Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych"
Nabór od 15.09.2021 do 06.10.2021 15:45
Departament Edukacji i Sportu
Łączny budżet 53 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 53 tys. PLN
Młodzież
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych".

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), zwanej dalej „Ustawą”,
  2. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),
  3. uchwały Nr 334/XXVI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Organizatorem otwartego konkursu ofert  jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

W ramach Konkursu wybrana zostanie jedna oferta organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 Ustawy realizująca priorytetowe zadanie publiczne Województwa Pomorskiego w zakresie edukacji.

Dopuszcza się realizację Zadania w partnerstwie organizacji pozarządowych, ze wskazaniem lidera.

Tytuł Zadania wskazany w ofercie powinien być tożsamy z nazwą Zadania: „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych”.

W przypadku złożenia oferty wspólnej należy wskazać sposób reprezentowania każdego z podmiotów oraz określić, jakie działania w ramach realizacji Zadania będą wykonywać poszczególne podmioty. Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację Zadania powinna zostać dołączona do Ofwerty realizacji Zadania.

Nabór ofert trwa od dnia 15 września 2021 r. do dnia 6 października 2021 r.

Termin zakończenia realizacji Zadania - do 15.12.2021 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu zawiera Załącznik nr 1 do Uchwały nr 897/284/21 ZWP z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych”, opublikowany w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama