Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie pn. "Mama-Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu"
Nabór od 21.09.2021 do 12.10.2021 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Kobiety
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie pn. "Mama-Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.".

Zadanie publiczne realizowane na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy jest zgodne z celem głównym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021, przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLII/1297/2020 z 10.12.2020 r. tj. „Mama-Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu”.

 

Zadanie powinno być skierowane do wszystkich mieszkanek m.st. Warszawy, w tym w szczególności z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach wskazanych w załączniku nr 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021, przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLII/1297/2020 z 10.12.2020 r.

Oferta powinna być skierowana do minimum 300 kobiet (odbiorczynie bezpośrednie zadania), w tym do kobiet z doświadczeniem migracji zagranicznej (minimum 10% uczestniczek).

Celem zadania jest zmniejszenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu u kobietpoprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości i dobrostanu uczestniczek oraz ułatwienie im powrotu na rynek pracy.

Działania w ramach programu skierowane są do kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, które przeżywają trudności w powrocie na rynek pracy po dłużej przerwie związanej z opieką na dziećmi lub które straciły pracę w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

Uzasadnieniem dla objęcia wsparciem tej grupy osób jest ich szczególnie trudna sytuacja będąca czynnikiem ryzyka dla wystąpienia uzależnienia od alkoholu. Kobietom ciężko jest wrócić na rynek pracy po dłuższej nieobecności związanej z urlopem rodzicielskim czy wychowawczym. Jak wynika z badań, które przeprowadził Urząd m.st. Warszawy pod koniec 2019 r., Warszawianki zauważają zmianę swojego położenia na rynku pracy w momencie, gdy zostają matkami. Kobiety-matki bardzo często postrzegane są przez pracodawców jako mniej efektywne. Natomiast kobiety, które przebywają w domu i wychowują dziecko, nie mają wiary w siebie i często poszukują pracy poniżej swoich kwalifikacji. Kryzys wywołany pandemią niestety dodatkowo najmocniej uderzył w branże, gdzie większa cześć zatrudnionych to właśnie kobiety. Kobiety mają trudności z powrotem na rynek pracy. Dodatkowo przedłużająca się izolacja domowa (praca zdalna, szkoła zdalna dzieci) i wynikające z tego dodatkowe obowiązki domowe, które w większości spadły na kobiety spowodowały w nich dużo stresu. Czują się przeciążone pracą zawodową, opieką nad dziećmi oraz domem. Dodatkowo, dochodzi niepewność co do sytuacji zawodowej. To niesie najwięcej stresujących sytuacji, w których kobiety są same i które mogą prowadzić do nadużywania alkoholu. Alkohol jawi im się jako ta wyczekana „chwila dla siebie”, najszybszy sposób „na rozluźnienie” po ciężkim dniu. Stres może odgrywać znaczącą rolę w inicjowaniu i utrzymywaniu spożycia alkoholu u kobiet. Wyniki badań[1] pokazują, że kobiety, które przeżyły dwa lub więcej stresujących wydarzeń życiowych w ciągu ostatniego roku, były 4 razy bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu, natomiast mężczyźni tylko 2,5 raza. Spędzając większość czasu w domu, kobiety chętniej sięgają po alkohol. Brak potrzeby dojazdu do pracy, zamknięcie, zwykła chęć „urozmaicenia” sobie izolacji w domu lub chwilowego odsunięcia bieżących problemów sprawiły, że w dobie pandemii osoby w domu piją więcej napojów wysokoprocentowych w porównaniu do ich ilości przed pandemią. Ta sytuacja sprawiła, że na alkoholizm narażone są też osoby, które nigdy nie miały problemu z tym nałogiem. Kobiety często zaczynają nadużywać alkoholu, aby poradzić sobie ze skutkami kryzysu, takiego np. bezrobocie. Jak podają statystyki, Polki piją coraz więcej i coraz częściej, w szczególności młode kobiety. Według PARPA poziom ich picia zbliża się do poziomu picia mężczyzn. A to dość charakterystyczne, że kobiety częściej piją w samotności, nie potrzebują towarzystwa. Samotność jest dla nich największym wyzwalaczem.[2] Mężczyźni jednak piją, aby doświadczyć przyjemnych emocji, kobiety zaś aby zmniejszyć odczuwanie tych negatywnych.[3] Badania wskazują także na to, że kobiety uzależniają się szybciej.[4]

Czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi związanymi z używaniem alkoholu oraz uzależnieniem są m.in. stabilna sytuacja zawodowa, kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne oraz wysokie poczucie własnej wartości.

W ramach zadania uczestniczki uzyskają wiedzę dotyczącą wpływu , wzmocnią swoje poczucie własnej wartości i dobrostan, uzyskają pomoc w powrocie na rynek prac, a także pomoc w podjęciu decyzji odnośnie do wyboru dalszej kariery zawodowej (np. porównanie pracy na etacie z posiadaniem własnej firmy). Dzięki warsztatom i szkoleniom uczestniczki otrzymają także wiedzę m.in. o tym jak macierzyństwo wzbogaciło ich doświadczenie, jakie kompetencje nabyły na urlopie wychowawczym lub rodzicielskim, które można wpisać w CV, jakie są ich talenty i jak je promować oraz uzyskają informacje na temat miejsc i form pomocy dla osób ryzykownie używających alkoholu i uzależnionych.

Możliwe formy realizacji zadania:

 zajęcia warsztatowo-treningowe oraz szkoleniowe dotyczące kształtowania pewności siebie, umiejętności osobistych i zawodowych uczestniczek,

 działania informacyjne i konsultacyjne w zakresie uzależnienia od alkoholu,

 coaching i doradztwo zawodowe – indywidualne konsultacje w celu rozpoznania predyspozycji zawodowych, wsparcie w planowaniu ścieżki edukacyjnej lub zawodowej,

 materiały edukacyjne dla uczestniczek (np.: publikacje, portal internetowy i inne).

W ofercie należy przedstawić efekty dotychczasowych programów realizowanych przez organizację w  ramach obszaru  objętego ofertą, w tym w zakresie wsparcia kobiet w ich aktywizacji zawodowej oraz wnioski z ewaluacji dotychczasowej pracy i ich wpływ na program przedstawiony w ofercie.

Realizatorzy zadania powinni być odpowiednio doświadczeni i legitymować się stosownymi dokumentami adekwatnymi do prowadzenia działań (certyfikaty, profesjonalne szkolenia) w ramach zadania. Dokumenty te będą weryfikowane na etapie przygotowywania umowy lub w trakcie jej realizacji.

W ofercie należy przedstawić zasady rekrutacji do programu uwzględniające diagnozę sytuacji uczestniczek w celu identyfikacji wyzwań związanych z powrotem na rynek pracy oraz czynnika ryzyka związanego z używaniem alkoholu jakim może być stres wynikający z trudności w powrocie na rynek pracy.

Diagnoza potrzeb każdej odbiorczyni programu powinna być przeprowadzana na początku jej uczestnictwa w projekcie, a formy i intensywność wsparcia powinny być dostosowywane do jej indywidualnych potrzeb.

W ofercie należy przedstawić spójny i czytelny system prowadzenia dokumentacji merytorycznej do programu  - należy określić rodzaje prowadzonej dokumentacji i ich cel np. karta konsultacyjna uczestniczki, arkusz  godzin i form pracy z uczestniczką, lista obecności odbiorczyń, konspekt szkoleń i warsztatów, ankieta ewaluacyjna i inne – wskazane jest  dołączenie wzorów odpowiednich druków. System prowadzenia dokumentacji powinien umożliwić monitorowanie efektów, częstotliwości i form wsparcia dla każdej uczestniczki programu. Do zakresu obowiązków koordynatora zadania powinno należeć prowadzenie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji merytorycznej w programie.

W ofercie oraz w sprawozdaniach z realizacji zadania należy wskazać ogólną liczbę uczestniczek programu (każda uczestniczka liczona tylko raz bez względu na liczbę zajęć) oraz liczbę uczestniczek poszczególnych form zajęć.

Należy wskazać w ofercie liczbę godzin przeznaczonych na daną formę realizacji, przy czym 1h zajęć powinna odpowiadać godzinie zegarowej.

W przypadku zatrudnienia realizatorów na etat w ofercie należy wskazać godzinowy wymiar czasu pracy.

W programie należy zapewnić ewaluację i bieżący monitoring uwzględniony w sprawozdaniach z realizacji zadania.

W zadaniu należy zapewnić odpowiedni poziom dostępności do usług specjalistów i form pracy adekwatnych do potrzeb uczestniczek, przy jednoczesnym informowaniu o możliwościach skorzystania z poradnictwa również w innych podmiotach np. w miejskim Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Urzędzie Pracy m.st. Warszawy oraz informowania o możliwościach leczenia uzależnienia w podmiotach leczniczych i skorzystania z pomocy w instytucjach pomocy społecznej.

W przypadku ofert wspólnych oferenci zobowiązani są do przyporządkowania poszczególnych elementów zadania do każdego z oferentów oraz wskazanie spójnego opisu zarządzania projektem.

Przy realizacji zadania należy uwzględnić bezpieczeństwo realizatorów i beneficjentów w kontekście pandemii COVID-19.

5. Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami. 

Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przejściowe zawarte w art. 73 pkt. 3 tej ustawy wskazują, iż obowiązki zawarte w art. 4 ust. 3 i ust. 4, art. 5 ust. 2 weszły w życie z dniem 5 września 2021 r. Przepisy te dotyczą umów związanych z realizowaniem zleconych zadań finansowanych z udziałem środków publicznych. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy.

Oferent powinien określić wymagania z art. 6 ustawy, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie dla danego zadania. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku  dostępu alternatywnego.  Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie.

Spełnienie wymogów dot. dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

 1. Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa
 2. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć dowolną liczbę ofert.
 3. Środki przeznaczone na realizację zadania:

2021 r. – 150.000,00 zł

2022 r. – 150.000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy.
 5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 6. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
 • odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 • zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 • wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
 • zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

Warunki realizacji zadania publicznego

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:
 1. nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 25 % w części dotyczącej przyznanej dotacji ,
 2. nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.

6. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 5, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

7. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

 1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
 2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
 4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;
 6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 7. zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;
 8. zakazu wypuszczania chińskich lampionów;
 9. zakazu używania sztucznych ogni i petard.
 10. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

Składanie ofert

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12 października 2021 roku do godz. 16.00
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, nr telefonu 22 3258505, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

 

[1] MacKenzie R. Peltier, Terril L. Verplaetse, Yann S. Mineur, Ismene L. Petrakis, Kelly P. Cosgrove, et. al. (2019). Sex differences in stress-related alcohol use. Neurobiology of Stress, Volume 10.

[2] https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/czy-jestem-uzalezniony/czy-kobiety-trudniej-leczyc-o-leczeniu-alkoholizmu-wsrod-polek/

[3] Peltier M.R., Verplaetse T.L., Mineur Y.S., Petrakis I.L., Cosgrove K.P., Picciotto M.R., McKee S.A., Sex differences in stress-related alkohol use, Neurobiology of Stress, 10 (2019) 1000149.

[4] https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/czy-pije-ryzykownie/jak-pandemia-wplywa-na-zdrowie-psychiczne-polakow-po-uzywki-siegamy-czesciej-mowi-ekspert/

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama