Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Prowadzenie w lokalu podmiotu ośrodka wsparcia – klubu samopomocy

Reklama
Nabór od 13.09.2021 do 05.10.2021 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 396 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie w lokalu Podmiotu ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób wymagających częściowej pomocy ze względu na chorobę, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 396 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) w tym:

w 2021 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi:
33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100);
w 2022 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi: 198 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100);
w 2023 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi: 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 01.11.2021r. do 31.10.2023 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokal położony na terenie Gminy Miejskiej Kraków do którego oferent będzie posiadał tytuł prawny. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2020 przekazała na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Ośrodków Wsparcia – Klubów Samopomocy środki finansowe w wysokości 1 537 966,00 zł, w tym kwotę 186 466,00 zł pochodzącą z Budżetu Państwa.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób wymagających częściowej pomocy ze względu na chorobę w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2023 r., przez 5 dni w tygodniu (w dni powszednie od poniedziałku do piątku) po minimum 6 godziny dziennie;
2) realizowania zadania zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym zapewniania uczestnikom podczas dziennego pobytu, świadczeń m.in. w zakresie:
a) podtrzymywania kondycji fizycznej,
b) organizacji zajęć kulturalno – towarzyskich i rekreacyjnych,
c) podejmowania działań zmierzających do wzmocnienia aktywności życiowej i samodzielności życiowej osób objętych pomocą,
d) inspirowania powstawania grup wsparcia i wzmocnienia więzi społecznych, a także włączania do środowiska lokalnego oraz polepszanie relacji z rodzinami,
3) realizowania zadania w sposób umożliwiający uczestnikom podejmowanie działań i wcielanie w życie własnych pomysłów na spędzanie czasu i sposobów zaspokajania potrzeb społecznych;
4) zatrudnienia na określone stanowiska pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym zgodnie z wymogami określonymi odpowiednimi przepisami. W klubie w razie konieczności można zatrudnić opiekunów lub instruktorów z tym, że liczba opiekunów realizujących swoje zadania w tym samym czasie nie może być większa niż liczba uczestników;
5) składania Realizatorowi zadania sprawozdania miesięcznego z frekwencji uczestników, według wzoru i w terminie określonym w umowie;
6) pozyskania i posiadania imiennych deklaracji osób potwierdzających chęć uczestnictwa w klubie (uczestnikami zajęć winny być osoby chore, które udokumentują to stosowanym zaświadczeniem lekarskim, będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków);
7) zapewnienia uczestnikom możliwości przygotowania gorących napojów;
8) zapewnienia uczestnikom dostępu do prasy codziennej i komputera z dostępem do sieci internetowej;
9) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej prowadzenie zajęć, składającej się w szczególności z: miesięcznych (ramowych) harmonogramów przedsięwzięć, tygodniowych (szczegółowych) programów zajęć, dziennika zajęć, listy obecności i deklaracji uczestników;
10) zapewnienia możliwości korzystania ze wspólnych pomieszczeń – kuchni, pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i innych;
11) realizacji zadania z zastosowaniem alternatywnych sposobów działań i osiągania rezultatów, w zgodzie z zakresem rzeczowym oferty, polegających na realizowaniu usług o których mowa powyżej, do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

 • w formie zdalnej z wykorzystaniem różnorodnych środków i technologii w tym np. za pomocą telefonu, Internetu i dostępnych platform do komunikowania się,
 • w formie zajęć ruchowych poprzez spacery z uczestnikami w przypadku osób, które nie mogą skorzystać z zajęć bądź w przypadku zawieszenia zajęć w Ośrodku, z zachowaniem takiego samego wymiaru usług dla każdego z uczestników,
 • w formie zajęć rotacyjnych w Placówce, z zachowaniem takiego samego wymiaru usług dla każdego z uczestników.
  12) obliczania frekwencji na podstawie wsparcia bezpośredniego w klubie oraz wsparcia udzielanego zdalnie.
  13) Opracowania Regulaminu Organizacyjnego Klubu i przedstawienie go do akceptacji Realizatorowi zadania w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
  14) Informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, o treści: „Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa”;
  15) Umieszczenia logo GMK w każdym miejscu realizacji zadania oraz na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionym wyposażeniu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
  16) Niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
  17) Składania Realizatorowi sprawozdań częściowych półrocznych i rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia, w terminie wskazanym w zawartej umowie.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

1) Podtrzymywanie kondycji fizycznej uczestników.
2) Wzmocnienie aktywności życiowej i samodzielności osób objętych pomocą.
3) Edukacja w zakresie relacji międzyludzkich.
4) Umożliwienie wcielania w życie własnych pomysłów na spędzanie czasu.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) Objęcie usługami i wsparciem o którym mowa w pkt. 6) wszystkich uczestników;
2) Zapewnienie uczestnictwa w życiu społecznym wszystkim uczestnikom;
3) Wzrost kompetencji społecznych osób objętych pomocą.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 1876/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2021 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w Gminie Miejskiej Kraków elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy Urzędu Miasta Krakowa.
2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert, wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
3. Do korzystania z NGO Generatora niezbędna jest przeglądarka internetowa (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w aktualnej wersji. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i rozszerzeń po stronie użytkownika. Używana przeglądarka powinna mieć włączoną: obsługę JavaScript (nie mylić z obsługą Java lub apletów Java), obsługę tzw. ciasteczek (ang. cookies).
4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
5. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: dn@mops.krakow.pl.
6. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu:

 • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym
  oraz
 • w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert.
  Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.
  7. Do oferty generowanej poprzez NGO Generator Oferent nie załącza w systemie żadnych załączników. Wykaz wszystkich załączników do oferty Oferent uzupełnia w sekcji VI formularza oferty poz. 3 „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”, a oryginały załączników dołącza do wersji papierowej wygenerowanej oferty.
  8. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką
  (-mi) imienną (-ymi).
  9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
  10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 października 2021 r. o godz. 12:00. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy:
 • wysłać pocztą lub kurierem wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 lub
 • dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (Dziennik Podawczy MOPS)
  z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
  11. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone
  po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama