Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Reklama

Program mikroDOTACJE jest częścią realizacji zadania publicznego realizowanego przez Organizatora, w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start trzeciego naboru – na wnioski czekamy od 1 do 21 października 2021 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 25 października do 12 grudnia 2021 roku.

W roku 2021 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85.000 zł co pozwoli na sfinansowanie łącznie minimum 43 mikroDOTACJI – planowane do wykorzystania środki finansowe w trzecim naborze to 17.020 zł.

Za priorytetowe działania w trzecim naborze uznaje się działania realizowane w Dzielnicy Północ w Szczecinie, czyli: Bukowo, Golęcino-Gocław, Niebuszewo, Skolwin, Stołczyn, Warszewo, Żelechowa, inicjatywy na rzecz seniorów, osób młodych lub realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2021 skupimy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

W ramach programu o mikrodotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym zarejestrowane oddziały terenowe, posiadające swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin i wyrażające chęć działania na rzecz mieszkańców Szczecina (jako Wnioskodawca). O dotację mogą ubiegać się również grupy nieformalne za pośrednictwem ww. organizacji (jako Opiekuna).

Maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 brutto). Wnioskodawca, w tym Opiekun, jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Kryteria oceny merytorycznej (do wgłądu w dokumencie "ogłoszenie o 3 naborze") obejmują ocenę wniosku pod kątem jego treści i założeń przez Komisję Oceny Wniosków. Każdy z wniosków o mikrodotację może uzyskać maksymalnie 57 pkt (od 0 do 3/5/10 pkt za dane kryterium merytoryczne ogólne - pkt 1 do 7 oraz 1 pkt za spełnienie każdego z kryteriów dodatkowych). Wnioski, które otrzymają min. 30 punktów w ocenie merytorycznej, będą mogły być skierowane do realizacji, do wysokości alokacji środków finansowych przewidzianych na realizację mikrodotacji w danym naborze. Końcowa ocena punktowa w ocenie merytorycznej, będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez Członków Komisji Oceny Wniosków.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama