie, przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

9. Dotacja może być wykorzystana m.in. na:

a) Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć,

b) Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć,

c) Zakup niezbędnych materiałów szkoleniowych, narzędzi itp.,

d) Koszty wykonania prac przygotowawczych, prac ziemnych i innych niezbędnych prac,

e) Zakup wyposażenia, roślin, sadzonek, narzędzi, elementów małej architektury,

f) Zakup niezbędnych materiałów w celu wykonania tematycznego muralu,

g) Koszt działań promujacych przedmiotowe warsztaty.

10. Dotacja nie może być udzielona na:

a) Przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

b) Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

c) Zobowiązanie powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

d) Nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,

e) Zadania i zakupy inwestycyjne,

f) Koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania,

g) Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,

h) Działalność gospodarczą, polityczną, religijną,

i) Odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów,

j) Wydatki na catering i poczęstunek dla uczestników.

11. Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursowym oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

III. Terminy i zasady składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem e;lektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl - zakładka konkursy - trwa nabór - organizatorzy konkursów - Urząd Miejski w Bytowie. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytowie przy ul. 1 - go Maja 15, 77-100 Bytów, pokój nr 201.

2. Termin złożenia oferty w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanego potwierdzenia złożenia oferty upływa 25 października 2021r. o godz. 16.00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego w Bytowie.

3. Harmonogram oraz kalkulacje przewidywanych kosztów zadania powinny być przygotowane osobno na lata 2021 i 2022.

4. Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).

5. Nie będą rozpatrywane oferty:

a) które nie zostały złozone za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl,

b) których potwierdzenia nie zostały podpisane przez osoby upowaznione i dostarczone do Urzędu Miejskiego w Bytowie,

c) złożone po terminie,

d) złożone na nieodpowiednim formularzu.

5. Oferta zawierająca błędy formalne inne niz podane w pkt. 4, błędy w treści bądź błędy rachunkowe nieuzupełnione w terminie 3 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż data podpisania umowy, a zakończy nie później niż do 30 kwietnia 2022r.

2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeśli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

4. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej juz pozycji kosztorysowej, podmiot jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Burmistrza Bytowa w formie aneksu do umowy.

5. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Burmistrz Bytowa powoła skład komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację ww. zadania publicznego w drodze zarządzenia.

2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa będzie brała pod uwage w szczególności:

a) Możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,

b) Zasadność i rzetelność kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

c) Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie publiczne,

d) Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

e) Rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania dotacji otrzymanych w latach ubiegłych.

3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Bytowa.

4. Od decyzji Burmistrza Bytowa w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości Publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytowie, w generatorze www.witkac.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl, niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

VI. Postanowienia końcowe.

1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji wyznaczeni przez Burmistrza Bytowa pracownicy mogą dokonać okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji okreslonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.

3. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostana ujawnione nieznane wczesniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

4. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie okreslonym w umowie.

5. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy jest zobowiazany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, na banerach i własnych stronach internetowych informacji o tym, iż zadanie współfinansowane jest przez Gminę Bytów w ramach projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

6. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

7. Wszelkich informacji o warunkach realizacji zadania udziela Agnieszka Berent - Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytowie, pok. 315, te;l. 59 822 89 16, e-mail: a.berent@bytow.com.pl.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama