Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór ofert w trybie art. 19a - Środki z budżetu Rady Osiedla Morasko - Radojewo...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - Środki z budżetu Rady Osiedla Morasko - Radojewo - Aktywizacja i integracja mieszkańców - Ekospacery
Nabór od 16.09.2021 do 19.09.2021 23:59
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Łączny budżet 3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3 tys. PLN

„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z obszaru EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO w trybie pozakonkursowym. W ramach zadania priorytetowego pn.: Edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje, happeningi, programy radiowe, telewizyjne, wydawnictwa cykliczne wysokonakładowe itp.) na projekt pn. "Aktywizacja i integracja mieszkańców - Ekospacery". 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  2. projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł;
  4. projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym;
  5. o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  6. nabór prowadzony jest na platformie witkac.pl. 

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

 

Terminy i sposoby składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert:

1. Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl.  

2. Skan wydrukowanego potwierdzenia złożenia oferty, wygenerowanego za pomocą platformy, podpisanego przez oferenta (opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację) powinno zostać wysłane na adres e-mailowy: kos@um.poznan.pl, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy (decyduje data wpływu do Urzędu).

3. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, przy podpisywaniu umowy (dotyczy tylko ofert, które dostaly dofinansowanie).

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

Informujemy również, że:

- w przypadku zawarcia umowy dotacyjnej podmiot ma możliwość na dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji  kosztów. Dopuszczalne zwiększenie pojedynczego kosztu finansowanego z dotacji nie może wynieść więcej niż 15 % może jednak ulec zmniejszeniu w dowolnej wysokości;

- na potrzeby sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodnego z wymaganiami formalnymi, istotne jest określenie zakładanych rezultatów, w taki sposób żeby możliwe było ich monitorowanie (np. wskaźniki ilościowe).

 

.

 

 

 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama