Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ochota m.st Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia

Reklama
Nabór od 29.09.2021 do 25.10.2021 16:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 1,765 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ochota m.st Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

Opsis zadania:

I. Adresaci:

dzieci w wieku 6 - 13 lat, z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Liczba miejsc dla dzieci i młodzieży w dwóch pwd: minimum 45

II. Wymagane formy realizacji zadania:

Placówki wsparcia dziennego mają być prowadzone w formie specjalistycznej z funkcją opiekuńczą.

 1. Placówka obowiązkowo:
  1. Jest dostępna przez 5 dni w tygodniu (min. 6 godzin/dziennie) dla wychowanków, min.             2 h dziennie pracy na rzecz dziecka.
  2. Dzieci do placówki zapisywane są z założeniem, że korzystają z placówki 3-5 dni w tygodniu. Od tej zasady mogą być jednak odstępstwa w związku ze specyficznymi potrzebami i sytuacją dziecka.
  3. Kadra placówki sporządza plan  pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów oraz analizę indywidualnej sytuacji rodzinnej i szkolnej
  4. Kadra placówki prowadzi zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, dożywianie (w formie warsztatów kulinarnych), pomoc w nauce (np. korepetycje, zajęcia reedukacyjne, odrabianie lekcji). Praca i wsparcie dopasowane są do indywidualnych potrzeb odbiorców.
  5. Kadra placówki prowadzi zajęcia specjalistyczne grupowe i indywidualne. Specjaliści dobierani są w miarę potrzeb (ustalonych w diagnozie), np.: psycholog, pedagog, logopeda, terapia SI (integracyjno – sensoryczna), socjoterapia, psychoedukacja, Trening Umiejętności Społecznych i inne. Dostęp do specjalistów powinien zostać ustalony w oparciu o diagnozy i specyfikę grupy, natomiast powinno być to nie mniej niż 12 godzin/ tydzień.
  6. W ramach pracy z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe, m.in. pomoc psychologiczna, pedagogiczna, treningi umiejętności wychowawczych.

Ważne jest, aby pracownicy PWD prowadzili intensywną pracę wspierającą i kształtującą właściwe postawy wychowawcze u rodziców. Konieczna jest także ścisła współpraca PWD z lokalnymi instytucjami i innymi podmiotami, aby wspierać rodziny, które przeżywają trudności opiekuńczo – wychowawcze.

 1. Kadra placówki współpracuje w ramach lokalnego systemu wsparcia ze szkołą, OPS, innymi instytucjami, organizacjami pomocowymi, prowadzi współpracę na rzecz rodziny i dziecka, w tym:

- organizuje i prowadzi raz w kwartale spotkanie m.in. z pedagogiem/psychologiem szkolnym, dyrektorem szkoły, pracownikiem OPS, przedstawicielem WSZ Ochota

- przekazuje kwartalne sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach współpracy z instytucjami, organizacjami.

 1. Zapewnia wyżywienie dzieci – prowadzi warsztaty kulinarne.
 2. Kadra placówki zapewnia zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i pasji (np. zajęcia sportowe, artystyczne, komputerowe, wycieczki, projekty grupowe, itp.).
 3. Systematyczne superwizje kadry PWD, np. we współpracy z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

2. Pożądane:

a. Praca dostosowana do potrzeb danej rodziny lub skierowanie do odpowiednich podmiotów w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej, pomocy w wychodzeniu z uzależnień.

b. Wyjazdy weekendowe, socjoterapeutyczne, biwaki, itp.

d. Umożliwienie rozwoju osobistego i szkoleń kadrze.

e. Sporządzanie kontraktu z dzieckiem i fakultatywnie rodzicem/opiekunem dotyczącego zakresu jego uczestnictwa w zajęciach.

 

3. Mile widziane:

a. Działania dla społeczności lokalnej.

b. Angażowanie się w realizację działań informacyjno – edukacyjnych i kampanijnych, aby wspierać i rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży, wzmacniać czynniki chroniące.

c. Wspieranie realizacji zadań określonych w corocznie ogłaszanym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

III. Uwagi:

 1. w ramach realizacji zadania nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych powyżej 10 000zł,
 2. dopuszcza się i rekomenduje zaplanowanie wyjazdów weekendowych dla dzieci i ich rodziców/opiekunów, którzy biorą udział w zadaniu, jako uzupełnienie całorocznej pracy socjoterapeutycznej lub profilaktycznej.

 

IV. Kadra:

 1. kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. preferowana będzie kadra posiadająca wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności znajomość procedury „Niebieskie Karty”,
 3. oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

V. Dokumentacja:

 1. szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego,
 2. każda placówka prowadzi dokumentację dla podopiecznego zawierającą informację o współpracy z rodziną i instytucjami/placówkami działającymi na rzecz wsparcia rodziny,
 3. każda placówka prowadzi dzienniki zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności,
 4. w każdej placówce musi znajdować się pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo podopiecznego w zajęciach,
 5. placówka musi posiadać indywidualną diagnozę sytuacji dziecka, zawierającą trudności, potrzeby oraz możliwości, w oparciu o którą powstaje indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną. Przeprowadzenie diagnozy powinno być poprzedzone rozmowami z: rodzicami, wychowawcą szkolnym, pracownikiem socjalnym, jeśli  rodzina korzystała lub nadal korzysta ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej, kuratorem - jeśli w rodzinie sprawowany jest nadzór kuratora,
 6. czas pracy kadry placówki powinien być udokumentowany – w przypadku umowy zlecenia musi być prowadzona ewidencja godzin pracy pracowników, lista obecności pracowników, w przypadku pracy zdalnej wymagane prowadzenie kart pracy (opatrzone datą) z informacjami jakie działania wykonywał pracownik danego dnia,
 7. oferent jest zobowiązany wskazać w ofercie rodzaj prowadzonej dokumentacji.
 8. I. Adresaci:

  dzieci w wieku 6 - 13 lat, z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni.

  Liczba miejsc dla dzieci i młodzieży w dwóch pwd: minimum 45

  II. Wymagane formy realizacji zadania:

  Placówki wsparcia dziennego mają być prowadzone w formie specjalistycznej z funkcją opiekuńczą.

  Placówka obowiązkowo:

  Jest dostępna przez 5 dni w tygodniu (min. 6 godzin/dziennie) dla wychowanków, min.             2 h dziennie pracy na rzecz dziecka.
  Dzieci do placówki zapisywane są z założeniem, że korzystają z placówki 3-5 dni w tygodniu. Od tej zasady mogą być jednak odstępstwa w związku ze specyficznymi potrzebami i sytuacją dziecka.
  Kadra placówki sporządza plan  pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów oraz analizę indywidualnej sytuacji rodzinnej i szkolnej
  Kadra placówki prowadzi zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, dożywianie (w formie warsztatów kulinarnych), pomoc w nauce (np. korepetycje, zajęcia reedukacyjne, odrabianie lekcji). Praca i wsparcie dopasowane są do indywidualnych potrzeb odbiorców.
  Kadra placówki prowadzi zajęcia specjalistyczne grupowe i indywidualne. Specjaliści dobierani są w miarę potrzeb (ustalonych w diagnozie), np.: psycholog, pedagog, logopeda, terapia SI (integracyjno – sensoryczna), socjoterapia, psychoedukacja, Trening Umiejętności Społecznych i inne. Dostęp do specjalistów powinien zostać ustalony w oparciu o diagnozy i specyfikę grupy, natomiast powinno być to nie mniej niż 12 godzin/ tydzień.
  W ramach pracy z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe, m.in. pomoc psychologiczna, pedagogiczna, treningi umiejętności wychowawczych.

  Ważne jest, aby pracownicy PWD prowadzili intensywną pracę wspierającą i kształtującą właściwe postawy wychowawcze u rodziców. Konieczna jest także ścisła współpraca PWD z lokalnymi instytucjami i innymi podmiotami, aby wspierać rodziny, które przeżywają trudności opiekuńczo – wychowawcze.

  Kadra placówki współpracuje w ramach lokalnego systemu wsparcia ze szkołą, OPS, innymi instytucjami, organizacjami pomocowymi, prowadzi współpracę na rzecz rodziny i dziecka, w tym:

  - organizuje i prowadzi raz w kwartale spotkanie m.in. z pedagogiem/psychologiem szkolnym, dyrektorem szkoły, pracownikiem OPS, przedstawicielem WSZ Ochota

  - przekazuje kwartalne sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach współpracy z instytucjami, organizacjami.

  Zapewnia wyżywienie dzieci – prowadzi warsztaty kulinarne.
  Kadra placówki zapewnia zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i pasji (np. zajęcia sportowe, artystyczne, komputerowe, wycieczki, projekty grupowe, itp.).
  Systematyczne superwizje kadry PWD, np. we współpracy z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

  2. Pożądane:

  a. Praca dostosowana do potrzeb danej rodziny lub skierowanie do odpowiednich podmiotów w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej, pomocy w wychodzeniu z uzależnień.

  b. Wyjazdy weekendowe, socjoterapeutyczne, biwaki, itp.

  d. Umożliwienie rozwoju osobistego i szkoleń kadrze.

  e. Sporządzanie kontraktu z dzieckiem i fakultatywnie rodzicem/opiekunem dotyczącego zakresu jego uczestnictwa w zajęciach.

   

  3. Mile widziane:

  a. Działania dla społeczności lokalnej.

  b. Angażowanie się w realizację działań informacyjno – edukacyjnych i kampanijnych, aby wspierać i rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży, wzmacniać czynniki chroniące.

  c. Wspieranie realizacji zadań określonych w corocznie ogłaszanym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  III. Uwagi:

  w ramach realizacji zadania nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych powyżej 10 000zł,
  dopuszcza się i rekomenduje zaplanowanie wyjazdów weekendowych dla dzieci i ich rodziców/opiekunów, którzy biorą udział w zadaniu, jako uzupełnienie całorocznej pracy socjoterapeutycznej lub profilaktycznej.

   

  IV. Kadra:

  kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  preferowana będzie kadra posiadająca wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności znajomość procedury „Niebieskie Karty”,
  oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

  V. Dokumentacja:

  szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego,
  każda placówka prowadzi dokumentację dla podopiecznego zawierającą informację o współpracy z rodziną i instytucjami/placówkami działającymi na rzecz wsparcia rodziny,
  każda placówka prowadzi dzienniki zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności,
  w każdej placówce musi znajdować się pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo podopiecznego w zajęciach,
  placówka musi posiadać indywidualną diagnozę sytuacji dziecka, zawierającą trudności, potrzeby oraz możliwości, w oparciu o którą powstaje indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną. Przeprowadzenie diagnozy powinno być poprzedzone rozmowami z: rodzicami, wychowawcą szkolnym, pracownikiem socjalnym, jeśli  rodzina korzystała lub nadal korzysta ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej, kuratorem - jeśli w rodzinie sprawowany jest nadzór kuratora,
  czas pracy kadry placówki powinien być udokumentowany – w przypadku umowy zlecenia musi być prowadzona ewidencja godzin pracy pracowników, lista obecności pracowników, w przypadku pracy zdalnej wymagane prowadzenie kart pracy (opatrzone datą) z informacjami jakie działania wykonywał pracownik danego dnia,
  oferent jest zobowiązany wskazać w ofercie rodzaj prowadzonej dokumentacji.

  VI. Warunki realizacji zadania:

  dopuszcza się przerwę w okresie wakacyjnym – 1 miesiąc,
  w trakcie prowadzonych w placówce działań, oprócz jednego wychowawcy sprawującego opiekę nad nie więcej niż 12 dzieci, w tym samym czasie musi znajdować się dodatkowo jedna osoba dorosła (może to być np. inny wychowawca, kierownik),
  oferent musi zawrzeć w składanej ofercie informację o trybie i sposobie naboru uczestników oraz określić precyzyjnie liczbę adresatów, którzy będą korzystać z placówki wsparcia dziennego w poszczególnych latach realizacji zadania (każde dziecko liczone jest jeden raz w danym okresie sprawozdawczym).

  W przypadku jednej oferty na prowadzenie kilku placówek, dla każdej placówki te liczby należy określić osobno,

  w ofercie należy przedstawić propozycję współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w aktualną sytuację dziecka. Opis ten musi być spójny pod kątem celowości wszystkich działań (w odniesieniu do pkt. 1 f i 1 g ogłoszenia),
  pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny,
  placówka zapewnia miejsca dla dzieci wskazanych przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz sąd,
  kosztorys zadania musi być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu powinien zwierać się jeden rodzaj kosztów,
  w przypadku składania oferty na więcej niż jedną placówkę, przy każdej pozycji kosztorysu, planu i harmonogramu oraz nazwie rezultatu musi być zawarta szczegółowa informacja jakiej placówki dotyczy.

  Każdy rodzaj kosztu musi być zawarty w kosztorysie osobno dla każdej placówki.

  finansowanie posiłków powinno odbywać się w zgodzie z zasadami kształtowania poprawnych nawyków żywieniowych – bez fast foodów                 (z wyjątkiem sytuacji okazjonalnych),
  należy przewidzieć przygotowanie zewnętrznej tablicy informującej o godzinach otwarcia oraz finansowaniu ze środków m.st. Warszawy,
  w ofercie należy zawrzeć informację o funkcjonowaniu placówki: ile miesięcy w roku, dni i godziny otwarcia, ramowy plan zajęć oraz opis placówki – liczbę, rodzaj i wielkość pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania,
  określenie liczby dzieci, które mogą jednocześnie przebywać w placówce musi uwzględniać możliwość bezpiecznego i komfortowego prowadzenia zajęć oraz aktualną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w tym aktualne wytyczne właściwych służb sanitarnych. W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
  preferowaną formą zatrudnienia kierownika placówki i wychowawców jest umowa o pracę. Informację o formie zatrudnienia należy zawrzeć w ofercie,
  w przypadku uruchomienia miejskiej Bazy Monitorującej obowiązkowe jest dokonanie rejestracji oraz systematyczne uzupełnianie danych,
  placówka powinna prowadzić okresową ocenę postępów osiągniętych przez adresatów zadania korzystających ze wsparcia, w oparciu o dane wprowadzane do Bazy Monitorujacej,
  składający ofertę, zobowiązuje się do utrzymania minimalnej frekwencji na poziomie 65% wcześniej deklarowanej miesięcznej liczby adresatów zadania. W przypadku spadku frekwencji w placówce poniżej zadeklarowanego poziomu (tj. 65%) w trzech kolejnych miesiącach, realizator może zostać zobowiązany do zwrotu części dotacji. Organizacja zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań mających na celu utrzymanie zadeklarowanej w ofercie liczby adresatów zadania,
  istnieje możliwość zawarcia w kosztorysie oferty pozycji dotyczącej przyznawania premii i nagród uznaniowych dla kadry pracującej bezpośrednio z dzieckiem i rodziną,
  oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami.

  Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przejściowe zawarte w art. 73 pkt. 3 tej ustawy wskazują, iż obowiązki zawarte w art. 4 ust. 3 i ust. 4, art. 5 ust. 2 weszły w życie z dniem 5 września 2021 r. Przepisy te dotyczą umów związanych z realizowaniem zleconych zadań finansowanych z udziałem środków publicznych. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy.

  Oferent powinien określić wymagania z art. 6 ustawy, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie dla danego zadania. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie.

  Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

  VI. Warunki realizacji zadania:
 9. dopuszcza się przerwę w okresie wakacyjnym – 1 miesiąc,
 10. w trakcie prowadzonych w placówce działań, oprócz jednego wychowawcy sprawującego opiekę nad nie więcej niż 12 dzieci, w tym samym czasie musi znajdować się dodatkowo jedna osoba dorosła (może to być np. inny wychowawca, kierownik),
 11. oferent musi zawrzeć w składanej ofercie informację o trybie i sposobie naboru uczestników oraz określić precyzyjnie liczbę adresatów, którzy będą korzystać z placówki wsparcia dziennego w poszczególnych latach realizacji zadania (każde dziecko liczone jest jeden raz w danym okresie sprawozdawczym).

W przypadku jednej oferty na prowadzenie kilku placówek, dla każdej placówki te liczby należy określić osobno,

 1. w ofercie należy przedstawić propozycję współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w aktualną sytuację dziecka. Opis ten musi być spójny pod kątem celowości wszystkich działań (w odniesieniu do pkt. 1 f i 1 g ogłoszenia),
 2. pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny,
 3. placówka zapewnia miejsca dla dzieci wskazanych przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz sąd,
 4. kosztorys zadania musi być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu powinien zwierać się jeden rodzaj kosztów,
 5. w przypadku składania oferty na więcej niż jedną placówkę, przy każdej pozycji kosztorysu, planu i harmonogramu oraz nazwie rezultatu musi być zawarta szczegółowa informacja jakiej placówki dotyczy.                                                       Każdy rodzaj kosztu musi być zawarty w kosztorysie osobno dla każdej placówki.
 6. finansowanie posiłków powinno odbywać się w zgodzie z zasadami kształtowania poprawnych nawyków żywieniowych – bez fast foodów (z wyjątkiem sytuacji okazjonalnych),
 7. należy przewidzieć przygotowanie zewnętrznej tablicy informującej o godzinach otwarcia oraz finansowaniu ze środków m.st. Warszawy,
 8. w ofercie należy zawrzeć informację o funkcjonowaniu placówki: ile miesięcy w roku, dni i godziny otwarcia, ramowy plan zajęć oraz opis placówki – liczbę, rodzaj i wielkość pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania,
 9. określenie liczby dzieci, które mogą jednocześnie przebywać w placówce musi uwzględniać możliwość bezpiecznego i komfortowego prowadzenia zajęć oraz aktualną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w tym aktualne wytyczne właściwych służb sanitarnych. W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
 10. preferowaną formą zatrudnienia kierownika placówki i wychowawców jest umowa o pracę. Informację o formie zatrudnienia należy zawrzeć w ofercie,
 11. w przypadku uruchomienia miejskiej Bazy Monitorującej obowiązkowe jest dokonanie rejestracji oraz systematyczne uzupełnianie danych,
 12. placówka powinna prowadzić okresową ocenę postępów osiągniętych przez adresatów zadania korzystających ze wsparcia, w oparciu o dane wprowadzane do Bazy Monitorujacej,
 13. składający ofertę, zobowiązuje się do utrzymania minimalnej frekwencji na poziomie 65% wcześniej deklarowanej miesięcznej liczby adresatów zadania. W przypadku spadku frekwencji w placówce poniżej zadeklarowanego poziomu (tj. 65%) w trzech kolejnych miesiącach, realizator może zostać zobowiązany do zwrotu części dotacji. Organizacja zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań mających na celu utrzymanie zadeklarowanej w ofercie liczby adresatów zadania,
 14. istnieje możliwość zawarcia w kosztorysie oferty pozycji dotyczącej przyznawania premii i nagród uznaniowych dla kadry pracującej bezpośrednio z dzieckiem i rodziną,
 15. oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami.

Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przejściowe zawarte w art. 73 pkt. 3 tej ustawy wskazują, iż obowiązki zawarte w art. 4 ust. 3 i ust. 4, art. 5 ust. 2 weszły w życie z dniem 5 września 2021 r. Przepisy te dotyczą umów związanych z realizowaniem zleconych zadań finansowanych z udziałem środków publicznych. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy.

Oferent powinien określić wymagania z art. 6 ustawy, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie dla danego zadania. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie.

Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

Termin realizacji zadania : od 1 grudnia 2021 do 30 listopada 2024r.

Miejsce realizacji zadania :Dzielnica Ochota m.st Warszawy

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert kazdy podmiot może złozyć maksymalnie 1 ofertę.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 1 237 164 zł w tym:

w 2021 roku: 40 000,00 zł

w 2022 roku: 412 388,00 zł

w 2023 roku: 412 388,00 zł

w 2024 roku: 372 388,00 zł

 

Planowane jest zwiększenie środków finansowych o kwotę 528 000,00 zł, w tym:

w 2022 roku: 160 000,00 zł – plan po zmianach: 572 388,00 zł

w 2023 roku: 176 000,00 zł – plan po zmianach: 588 388,00 zł

w 2024 roku: 192 000,00 zł – plan po zmianach: 564 388,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama