Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego

Reklama
Nabór od 29.09.2021 do 22.10.2021 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 4,689 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego .

I. Adresaci:

dzieci i młodzież w wieku 6 - 18 lat, z terenu Dzielnicy Wola

II. Wymagane formy realizacji zadania:

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

- opiekuńczej,

-specjalistycznej (bez form łączonych),

-pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

 

Placówka prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia w okresie realizacji zadania minimum 25 miejsc dla dzieci i młodzieży, ponadto:

obowiązkowo:

- jest dostępna dla wychowanków 5 dni w tygodniu (min. 6 godzin dziennie dla wychowanków, min. 1 godzina dziennie pracy organizacyjnej),

- kadra placówki sporządza indywidualny plan pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów dziecka,

- prowadzi praca z grupą, zajęcia opiekuńcze wychowawcze, dożywianie, pomoc w nauce (np. korepetycje, odrabianie lekcji),

- zapewnia zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i pasji (np. zajęcia sportowe, muzyczne, artystyczne, komputerowe, projekty grupowe itp.),

- zapewnia podstawowe zajęcia specjalistyczne grupowe i indywidualne. Prowadzi prace z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe, m.in. pomoc psychologiczną, pedagogiczną,

- współpracuje z ramach systemów wsparcia – kontaktuje się ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z instytucjami, organizacjami pomocowymi i współpracuje na rzecz rodziny i dziecka,

b. pożądane:

- umożliwia rozwoju i szkoleń kadrze,

- organizuje wyjazdy weekendowe, socjoterapeutyczne, biwaki, itp.

- sporządzanie kontraktu z dzieckiem i fakultatywnie rodzicem/opiekunem dotyczącego zakresu jego uczestnictwa w zajęciach,

- łączenie formy stacjonarnej z formą pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, 

- podejmuje działania dla społeczności lokalnej.

 

Placówka prowadzona w formie specjalistycznej zapewnia w okresie realizacji zadania minimum 25 miejsc dla dzieci i młodzieży.

Preferowane będą oferty zakładające prowadzenie placówek w formie specjalistycznej w rejonie Młynowa, ponadto:

obowiązkowo:

placówka dostępna 5 dni w tygodniu min. 6 godzin/dziennie dla wychowanków,  min. 2 godziny/dziennie pracy na rzecz dziecka,
dzieci do placówki zapisywane są z założeniem, że korzystają z placówki 3 - 5 dni w tygodniu. Od tej zasady mogą być jednak odstępstwa w  związku ze specyficznymi potrzebami i sytuacją dziecka,
kadra placówki sporządza plan pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów oraz analizę indywidualnej sytuacji rodzinnej i szkolnej,
prowadzi zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, zapewnia dożywianie oraz pomoc w nauce (np. korepetycje, zajęcia reedukacyjne, odrabianie lekcji),
prowadzi zajęcia specjalistyczne grupowe i indywidualne. Specjaliści dobierani w miarę potrzeb (ustalonych w diagnozie) np.: psycholog, pedagog, logopeda, terapia SI, socjoterapia, psychoedukacja, TUS i inne. Dostęp do specjalistów powinien zostać ustalony w oparciu o diagnozy i specyfikę grupy, natomiast powinno być to nie mniej niż 12 godzin/ tydzień,
prowadzi pracę z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe, m. in. pomoc psychologiczna, pedagogiczna,
zapewnia zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i pasji (np. zajęcia sportowe, artystyczne, komputerowe, wycieczki, projekty grupowe itp.),
współpracuje w ramach lokalnych systemów wsparcia - kontakt ze szkołą, z OPS, z instytucjami, organizacjami pomocowymi, współpraca na rzecz rodziny i dziecka.

 

pożądane:

placówka dostosowuje prace do potrzeb danej rodziny lub kieruje ją do odpowiednich podmiotów w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej, pomocy w wychodzeniu z uzależnień,
jest dostępna w weekendy,
organizuje wyjazdy wakacyjne będące kontynuacją pracy całorocznej,
zatrudnia streetworkera lub pedagoga ulicy,
organizuje wyjazdy weekendowe, socjoterapeutyczne, biwaki, itp.,
umożliwia rozwój i szkolenia kadrze,
sporządza kontrakt z dzieckiem i fakultatywnie rodzicem/opiekunem dotyczący zakresu jego uczestnictwa w zajęciach,
organizuje wyjazdy rodzinne (integracyjne, terapeutyczne), prowadzi aktywizacje zawodowa.
podejmuje działania dla społeczności lokalnej,
wspiera dzieci i rodzin w dostępie do opieki medycznej.

 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę zapewnia 21 miejsc.

Preferowane będą oferty zakładające prowadzenie działań w rejonie Młynowa, Powązek lub innych miejsc z obszarów kumulacji problemów społecznych Dzielnicy Wola, określonych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

a. obowiązkowo:

         -     zapewnienie dostępności usług co najmniej trzy razy w tygodniu, nie krócej niż 3 godziny dziennie,    

-     dostosowanie godzin pracy placówki dostosowane do potrzeb wychowanków i ich rodzin,

kadra placówki sporządza planu pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów,
prowadzenie zajęć animacyjnych, socjoterapeutycznych, opiekuńczych, dożywania, pomocy w nauce,
zapewnia zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i pasji,
prowadzi pracę z rodziną: spotkania indywidualne lub grupowe,
współpracuje w ramach lokalnych systemów wsparcia na rzecz rodziny i dziecka,
współpracuje z innymi PWD na rzecz dzieci rekomendowanych przez wychowawcę do uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych,

 

b. pożądane:

placówka dostosowuje pracę do potrzeb danej rodziny lub kieruję do odpowiednich podmiotów w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej, pomocy w wychodzeniu z uzależnień,
organizuje pracę w weekendy,
organizuje wyjazdy wakacyjne będące kontynuacją pracy całorocznej,
organizuje wyjazdy weekendowe, socjoterapeutyczne, biwaki, itp.
umożliwia rozwoju i szkolenia kadrze,
umożliwia realizacja projektów młodzieżowych,
prowadzi działania dla społeczności lokalnej,
wspiera dzieci i rodzin w dostępie do opieki medycznej,
sporządzana kontraktu z dzieckiem i fakultatywnie rodzicem/opiekunem dotyczącego zakresu jego uczestnictwa w zajęciach,
organizuje wyjazdy rodzinne (integracyjne, terapeutyczne), aktywizację zawodowa.

 

III. Kadra:

kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
preferowana będzie kadra posiadająca wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności znajomość procedury „Niebieskie Karty”,
oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

V. Dokumentacja:

szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego,
każda placówka prowadzi dokumentację dla podopiecznego zawierającą informację o współpracy z rodziną i instytucjami/placówkami działającymi na rzecz wsparcia rodziny,
każda placówka prowadzi dzienniki zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności,
w każdej placówce musi znajdować się pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo podopiecznego w zajęciach,
placówka musi posiadać indywidualną diagnozę sytuacji dziecka, zawierającą trudności, potrzeby oraz możliwości, w oparciu o którą powstaje indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną. Przeprowadzenie diagnozy powinno być poprzedzone rozmowami z: rodzicami, wychowawcą szkolnym, pracownikiem socjalnym, jeśli  rodzina korzystała lub nadal korzysta ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej, kuratorem - jeśli w rodzinie sprawowany jest nadzór kuratora,
czas pracy kadry placówki powinien być udokumentowany – w przypadku umowy zlecenia musi być prowadzona ewidencja godzin pracy pracowników, lista obecności pracowników, w przypadku pracy zdalnej wymagane prowadzenie kart pracy (opatrzone datą) z informacjami jakie działania wykonywał pracownik danego dnia,
oferent jest zobowiązany wskazać w ofercie rodzaj prowadzonej dokumentacji.

VI. Warunki realizacji zadania:

w ofercie należy określić jaką formę pracy placówka będzie realizować,
dopuszcza się przerwę w okresie wakacyjnym – 1 miesiąc,
w trakcie prowadzonych w placówce działań, oprócz jednego wychowawcy sprawującego opiekę nad nie więcej niż 15 dzieci, w tym samym czasie musi znajdować się dodatkowo jedna osoba dorosła (może to być np. inny wychowawca, kierownik),
oferent musi zawrzeć w składanej ofercie informację o trybie i sposobie naboru uczestników oraz określić precyzyjnie liczbę adresatów, którzy będą korzystać z placówki wsparcia dziennego w poszczególnych latach realizacji zadania (każde dziecko liczone jest jeden raz w danym okresie sprawozdawczym).

W przypadku jednej oferty na prowadzenie kilku placówek, dla każdej placówki te liczby należy określić osobno,

w ofercie należy przedstawić koncepcję współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w aktualna sytuację dziecka,
pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny,
placówka zapewnia miejsca dla dzieci wskazanych przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz sąd,
kosztorys zadania musi być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu powinien zwierać się jeden rodzaj kosztów,
w przypadku składania oferty na więcej niż jedną placówkę, przy każdej pozycji kosztorysu, planu i harmonogramu oraz nazwie rezultatu musi być zawarta szczegółowa informacja jakiej placówki dotyczy.

Każdy rodzaj kosztu musi być zawarty w kosztorysie osobno dla każdej placówki.

finansowanie posiłków powinno odbywać się w zgodzie z zasadami kształtowania poprawnych nawyków żywieniowych – bez fast foodów (z wyjątkiem sytuacji okazjonalnych),
należy przewidzieć przygotowanie zewnętrznej tablicy informującej o godzinach otwarcia oraz finansowaniu ze środków m.st. Warszawy (dotyczy tylko placówek prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej),
w ofercie należy zawrzeć informację o funkcjonowaniu placówki: ile miesięcy w roku, dni i godziny otwarcia, ramowy plan zajęć oraz opis placówki – liczbę, rodzaj i wielkość pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania,
określenie liczby dzieci, które mogą jednocześnie przebywać w placówce musi uwzględniać możliwość bezpiecznego i komfortowego prowadzenia zajęć oraz aktualną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w tym aktualne wytyczne właściwych służb sanitarnych. W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
preferowaną formą zatrudnienia kierownika placówki i wychowawców jest umowa o pracę. Informację o formie zatrudnienia należy zawrzeć w ofercie,
w przypadku uruchomienia miejskiej Bazy Monitorującej obowiązkowe jest dokonanie rejestracji oraz systematyczne uzupełnianie danych,
placówka powinna prowadzić okresową ocenę postępów osiągniętych przez adresatów zadania korzystających ze wsparcia, w oparciu o dane wprowadzane do Bazy Monitorujacej,
składający ofertę, zobowiązuje się do utrzymania minimalnej frekwencji na poziomie 65% wcześniej deklarowanej miesięcznej liczby adresatów zadania. W przypadku spadku frekwencji w placówce poniżej zadeklarowanego poziomu (tj. 65%) w trzech kolejnych miesiącach, realizator może zostać zobowiązany do zwrotu części dotacji. Organizacja zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań mających na celu utrzymanie zadeklarowanej w ofercie liczby adresatów zadania,
istnieje możliwość zawarcia w kosztorysie oferty pozycji dotyczącej przyznawania premii i nagród uznaniowych dla kadry pracującej bezpośrednio z dzieckiem i rodziną,
oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami. Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy. Oferent powinien określić wymagania z art. 6 ustawy, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie dla danego zadania. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez Oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.  Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama