Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Partnerstwa na małą skalę w programie Erasmus+, Akcja 2 - przedłużenie terminu naboru do 5...

Reklama
Partnerstwa na małą skalę w programie Erasmus+, Akcja 2 - przedłużenie terminu naboru do 5 listopada
Nabór od 01.09.2021 do 05.11.2021 12:00
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. EUR
Młodzież
Wymiana dobrych praktyk, współpraca w działaniach międzynarodowych nowych, mniej doświadczonych organizacji i instytucji w programie Erasmus+. Partnerstwa te powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu europejskim.

Partnerstwa na małą skalę mają na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego i młodzieży. Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom administracyjnym akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych i mniej doświadczonych i nowych uczestników programu, zmniejszając przeszkody w uczestnictwie w programie dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych.

Cele Akcji

 • przyciąganie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji i podmiotów działających na niewielką skalę
 • wspieranie procesu włączenia osób o mniejszych szansach
 • wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny
 • podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie na nowe podmioty
 • budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych
 • sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży
 • umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym)

Kto może złożyć wniosek

Każda organizacja ustanowiona w kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację danego projektu.

Niezależnie od dziedziny będącej przedmiotem projektu, partnerstwa są otwarte dla wszelkiego rodzaju organizacje działające w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących działalność o charakterze przekrojowym w różnych dziedzinach (np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe). 

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Co najmniej dwie organizacje pochodzące z dwóch krajów programu. Nie została wskazana maksymalna liczba organizacji uczestniczących w jednym partnerstwie. W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

 Na etapie pisania wniosku w formularzu należy wskazać przynajmniej jeden priorytet horyzontalny oraz sektorowy, który będzie realizowany w ramach projektu. Priorytety horyzontalne i sektorowe wskazane zostały w opisie Partnerstw na rzecz współpracy

W zależności od priorytetu i celów określonych w projekcie w partnerstwach na małą skalę powinni uczestniczyć najbardziej odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z różnych doświadczeń, profili i szczególnej wiedzy fachowej.

Miejsce działań

Wszystkie działania muszą odbywać się w krajach będących siedzibami organizacji uczestniczących w projekcie.

W uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub realizacją projektu:

 • działania mogą mieć miejsce w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE.

Czas trwania projektu

Od 6 do 24 miesięcy.
Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Budżet

Kwoty ryczałtowe: 30.000 EUR lub 60.000 EUR

Dwie możliwe kwoty ryczałtowe odpowiadające całkowitej kwocie dofinansowania projektu. Wnioskodawcy wybiorą jedną kwotę według działań, jakie chcą podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć.

Wnioskodawcy we wniosku powinni zawrzeć informacje na temat planu budżetowego, tak aby eksperci oceniający wniosek mogli ocenić adekwatność każdego działania, jak również jego spójność z innymi działaniami. W budżecie należy uwzględnić działania planowane w ramach projektu oraz wskazać część dofinansowania przeznaczoną na każde z działań.

Warunkiem otrzymania pełnej kwoty dofinansowania jest ukończenie wszystkich działań zgodnych z kryteriami jakości opisanych we wniosku. Jeżeli co najmniej jedno działanie nie zostanie ukończone lub zostanie ukończone tylko częściowo lub jego ocena jakości niesatysfakcjonująca, wówczas kwota dofinansowania może zostać odpowiednio obniżona.

Gdzie należy złożyć wniosek

Wnioski składa się do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Kraje uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. 

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Reklama