Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi „przewodniczki” dla kobiet w ciąży i...

Reklama
Prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi „przewodniczki” dla kobiet w ciąży i rodziców
Nabór od 21.09.2021 do 15.10.2021 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 594,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Kobiety
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi „przewodniczki” dla kobiet w ciąży i rodziców nowo narodzonych dzieci mieszkających w Krakowie.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 594 300,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100), w tym:

  • w 2021 roku: 52 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100),

  • w 2022 roku: 309 600,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100),

  • w 2023 roku: 232 200,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 listopada 2021 r. do 30 września 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, na oddziałach ginekologiczno-położniczych szpitali, w szkołach rodzenia, w lokalu podmiotu, a także w miejscach aktywności osób i rodzin oraz wskazanych lokalach MOPS.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w latach 2017-2020 realizowała projekt pn. „Rodzicu, nie jesteś sam!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, realizowanego w działaniu 4.3. „Współpraca ponadnarodowa”.

Gmina Miejska Kraków w latach 2020-2021 nie przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

Oferent wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert, zwany dalej „Zleceniobiorcą”, zobowiązany jest do realizacji zadania poprzez:

1) nawiązanie, w oparciu o porozumienia zawarte przez Realizatora, współpracy z następującymi szpitalami: Szpitalem Specjalistycznym im. S. Żeromskiego, Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera, Szpitalem Uniwersyteckim, Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza, Szpitalem na Siemiradzkiego im. Rafała Czerwiakowskiego, Centrum Medycznym „Ujastek;

2) nawiązanie współpracy z przynajmniej 4 szkołami rodzenia i uzyskanie pisemnej zgody lub równoważnego dokumentu z każdym z ww. podmiotów;

3) prowadzenie w podmiotach wymienionych w pkt. 4 ppkt 1 i 2 usługi „przewodniczki” polegającej na:

a) pełnieniu dyżurów na oddziałach ginekologiczno-położniczych szpitali oraz w szkołach rodzenia według ustalonego harmonogramu,

b) prowadzeniu rozmów z kobietami w ciąży oraz rodzicami nowonarodzonych dzieci na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w przypadku kobiet w ciąży – w szkołach rodzenia, podczas których prezentowana będzie możliwość skorzystania z usługi „przewodniczki”,

c) udzielaniu bezpośredniego wsparcia Uczestnikom zadania, w tym ułatwiania dostępu do różnorodnych form pomocy funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w zakresie: załatwiania formalności związanych z narodzinami dziecka, przysługujących uprawnień, form pomocy finansowej i pozafinansowej, usług społecznych i zdrowotnych oraz indywidualnego poradnictwa dostosowanego do potrzeb Uczestników zadania,

d) indywidualnych spotkaniach w miejscu zamieszkania/w miejscu wskazanym przez Uczestników po opuszczeniu szpitala,

e) współpracy z personelem szpitala, szkoły rodzenia;

f) nawiązaniu współpracy z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, reintegracji zawodowej i społecznej w celu zapewnienia Uczestnikom uzyskania specjalistycznego wsparcia.

Usługa może być realizowana:

1) na oddziałach szpitalnych - „przy łóżku” pacjentki lub w pomieszczeniu udostępnionym na terenie oddziału (lub w bliskim jego sąsiedztwie);

2) w szkołach rodzenia;

3) w miejscu zamieszkania Uczestnika lub innym wskazanym przez niego miejscu zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika;

4) telefonicznie/za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (poczta elektroniczna, videorozmowa, etc.), jeśli uzasadniają to kwestie zdrowotne lub specyfika sytuacji życiowej Uczestnika;

5) w lokalu podmiotu.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Stworzenie warunków sprzyjających adaptacji do pełnienia ról rodzicielskich poprzez wdrożenie modelu wczesnego, kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin z dzieckiem do ukończenia 12 miesiąca życia.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia co najmniej następujących wskaźników:

1.      objęcie usługami i wsparciem „przewodniczek” minimum 1 150 odbiorców zadania zleconego;

2.      minimum 50% Uczestników odczuje wsparcie w przezwyciężeniu trudności przeżywanych w okresie ciąży, połogu;

3.      minimum 50% Uczestników zadeklaruje, że potrafi poradzić sobie z opieką nad dzieckiem do ukończenia 12 roku życia;

4.      minimum 60 % Uczestników będzie dysponować wiedzą na temat dostępnych form pomocy dedykowanym kobietom w ciąży, rodzinom z małym dzieckiem;

5.      zleceniobiorca zobowiązany jest do systematycznego monitorowania ww. wskaźników i wykazywania ich w składanych sprawozdaniach;

6.      zleceniobiorca może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 1876/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2021 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w Gminie Miejskiej Kraków elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy Urzędu Miasta Krakowa.
  2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert, wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Do korzystania z NGO Generatora niezbędna jest przeglądarka internetowa (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w aktualnej wersji. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i rozszerzeń po stronie użytkownika. Używana przeglądarka powinna mieć włączoną: obsługę JavaScript (nie mylić z obsługą Java lub apletów Java), obsługę tzw. ciasteczek (ang. cookies).
  4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
  5. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: dm@mops.krakow.pl
  6. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: 
  • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym

oraz

- w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

7. Do oferty generowanej poprzez NGO Generator Oferent nie załącza w systemie żadnych załączników. Wykaz wszystkich załączników do oferty Oferent uzupełnia w sekcji VI formularza oferty poz. 3 „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”, a oryginały załączników dołącza do wersji papierowej wygenerowanej oferty.

8. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką
(-mi) imienną (-ymi).

9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 15 października 2021 r. o godz. 12.00Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy

·         wysłać pocztą lub kurierem wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 lub

·         dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (Dziennik Podawczy MOPS)

z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

11. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama