Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2021-2023 pod nazwą „Prowadzenie mieszkań typu housing first dla osób w kryzysie bezdomności”
Nabór od 28.09.2021 do 19.10.2021 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 576 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2021-2023 pod nazwą „Prowadzenie mieszkań typu housing first dla osób w kryzysie bezdomności”.

Zadanie polega na zapewnieniu przez realizatora usługi społecznej indywidualnego i stałego mieszkania, wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym i zaburzonym psychicznie, jednocześnie długotrwale i chronicznie bezdomnym.

Realizator prowadzi zadanie w ramach zapewnienia trwałości projektu europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie” realizowanego od 1 lipca 2019 do 31 marca 2022 roku w partnerstwie międzynarodowym we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, we współpracy z partnerami: Urzędem Miejskim Wrocławia; Urzędem Miejskim w Gdańsku; Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa; Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności i Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (Portugalia). Usługa mieszkaniowa w ramach ww. projektu realizowana jest do 30 września 2021.

Działania muszą być prowadzone w  oparciu o metodę housing first – opis metody znajduje się na stronie: https://drive.google.com/file/d/1z_2jzMqe5AX1iSFJ6FuT4eHF6i7Le35t/view oraz zgodnie z „Oceną wierności programu Najpierw mieszkanie”, opracowaną na podstawie narzędzia programu At Home/Chez Soi (Kanada), stanowiącą załącznik Nr 4 do Ogłoszenia.

Organizacje planują działania w oparciu o zasady:

 1. mieszkanie jest prawem człowieka;       
 2. użytkownik wybiera i decyduje o  rodzaju i kontroli usług;
 3. zamieszkiwanie w lokalu jest oddzielane od procesu leczenia;
 4. wsparcie jest zorientowane na powrót do dobrostanu uczestnika;
 5. praca nad uzależnieniami uczestnika prowadzona jest metodą redukcji szkód;
 6. zaangażowanie uczestnika prowadzone jest bez przymusu z aktywnością opartą na zachęcaniu i motywowaniu;
 7. planowanie działań jest zorientowane na uczestnika z uwzględnieniem jego zasobów
  i możliwości;
 8. wsparcie prowadzone jest elastycznie tak długo, jak jest potrzebne.

Adresaci zadania:

 1. osoby długotrwale i chronicznie doświadczające bezdomności, przede wszystkim

z przestrzeni miejsc niemieszkalnych/publicznej;

 1. osoby doświadczające bezdomności z zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnione od alkoholu/innych środków psychoaktywnych;
 2. osoby w kryzysie bezdomności – z ostatnim meldunkiem z Warszawy lub Warszawa jako centrum życiowe.

 

 

Grupy docelowe:

 1. osoby spełniające ww. kryteria zamieszkujące w 10 lokalach prowadzonych do 30 września 2021 w ramach projektu europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie;
 2. osoby spełniające ww. kryteria nowo zrekrutowane w ramach  programu realizowanego
  w ramach niniejszego konkursu w 6 nowych lokalach.

Wszystkie 16  mieszkań wchodzą w pulę trwałości projektu  europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie” i są prowadzone zgodnie z narzędziami i metodologią wykorzystywaną w ramach tego projektu.

Podstawą udziału w programie jest chęć współpracy z zespołem realizatorów, ale bez warunków wstępnych, typu branie leków, zachowanie abstynencji czy rozwiązanie problemów zdrowotnych lub zawodowych.

Program wykorzystuje podejście redukcji szkód w używaniu substancji psychoaktywnych.  Do udziału w programie nie jest wymagana abstynencja uczestnika. Pracuje się nad ograniczeniem negatywnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych w tym alkoholu i nad wzmacnianiem motywacji do picia kontrolowanego, a w przypadkach gotowości uczestnika – do podjęcia przez niego leczenia odwykowego.

 

Formy realizacji programu:

 1. Zintegrowane usługi świadczone osobom w kryzysie bezdomności w formie:
 1. asystentury ukierunkowanej na wzmacnianie aktywizacji społecznej i rozwiązywanie problemów;
 2. pomocy specjalistycznej w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i uzależnień;
 3. grupy wsparcia dla uczestników projektu.

 

 1. Pomoc w utrzymaniu mieszkań:
 1. wsparcie w opłatach mieszkaniowych (partycypacja zgodnie z metodą housing first
  w kosztach czynszu, eksploatacji mieszkań, energii elektrycznej, gazu, wywóz śmieci);
 2. wsparcie w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego i utrzymania lokalu

w dobrym stanie (sprzątanie, dezynfekcja, odwszawianie, mycie, konserwacja, naprawy, drobne remonty, ubezpieczenie mieszkań);

 1. Koordynacja merytoryczna zadań i zespołu wdrożeniowego:
 1. wsparcie realizatorów w prowadzeniu zadań zgodnie z metodą housing first;
 2. prowadzenie monitoringu zgodności realizowanych zadań i wsparcia z metodą housing first;
 3. prowadzenie szkoleń dla realizatorów z metody housing first.

   Wsparcie realizowane jest przez:

 1. 2  asystentów (doświadczone osoby w pracy z osobami wykluczonymi społecznie) – pełne etaty;
 2. lidera zespołu pełniącego obowiązki wsparcia merytorycznego – pełen etat;
 3. 1 opiekuna mieszkań odpowiedzialnego za zarządzenie i administrowanie mieszkaniami
 4. Psychoterapeuty/ów;
 5. terapeuta/ci uzależnień, edukator prozdrowotny/opiekun medyczny
 6. specjalistów wsparcia - psychiatra, lekarz (w ramach wkładu własnego oferenta, lub w ramach usługi zewnętrznej dostępnej w ramach NFZ ), inni specjaliści według potrzeb.

Dodatkowo wsparcia udzielają pracownicy socjalni w ośrodkach pomocy społecznej, na terenie których znajdują się mieszkania typu housing first. Wymagana jest ścisła współpraca realizatora
z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie rekrutacji do projektu i prowadzenia wsparcia, w tym w szczególności z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście. 

Oczekiwany zakres programu:

W ofercie należy opisać sposób realizacji poniższych wymagań względem programu:

 1. Formy realizacji programu powinny być dostosowane do zdiagnozowanych problemów adresatów;
 2. Monitorowanie i dokumentowanie postępów adresatów programu;
 3. Z uwagi na specyficzną sytuację adresatów niezbędne jest podjęcie współpracy
  z placówkami ochrony zdrowia prowadzącymi podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz placówkami leczenia uzależnień;
 4. Realizatorzy programu muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
  w pracy z osobami w kryzysie bezdomności i osobami uzależnionymi/z problemami psychicznymi;
 5. Sporządzenie raportu końcowego zawierającego ocenę rezultatów.

Konkurs obejmuje działania programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych
w strukturze mieszkania prowadzonego metodą housing first.

Do konkursu przeznaczonych jest 16 lokali mieszkalnych pochodzących z zasobu m.st. Warszawy.

Organizacje zainteresowane przystąpieniem do konkursu mogą, w terminie składania ofert,  obejrzeć lokale, po uprzednim uzgodnieniu wizyty (osoba do kontaktu: Dorota Zawadzka, tel. 22 443 29 99)

Wszystkie lokale są wyremontowane, niektóre są wyposażone w niezbędny sprzęt i meble (10 lokali zajmowanych przez uczestników projektu europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie”,
w ramach realizacji etapu testowania mieszkań, trwającego do 30 września 2021).

Zgodnie z metodą housing first lokale są rozproszone i znajdują się w następujących dzielnicach:

 • Praga Północ – 1 mieszkanie;
 • Wawer – 1 mieszkanie;
 • Praga Południe – 2 mieszkania;
 • Śródmieście – 4 mieszkania;
 • Białołęka – 2 mieszkania;
 • Bielany – 1 mieszkanie;
 • Mokotów – 5 mieszkań.

W lokalach niewyposażonych w sprzęt  i meble oferent jest zobowiązany do zapewnienia go w ramach konkursu, zgodnie z metodą housing first.

 

Umowa najmu na wszystkie lokale zostanie zawarta pomiędzy zarządzającym mieniem mieszkalnym -  Zarządem Mienia Skarbu Państwa  a organizacją wyłonioną w konkursie.

 

 

Wskaźniki:

 1. Liczba osób w kryzysie bezdomności, które uzyskały stałą formę zamieszkania w wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań – wsparcia w mieszkaniu housing first;
 2. Liczba osób w kryzysie bezdomności, które poprawiły swoją sytuację życiową dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania;
 3. Liczba osób, które utrzymują mieszkanie i  samodzielność życiową;
 4. Liczba osób, które poprawiły swoją sytuację zdrowotną;
 5. Liczba osób, które ograniczyły picie alkoholu/używanie substancji psychoaktywnych;
 6.  Liczba osób bezdomnych, które w wyniku uczestnictwa w programie podjęły leczenie odwykowe w placówkach  lecznictwa odwykowego;
 7. Liczba osób, które skorzystały z konsultacji/ poradnictwa psychologicznego;
 8. Liczba osób, które skorzystały z pomocy specjalistów;
 9. Liczba osób, które podjęły naukę lub pracę zawodową (szczególnie dot. osób, które podjęły działania zmierzające do rozpoczęcia pracy na wcześniejszym etapie realizacji wsparcia w ramach proj. europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie”)

Organizacja składająca ofertę może zaplanować dodatkowe wskaźniki. Wskaźniki powinny być dostosowane do zakładanych form realizacji zadania.

UWAGA:
Należy w ofercie podać wymiary zatrudnienia kadry, adekwatne do harmonogramu i formy proponowanych działań. W ramach konkursu możliwe jest zawieranie umów z zewnętrznymi specjalistami na prowadzenie form wsparcia przewidzianych w projekcie.

Podmiot, realizujący zadanie ma obowiązek zbierania danych zgodnie z wypracowanym przez Branżową Komisję Dialogu Społecznego ds. Bezdomności – Radą Opiekuńczą i Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (BPiPS) minimalnym standardem gromadzenia danych o skali bezdomności umożliwiającym pseudonimizację z jednoczesnym zachowaniem możliwości unikalnej identyfikacji osób korzystających z różnych usług w okresie sprawozdawczym.

Realizowane działania muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów instytucji i podmiotów, które już działają na obszarze właściwym ze względu na usytuowanie placówki. Wymagana jest współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na lokalizację mieszkania.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do:

 1. informowania osób korzystających z usług o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom doświadczających bezdomności na terenie m.st. Warszawy;
 2. posiadania i udostępniania regulaminu mieszkania;
 3. informowania Biura Pomocy i Projektów Społecznych o składzie kadry realizującej zadanie, podając imię, nazwisko, wykształcenie i harmonogram godzin pracy każdego pracownika niezależnie od formy zatrudnienia;
 4. posiadania bazy lokalowej umożliwiającej administrowanie zadania, kadry specjalistów
  o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;
 5. prowadzenia dokumentacji potwierdzającej zakres i sposób prowadzonej działalności, prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z przyjętymi wzorami oraz gromadzenia innych danych dotyczących działalności placówki w zakresie i terminach ustalonych we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są zawrzeć w ofercie w szczególności:

 1. opis planowanych rezultatów realizacji zadania zgodny z pkt. 5 „Rezultaty zadania”;
 2. opis dotychczasowej organizacji współpracy z innymi podmiotami pracującymi na rzecz osób uzależnionych w kryzysie bezdomności oraz propozycje nowych rozwiązań w tym zakresie;
 3. opis sposobu dokumentowania działań objętych ofertą;
 4. opis procedur nadzoru oferenta nad bezpośrednim realizatorem zadania, w tym zasady rozpatrywania skarg adresatów zadania;

 

W czasie sytuacji kryzysowych na szeroką skalę, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zasady funkcjonowania programów dla osób uzależnionych, doświadczających bezdomności zostaną uregulowane dodatkowymi zaleceniami opracowywanymi na podstawie przepisów prawa, w tym wynikających z tych przepisów poleceń Wojewody Mazowieckiego oraz wytycznych Prezydenta m.st. Warszawy.

Zadanie polega na zapewnieniu przez realizatora usługi społecznej indywidualnego i stałego mieszkania, wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym i zaburzonym psychicznie, jednocześnie długotrwale i chronicznie bezdomnym.

Realizator prowadzi zadanie w ramach zapewnienia trwałości projektu europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie” realizowanego od 1 lipca 2019 do 31 marca 2022 roku w partnerstwie międzynarodowym we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, we współpracy z partnerami: Urzędem Miejskim Wrocławia; Urzędem Miejskim w Gdańsku; Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa; Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności i Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (Portugalia). Usługa mieszkaniowa w ramach ww. projektu realizowana jest do 30 września 2021.

Działania muszą być prowadzone w  oparciu o metodę housing first – opis metody znajduje się na stronie: https://drive.google.com/file/d/1z_2jzMqe5AX1iSFJ6FuT4eHF6i7Le35t/view oraz zgodnie z „Oceną wierności programu Najpierw mieszkanie”, opracowaną na podstawie narzędzia programu At Home/Chez Soi (Kanada), stanowiącą załącznik Nr 4 do Ogłoszenia.

Organizacje planują działania w oparciu o zasady:

 1. mieszkanie jest prawem człowieka;       
 2. użytkownik wybiera i decyduje o  rodzaju i kontroli usług;
 3. zamieszkiwanie w lokalu jest oddzielane od procesu leczenia;
 4. wsparcie jest zorientowane na powrót do dobrostanu uczestnika;
 5. praca nad uzależnieniami uczestnika prowadzona jest metodą redukcji szkód;
 6. zaangażowanie uczestnika prowadzone jest bez przymusu z aktywnością opartą na zachęcaniu i motywowaniu;
 7. planowanie działań jest zorientowane na uczestnika z uwzględnieniem jego zasobów
  i możliwości;
 8. wsparcie prowadzone jest elastycznie tak długo, jak jest potrzebne.

Adresaci zadania:

 1. osoby długotrwale i chronicznie doświadczające bezdomności, przede wszystkim

z przestrzeni miejsc niemieszkalnych/publicznej;

 1. osoby doświadczające bezdomności z zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnione od alkoholu/innych środków psychoaktywnych;
 2. osoby w kryzysie bezdomności – z ostatnim meldunkiem z Warszawy lub Warszawa jako centrum życiowe.

 

 

Grupy docelowe:

 1. osoby spełniające ww. kryteria zamieszkujące w 10 lokalach prowadzonych do 30 września 2021 w ramach projektu europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie;
 2. osoby spełniające ww. kryteria nowo zrekrutowane w ramach  programu realizowanego
  w ramach niniejszego konkursu w 6 nowych lokalach.

Wszystkie 16  mieszkań wchodzą w pulę trwałości projektu  europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie” i są prowadzone zgodnie z narzędziami i metodologią wykorzystywaną w ramach tego projektu.

Podstawą udziału w programie jest chęć współpracy z zespołem realizatorów, ale bez warunków wstępnych, typu branie leków, zachowanie abstynencji czy rozwiązanie problemów zdrowotnych lub zawodowych.

Program wykorzystuje podejście redukcji szkód w używaniu substancji psychoaktywnych.  Do udziału w programie nie jest wymagana abstynencja uczestnika. Pracuje się nad ograniczeniem negatywnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych w tym alkoholu i nad wzmacnianiem motywacji do picia kontrolowanego, a w przypadkach gotowości uczestnika – do podjęcia przez niego leczenia odwykowego.

 

Formy realizacji programu:

 1. Zintegrowane usługi świadczone osobom w kryzysie bezdomności w formie:
 1. asystentury ukierunkowanej na wzmacnianie aktywizacji społecznej i rozwiązywanie problemów;
 2. pomocy specjalistycznej w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i uzależnień;
 3. grupy wsparcia dla uczestników projektu.

 

 1. Pomoc w utrzymaniu mieszkań:
 1. wsparcie w opłatach mieszkaniowych (partycypacja zgodnie z metodą housing first
  w kosztach czynszu, eksploatacji mieszkań, energii elektrycznej, gazu, wywóz śmieci);
 2. wsparcie w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego i utrzymania lokalu

w dobrym stanie (sprzątanie, dezynfekcja, odwszawianie, mycie, konserwacja, naprawy, drobne remonty, ubezpieczenie mieszkań);

 1. Koordynacja merytoryczna zadań i zespołu wdrożeniowego:
 1. wsparcie realizatorów w prowadzeniu zadań zgodnie z metodą housing first;
 2. prowadzenie monitoringu zgodności realizowanych zadań i wsparcia z metodą housing first;
 3. prowadzenie szkoleń dla realizatorów z metody housing first.

   Wsparcie realizowane jest przez:

 1. 2  asystentów (doświadczone osoby w pracy z osobami wykluczonymi społecznie) – pełne etaty;
 2. lidera zespołu pełniącego obowiązki wsparcia merytorycznego – pełen etat;
 3. 1 opiekuna mieszkań odpowiedzialnego za zarządzenie i administrowanie mieszkaniami
 4. Psychoterapeuty/ów;
 5. terapeuta/ci uzależnień, edukator prozdrowotny/opiekun medyczny
 6. specjalistów wsparcia - psychiatra, lekarz (w ramach wkładu własnego oferenta, lub w ramach usługi zewnętrznej dostępnej w ramach NFZ ), inni specjaliści według potrzeb.

Dodatkowo wsparcia udzielają pracownicy socjalni w ośrodkach pomocy społecznej, na terenie których znajdują się mieszkania typu housing first. Wymagana jest ścisła współpraca realizatora
z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie rekrutacji do projektu i prowadzenia wsparcia, w tym w szczególności z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście. 

Oczekiwany zakres programu:

W ofercie należy opisać sposób realizacji poniższych wymagań względem programu:

 1. Formy realizacji programu powinny być dostosowane do zdiagnozowanych problemów adresatów;
 2. Monitorowanie i dokumentowanie postępów adresatów programu;
 3. Z uwagi na specyficzną sytuację adresatów niezbędne jest podjęcie współpracy
  z placówkami ochrony zdrowia prowadzącymi podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz placówkami leczenia uzależnień;
 4. Realizatorzy programu muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
  w pracy z osobami w kryzysie bezdomności i osobami uzależnionymi/z problemami psychicznymi;
 5. Sporządzenie raportu końcowego zawierającego ocenę rezultatów.

Konkurs obejmuje działania programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych
w strukturze mieszkania prowadzonego metodą housing first.

Do konkursu przeznaczonych jest 16 lokali mieszkalnych pochodzących z zasobu m.st. Warszawy.

Organizacje zainteresowane przystąpieniem do konkursu mogą, w terminie składania ofert,  obejrzeć lokale, po uprzednim uzgodnieniu wizyty (osoba do kontaktu: Dorota Zawadzka, tel. 22 443 29 99)

Wszystkie lokale są wyremontowane, niektóre są wyposażone w niezbędny sprzęt i meble (10 lokali zajmowanych przez uczestników projektu europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie”,
w ramach realizacji etapu testowania mieszkań, trwającego do 30 września 2021).

Zgodnie z metodą housing first lokale są rozproszone i znajdują się w następujących dzielnicach:

 • Praga Północ – 1 mieszkanie;
 • Wawer – 1 mieszkanie;
 • Praga Południe – 2 mieszkania;
 • Śródmieście – 4 mieszkania;
 • Białołęka – 2 mieszkania;
 • Bielany – 1 mieszkanie;
 • Mokotów – 5 mieszkań.

W lokalach niewyposażonych w sprzęt  i meble oferent jest zobowiązany do zapewnienia go w ramach konkursu, zgodnie z metodą housing first.

 

Umowa najmu na wszystkie lokale zostanie zawarta pomiędzy zarządzającym mieniem mieszkalnym -  Zarządem Mienia Skarbu Państwa  a organizacją wyłonioną w konkursie.

 

 

Wskaźniki:

 1. Liczba osób w kryzysie bezdomności, które uzyskały stałą formę zamieszkania w wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań – wsparcia w mieszkaniu housing first;
 2. Liczba osób w kryzysie bezdomności, które poprawiły swoją sytuację życiową dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania;
 3. Liczba osób, które utrzymują mieszkanie i  samodzielność życiową;
 4. Liczba osób, które poprawiły swoją sytuację zdrowotną;
 5. Liczba osób, które ograniczyły picie alkoholu/używanie substancji psychoaktywnych;
 6.  Liczba osób bezdomnych, które w wyniku uczestnictwa w programie podjęły leczenie odwykowe w placówkach  lecznictwa odwykowego;
 7. Liczba osób, które skorzystały z konsultacji/ poradnictwa psychologicznego;
 8. Liczba osób, które skorzystały z pomocy specjalistów;
 9. Liczba osób, które podjęły naukę lub pracę zawodową (szczególnie dot. osób, które podjęły działania zmierzające do rozpoczęcia pracy na wcześniejszym etapie realizacji wsparcia w ramach proj. europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie”)

Organizacja składająca ofertę może zaplanować dodatkowe wskaźniki. Wskaźniki powinny być dostosowane do zakładanych form realizacji zadania.

UWAGA:
Należy w ofercie podać wymiary zatrudnienia kadry, adekwatne do harmonogramu i formy proponowanych działań. W ramach konkursu możliwe jest zawieranie umów z zewnętrznymi specjalistami na prowadzenie form wsparcia przewidzianych w projekcie.

Podmiot, realizujący zadanie ma obowiązek zbierania danych zgodnie z wypracowanym przez Branżową Komisję Dialogu Społecznego ds. Bezdomności – Radą Opiekuńczą i Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (BPiPS) minimalnym standardem gromadzenia danych o skali bezdomności umożliwiającym pseudonimizację z jednoczesnym zachowaniem możliwości unikalnej identyfikacji osób korzystających z różnych usług w okresie sprawozdawczym.

Realizowane działania muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów instytucji i podmiotów, które już działają na obszarze właściwym ze względu na usytuowanie placówki. Wymagana jest współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na lokalizację mieszkania.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do:

 1. informowania osób korzystających z usług o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom doświadczających bezdomności na terenie m.st. Warszawy;
 2. posiadania i udostępniania regulaminu mieszkania;
 3. informowania Biura Pomocy i Projektów Społecznych o składzie kadry realizującej zadanie, podając imię, nazwisko, wykształcenie i harmonogram godzin pracy każdego pracownika niezależnie od formy zatrudnienia;
 4. posiadania bazy lokalowej umożliwiającej administrowanie zadania, kadry specjalistów
  o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;
 5. prowadzenia dokumentacji potwierdzającej zakres i sposób prowadzonej działalności, prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z przyjętymi wzorami oraz gromadzenia innych danych dotyczących działalności placówki w zakresie i terminach ustalonych we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są zawrzeć w ofercie w szczególności:

 1. opis planowanych rezultatów realizacji zadania zgodny z pkt. 5 „Rezultaty zadania”;
 2. opis dotychczasowej organizacji współpracy z innymi podmiotami pracującymi na rzecz osób uzależnionych w kryzysie bezdomności oraz propozycje nowych rozwiązań w tym zakresie;
 3. opis sposobu dokumentowania działań objętych ofertą;
 4. opis procedur nadzoru oferenta nad bezpośrednim realizatorem zadania, w tym zasady rozpatrywania skarg adresatów zadania;

 

W czasie sytuacji kryzysowych na szeroką skalę, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zasady funkcjonowania programów dla osób uzależnionych, doświadczających bezdomności zostaną uregulowane dodatkowymi zaleceniami opracowywanymi na podstawie przepisów prawa, w tym wynikających z tych przepisów poleceń Wojewody Mazowieckiego oraz wytycznych Prezydenta m.st. Warszawy.

Dostępność:

 1. Oferent powinien wskazać, w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zleconego zadania publicznego w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz w obszarze dostępności architektonicznej (dopuszczalne są wyłącznie wydatki na drobne remonty oraz udogodnienia).
 3. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
 4. Zaleca się uwzględnienie w kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania kosztów, które zostaną poniesione na zapewnianie dostępności realizowanego zadania.  
 5. Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.
 6. W umowie o wsparcie /powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.
 7. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. 

 

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama