Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Partnerstwa na rzecz współpracy w programie Erasmus+, Akcja 2

Reklama
Nabór od 01.09.2021 do 03.11.2021 12:00
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się na edukacji, szkoleniach i młodzieży.

Partnerstwa na rzecz współpracy wspierane są w ramach Akcji 2 programu Erasmus+. Akcja ta pozwala organizacjom realizującym wspólnie projekty na zdobycie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz osiągnięcie innowacyjnych rezultatów. W zależności od celów danego projektu, zaangażowanych organizacji, oczekiwanego wpływu lub innych elementów partnerstwa mogą mieć różną skalę i zakres, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane.

W ramach partnerstw dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.

Cele Akcji 2 programu Erasmus+

 • podniesienie jakości pracy, działań i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji,
 • budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych,
 • sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży,
 • umożliwienie transformacji i zmian.

Kto może złożyć wniosek

Każda organizacja publiczna lub prywatna założona w kraju programu lub kraju partnerskim. Organizacje mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu albo jako organizacje partnerskie.

Niezależnie od dziedziny partnerstwa są otwarte dla organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących działalność o charakterze przekrojowym w różnych dziedzinach (np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe).

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Działania w ramach partnerstw

Można organizować działania w zakresie kształcenia, nauczania i uczenia się dla kadry, osób pracujących z młodzieżą, osób uczących się i młodzieży.
Działania mogą przybrać dowolną formę odpowiednią dla projektu i mogą obejmować więcej niż jeden rodzaj uczestników. Format, cel oraz rodzaj i liczba uczestników działań muszą być opisane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu.

Uczestnicy działań

 • nauczyciele, profesorowie, osoby prowadzące szkolenia i inni pracownicy organizacji uczestniczących,
 • osoby pracujące z młodzieżą,
 • zaproszeni nauczyciele i eksperci z organizacji nieuczestniczących,
 • praktykanci,
 • osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, studenci uczelni wyższych, dorośli słuchacze oraz
  uczniowie z organizacji uczestniczących,
 • młodzież z krajów organizacji uczestniczących.

Liczba i profil organizacji w partnerstwie

Co najmniej 3 organizacje z trzech krajów programu. W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące (max. 10 organizacji).

Miejsce działań

Wszystkie działania muszą odbywać się w krajach będących siedzibami organizacji uczestniczących w projekcie, w charakterze partnerów pełnoprawnych albo stowarzyszonych.

W uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub realizacją projektu:

 • działania mogą mieć miejsce w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE,
 • działania obejmujące dzielenie się rezultatami i ich promowanie mogą odbywać się podczas transnarodowych wydarzeń/konferencji.

Czas trwania projektu

Od 12 do 36 miesięcy.
Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Budżet

Od 100.000 EUR do 400.000 EUR. 

Model finansowania składa się z zestawu pozycji kosztów, spośród których wnioskodawcy dokonują wyboru według odpowiadających im działań, jakie chcą podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć.

Obowiązują stawki ryczałtowe na poszczególne kategorie budżetowe:

 • zarządzanie projektem i jego wdrażania (500 EUR/miesiąc - org. koordynująca, 250 EUR/miesiąc- org. uczestnicząca),
 • międzynarodowe spotkania projektowe (575 lub 760 EUR/uczestnik w zależności od odległości),
 • wsparcie procesu włączenia (100 EUR/uczestnik),
 • koszty podróży. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • koszty nadzwyczajne,
 • wydarzenia upowszechniające,
 • wsparcie językowe.

Gdzie należy złożyć wniosek

Wnioski składa się do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Kraje uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

 Na etapie pisania wniosku w formularzu należy wskazać przynajmniej jeden priorytet horyzontalny oraz sektorowy, który będzie realizowany w ramach projektu.

Priorytety horyzontalne

 • Włączenie społeczne i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży,
 • Środowisko i walka ze zmianą klimatu,
 • Transformacja cyfrowa poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych,
 • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

Priorytety sektorowe - szkolnictwo wyższe

 • Promowanie wzajemnie połączonych systemów szkolnictwa wyższego
 • Stymulowanie innowacyjnych praktyk w zakresie uczenia się i kształcenia
 • Rozwój STEM/STEAM w szkolnictwie wyższym, w szczególności udział kobiet w STEM (naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce)
 • Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwijaniu umiejętności
 • Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu
 • Wspieranie zdolności cyfrowych sektora szkolnictwa wyższego

Priorytety sektorowe - edukacja szkolna

 • Przeciwdziałanie nierównościom w nauce, wczesnemu kończeniu nauki i niskiemu poziomowi biegłości w zakresie umiejętności podstawowych
 • Wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i innych zawodów nauczycielskich
 • Rozwój kompetencji kluczowych
 • Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków
 • Promowanie zainteresowania i doskonałości w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)
 • Rozwijanie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem
 • Uznawanie wyników kształcenia uczestników transgranicznej mobilności edukacyjnej

Priorytety sektorowe - kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)

 • Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
 • Zwiększenie elastyczności pod względem możliwości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Przyczynianie się do innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Zwiększanie atrakcyjności VET
 • Poprawa w zakresie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym
 • Tworzenie i wdrażanie strategii na rzecz umiędzynarodowienia dla organizatorów kształcenia i szkolenia
  zawodowego

Priorytety sektorowe - kształcenie dorosłych

 • Poprawa dostępu do możliwości wysokiej jakości uczenia się dla dorosłych
 • Tworzenie ścieżek poprawy umiejętności, poprawa dostępu i zwiększenie liczby osób korzystających
  z kształcenia dorosłych
 • Podnoszenie kompetencji edukatorów i innych pracowników dydaktycznych sektora kształcenia dorosłych
 • Rozszerzenie działań na rzecz zapewniania jakości w sektorze kształcenia dorosłych
 • Rozwijanie przyszłościowych ośrodków kształcenia
 • Promowanie programu Erasmus+ wśród wszystkich obywateli i pokoleń

Priorytety sektorowe - w dziedzinie młodzieży

 • Promowanie aktywności obywatelskiej, zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym
  przedsiębiorczości społecznej
 • Podnoszenie jakości, innowacyjności i skali uznawania pracy z młodzieżą
 • Wzmacnianie zdolności do zatrudnienia osób młodych
 • Wzmacnianie powiązań między polityką, badaniami i praktyką

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. 

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Reklama