Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konkus MEiN: Pozytywny klimat szkoły

Reklama
Nabór od 20.09.2021 do 11.10.2021 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej e-mail: Beata.Nawrocka@mein.gov.pl
Łączny budżet 8,725 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywny klimat szkoły - realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

3) promocję zdrowia;

4) profilaktykę chorób;

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

7) inicjowanie i prowadzenie:

a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,

b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

10)działania w obszarze aktywności fizycznej,

- w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania określonym w części I.

Określenie zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego składa się z pięciu modułów. Celem konkursu jest wybór najlepszej oferty/najlepszych ofert dotyczących realizacji:

-        pojedynczego modułu (moduł I albo moduł II albo moduł III albo moduł IV albo moduł V) albo

-        pojedynczego modułu (moduł III albo  moduł IV albo moduł V) oraz łącznie modułu I i II,

będących przedmiotem konkursu.

Moduły, których dotyczy konkurs:

  • Moduł I. Poradnia on-line
  • Moduł II. Platforma do diagnozy
  • Moduł III. Szkolna sieć wsparcia
  • Moduł IV. Klimat szkoły
  • Moduł V. Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego

Oferty składa się w terminie do dnia 11 października 2021 r.:

1)      pocztą na adres:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Pozytywny klimat szkoły. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego;

2) w biurze podawczym MEiN (al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) w godz. 815–1615; o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN;

3) na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra; o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Oferty niekompletne i oferty złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oferta składająca się z formularza wniosku i załączników papierowych powinna być trwale zszyta w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

Reklama