Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Centrum Obywatelskie Centrum C 10

Reklama
Nabór od 14.09.2021 do 06.10.2021 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 1 000 000,00 zł
(500 000,00 zł na rok 2022 i 500 000,00 zł na rok 2023)

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku

Miejsce realizacji zadania: następujące pomieszczenia w budynku w lokalizacji os. Centrum C 10 (wejście od al. Przyjaźni) w Krakowie, o łącznej powierzchni 125,24 m2 oraz 50% udziału w powierzchni wspólnej lokalu, tj. 49,80 m2 (plan pomieszczeń w załączniku nr 1 do ogłoszenia):

 • P1 o powierzchni 19,64 m2,
 • P2 p powierzchni 20,90 m2,
 • P3 o powierzchni 21,53 m2,
 • P5 o powierzchni 3,17 m2,
 • P6 o powierzchni 53,66 m2,
 • P7 o powierzchni 6,34 m2.

We wskazanej powyżej lokalizacji, oprócz realizowanego zadania „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”, funkcjonują (w pomieszczeniu P4) od poniedziałku do piątku trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej czynne w godz. od 7.30 do 20.30.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:
Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 376 000,00 zł, a w roku 2020 przekazała na ten cel kwotę 360 000,00 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:
Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

„Centrum Obywatelskie Centrum C 10” powinno być otwarte co najmniej 5 dni w tygodniu i przynajmniej 6 godzin dziennie. Centrum ma być prowadzone w lokalu wskazanym przez Gminę Miejską Kraków, wyposażonym w meble biurowe i sprzęt komputerowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia oraz pomieszczenia współdzielone (korytarze i sanitariaty) z innym najemcą lokalu o łącznej powierzchni 49,80 m2, za których współdzielenie Oferent pokrywa opłaty czynszowe w części odpowiadającej 50% wysokości opłat za m2 tych powierzchni wspólnych.

Koszty miesięcznych opłat za użytkowanie udostępnionych na czas realizacji zadania pomieszczeń, z uwzględnieniem części współdzielonych z innymi najemcami oraz koszty zużycia mediów, będą ponoszone przez Oferenta zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • czynsz: 7,50 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT) – Stawka w tej wysokości obowiązywać będzie do dnia 31 stycznia 2022r., potem może ulec zmianie w związku z coroczną waloryzacją stawek czynszowych najmu netto o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji;
 • koszty eksploatacyjne całości lokalu:
  • zaliczka za zimną wodę: 42,75 zł brutto (w tym 8% VAT),
  • zaliczka za odprowadzanie ścieków: 56,45 zł brutto (w tym 8% VAT),
  • abonament za wodomierz: 0,10 zł brutto (w tym 8% VAT),
  • zaliczka za centralne ogrzewanie: 695,79 zł brutto (w tym 23% VAT),
  • opłata za odbiór odpadów komunalnych: 103,90 zł (w tym 23% VAT).

Dodatkowo, Oferent będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej odpowiadających 81,23% wysokości opłat za całość lokalu.

Wysokość wykazanych opłat może uleć zmianie w trakcie realizacji zadania publicznego. Oferent sporządzając zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego powinien w nim uwzględnić możliwość wzrostu stawek czynszu i mediów.

Opłaty miesięczne nie obejmują:

 • usługi sprzątania w pomieszczeniach, w których realizowane będzie zadanie publiczne,
 • kosztów obsługi informatycznej,
 • kosztów telefonu i dostępu do Internetu,
 • kosztów materiałów eksploatacyjnych do udostępnionego przez Miasto urządzenia wielofunkcyjnego,
 • podatku od nieruchomości naliczanego za okres korzystania z udostępnionych pomieszczeń.

Oferent powinien zaplanować te wydatki w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu „Regulaminu funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Centrum C 10” zawierającego min. zasady nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

Przedstawiciele Oferenta mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia wraz z wyposażeniem wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 578-562-000 w godzinach pracy obecnie funkcjonującego Centrum Obywatelskiego Centrum C 10.

„Centrum Obywatelskie Centrum C 10” powinno realizować następujące cele:

1. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców Krakowa:
1.1. podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji;
1.2. wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Krakowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne (cykliczne spotkania Aktywnych Mieszkańców, międzypokoleniowe spotkania integracyjne);
1.3. zwiększanie dostępu mieszkańców Krakowa do zasobów wspierających podejmowanie aktywności społecznej i obywatelskiej (m.in. infrastruktura/lokal, kontakty, informacje o możliwych formach aktywności).

2. zwiększanie skuteczności grup nieformalnych i NGO w realizacji ich misji:
2.1. wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia grupy nieformalnej wśród osób zaangażowanych w ich działania lub organizacji pozarządowej (np.: pomoc w kwestiach załatwiania spraw administracyjnych w urzędach, kwestie prawne, marketing, zarządzanie, finanse);
2.2. wzmocnienie współpracy i komunikacji wewnątrz sektora obywatelskiego (grup nieformalnych lub organizacji pozarządowych) zmierzające do np. tworzenia partnerstw, dzielenia się zasobami (kawiarenka społecznościowa, bank kompetencji/zasobów/czasu), wymiany doświadczeń - wymiana sąsiedzka, wspólnej realizacji działań:
2.3. rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy między przedstawicielami różnych sektorów;
2.4. ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia grupy nieformalnej lub organizacji pozarządowej (np. infrastruktura/lokal, kontakty, promocja wydarzeń, “know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych);
2.5. prowadzenie badania potrzeb grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w zakresie oczekiwanych działań, zakończonego sporządzeniem cokwartalnego Raportu, w tym przeprowadzenie w I kwartale 2022 roku badania ankietowego oczekiwań trzeciego sektora w Krakowie w zakresie możliwości udzielania przez Miasto pożyczek dla organizacji pozarządowych, zakończonego Raportem.

3. wypracowanie rozwiązań pod stabilną i efektywną współpracę GMK i organizacji pozarządowych:
3.1. wspieranie istniejących i rozwijanie nowych lokalnych partnerstw trójsektorowych (ngo/instytut naukowy/biznes) na rzecz zaspakajania potrzeb lokalnych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków (w terminie do 31 grudnia 2022 roku).

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 1. inicjowanie lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/organizacji pozarządowych m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie w przygotowywaniu wniosków inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę lub wniosków do budżetu obywatelskiego, działania motywacyjne i inspiracyjne;
 2. animację współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym, biznesem, nauką m.in. spotkania, wymiana zasobów, grupy robocze, networking, konferencje;
 3. działania informacyjno-promocyjne, w tym prowadzenie strony internetowej „Centrum Obywatelskiego Centrum C 10” pod adresem: www.c10.krakow.plpoprzez: promocję postaw obywatelskich, budowanie pozytywnego wizerunku ruchów społecznych i NGO, kampanie informacyjno – promocyjne; uczestnictwo w procesie konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, popularyzacja standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków określonych w obowiązującym w Mieście Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, wsparcie akcji informacyjnej o przewidzianym w roku 2022 naborze do V kadencji Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wysyłka newslettera, mapowanie organizacji pozarządowych działających na terenie Nowej Huty w Krakowie, popularyzację form współpracy Miasta z trzecim sektorem (programy współpracy, Komisje Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego); tworzenie kalendarza wydarzeń realizowanych w Krakowie przez grupy nieformalne/mieszkańców/organizacje pozarządowe;
 4. działania edukacyjne m.in. warsztaty (np. z pisania projektów), grupy wymiany doświadczeń, spotkania tematyczne, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania branżowe;
 5. działania wspierające m.in. doradztwo, mentoring, przygotowanie i wdrażanie planów rozwoju, organizacja inicjatyw sąsiedzkich, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez grupy nieformalne (np. korzystanie z lokali miejskich, sprzętu);
 6. nieodpłatne udostępnianie i wynajem powierzchni (sala szkoleniowa, przestrzeń biurowa i coworkingowa) mieszkańcom/grupom nieformalnym/organizacjom pozarządowym).

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 1876/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2021 roku dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Do korzystania z NGO Generatora niezbędna jest nowoczesna przeglądarka internetowa (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w aktualnej wersji. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i rozszerzeń po stronie użytkownika. Używana przeglądarka powinna mieć włączoną: obsługę JavaScript (nie mylić z obsługą Java lub apletów Java), obsługę tzw. ciasteczek (ang. cookies).
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: sz.umk@um.krakow.pl.
 6. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.
 7. Do oferty generowanej poprzez NGO Generator Oferent nie załącza w systemie żadnych załączników. Wykaz załączników do oferty Oferent uzupełnia w sekcji VI formularza oferty poz. 3 „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”, a oryginały załączników dołącza do wersji papierowej wygenerowanej oferty.
 8. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi).
 9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 6 października 2021 r. o godz. 15.00. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy:
 • wysłać pocztą czy kurierem wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, pokój nr 8 (sekretariat na III piętrze)
  lub
 • dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, pokój nr 8 (sekretariat na III piętrze) z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

11. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama