Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konkurs ofert: Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych

Reklama
Nabór od 14.09.2021 do 06.10.2021 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Osoby w kryzysie bezdomności
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej.

Tytuł zadania publicznego: Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w latach 2021-2024, na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

 • 30 000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w 2021 r.
 • 30 000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w 2022 r. 
 • 30 000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w 2023 r.
 • 30 000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w 2024 r. 

Termin realizacji zadania:

 • od 10 listopada 2021r. do 31 grudnia 2021 r.
 • od 10 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • od 10 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • od 10 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokal/lokale oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku 2019 oraz w roku 2020 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości: w 2019 roku – 30 000 złotych oraz w roku 2020 - 30 000 złotych.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

W ramach zakresu rzeczowego Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

 1. zorganizowania wieczerzy wigilijnej w dniu 24 grudnia w roku 2021, 2022, 2023 i 2024 dla co najmniej 700 osób;
 2. przygotowanie co najmniej 700 dwudaniowych posiłków;
 3. przygotowanie co najmniej 700 paczek żywnościowych, z których każda zawierać będzie co najmniej:
 • konserwę mięsną lub rybną - 100 g;
 • herbatę i kawę - opakowanie po 100 g;
 • słodycze – 100 g,
 1. wydania przygotowanych paczek żywnościowych uczestnikom wieczerzy wigilijnej po jej zakończeniu;
 2. zakupienia niezbędnych artykułów i innych produktów potrzebnych do przygotowania posiłku oraz paczek;
 3. przygotowania wystroju lokalu i oprawy muzycznej stosownego do okoliczności,
 4. zatrudnienia kadry niezbędnej do realizacji zadania, posiadającej odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje zawodowe;
 5. przygotowanie zaproszeń dla uczestników Wigilii w terminie do 11 grudnia każdego roku, które będą rozdysponowane wśród adresatów zadania, w tym m. in. przez MOPS Dział Pomocy Bezdomnym.

Zleceniobiorca jest zobowiązany realizować zadanie w okresie jego trwania na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu lub lokalach wskazanych w złożonej ofercie. Ewentualnych zmian dotyczących zmiany miejsca (lokalu) realizacji zadania można dokonać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Realizatorem zadania bez konieczności zawierania aneksu.

Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację zadań określonych w pkt. 1 -8 oraz za ewentualne szkody z nich wynikające.

Zleceniobiorca jest również zobowiązany do realizacji zadania, zgodnie z „Standardami realizacji usług publicznych przez organizację pozarządowe” zawartymi w aktualnie obowiązującym Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:
Celem zadania publicznego jest integracja społeczna osób bezdomnych i samotnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez uczestnictwo w Wigilii Świąt Bożego Narodzenia.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 1. zorganizowania wieczerzy wigilijnej w dniu 24 grudnia roku 2021, 2022, 2023 i 2024 dla co najmniej 700 osób;
 2. przygotowanie co najmniej 700 dwudaniowych posiłków;
 3. przygotowanie i wydanie co najmniej 700 paczek żywnościowych.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 1876/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2021 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w Gminie Miejskiej Kraków elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert, wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Do korzystania z NGO Generatora niezbędna jest przeglądarka internetowa (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w aktualnej wersji. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i rozszerzeń po stronie użytkownika. Używana przeglądarka powinna mieć włączoną: obsługę JavaScript (nie mylić z obsługą Java lub apletów Java), obsługę tzw. ciasteczek (ang. cookies).
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: dm@mops.krakow.pl
 6. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: 
 • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym

oraz

- w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

7. Do oferty generowanej poprzez NGO Generator Oferent nie załącza w systemie żadnych załączników. Wykaz wszystkich załączników do oferty Oferent uzupełnia w sekcji VI formularza oferty poz. 3 „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”, a oryginały załączników dołącza do wersji papierowej wygenerowanej oferty.

8. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką
(-mi) imienną (-ymi).

9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 6 października 2021 r. o godz. 12.00

Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy:

 - wysłać pocztą lub kurierem wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 lub

 • dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (Dziennik Podawczy MOPS)

z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

11. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama