Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Maślice – pilotaż

Reklama
Nabór od 13.09.2021 do 05.10.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Maślice – pilotaż.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie ma polegać na stworzeniu warunków do rozwoju lokalnej społeczności osiedla Maślice poprzez organizację i prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej przeznaczonego dla odbiorców w różnym wieku. Centrum ma być dostępne dla beneficjentów - minimum 5 dni w tygodniu po minimum 4 godz. zegarowe dziennie. W tygodniach, w których występują poza sobotami i niedzielami dodatkowe ustawowo dni wolne od pracy – dopuszcza się odmienny tryb funkcjonowania Centrum, z uwzględnieniem wymogów i ograniczeń
prawnych, wynikających np. z sytuacji pandemicznej w kraju. Działalność Centrum powinna być nakierunkowana na animowanie społeczności lokalnej, jej edukowanie, integrowanie i aktywizowanie oraz na diagnozowanie, zwłaszcza pod kątem potrzeb. W kierunkach działania Centrum powinny być w szczególności uwzględnione potrzeby seniorów oraz dzieci i młodzieży z osiedla Maślice.

Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) powinno obejmować:
· organizację działań warsztatowych i procesowych nakierowanych na wzmocnienie siły i rozwój potencjału społeczności lokalnej (między innymi: warsztatów, spacerów, pikników sąsiedzkich, spotkań, wystaw, prób, występów, kiermaszy itp.). Działania te powinny mieć na celu poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w najbliższym sąsiedztwie oraz pogłębienie więzi społecznych i sąsiedzkich, 
· łączenie potencjalnych partnerów w pracy na rzecz osiedla, miasta i jego mieszkańców,
· tworzenie i rozwijanie sieci współpracy, będącej narzędziem do stawiania czoła wyzwaniom, jakie stoją przed mieszkańcami i użytkownikami osiedla oraz do dokonywania zmian społecznych,
· prowadzenie działań ukierunkowanych na diagnozę lokalną, wzrost partycypacji społecznej oraz wzrost zaangażowania społecznego,
· wspieranie merytoryczne i organizacyjne oddolnych inicjatyw aktywizujących mieszkańców i zgłaszanych przez nich.

Każde z działań ma być promowane, poddane monitoringowi i ewaluacji.

Beneficjenci zadania to w szczególności mieszkańcy i użytkownicy osiedla, w tym:
· dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się w sąsiedztwie, dorośli, seniorzy, rodziny,
· lokalnie działające organizacje pozarządowe,
· lokalni przedsiębiorcy, inwestorzy,
· radni osiedlowi,
· pozostali interesariusze np.: szkoły, biblioteki, zarządcy nieruchomości, kościoły, związki wyznaniowe.

Nieruchomość – lokal
CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – MAŚLICE (zwane dalej Centrum) zlokalizowane będzie we Wrocławiu w nowym parterowym budynku położonym przy ul. Suwalskiej 11 o łącznej powierzchni 450,90 m2.

Do dyspozycji Centrum będą następujące pomieszczenia:
· sala wielofunkcyjna do wyłącznej dyspozycji o powierzchni użytkowej 117,50m2, sala posiada wyjście bezpośrednio na zewnątrz,
· strefy wspólne:
· aneks kuchenny przylegający do sali wielofunkcyjnej,
· strefa wejściowa: z niej są wejścia do biblioteki, sal samorządu osiedla, sali wielofunkcyjnej, sanitariatów.

Budynek jest dostępny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt został nowo wybudowany z przeznaczeniem na siedzibę samorządu Osiedla Maślice i filię Miejskiej Biblioteki Publicznej z możliwością prowadzenia Centrum Aktywności Lokalnej. Budynek i parking będzie współdzielony z ww. podmiotami.

Realizator zobowiązany jest do prowadzenia aktywności z uwzględnieniem harmonogramu i programu działań samorządu Osiedla oraz filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Realizator będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych za pomieszczenia, w których realizowane będzie zadanie - proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Zarządcą obiektu jest Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław. Po stronie Zarządcy leży ubezpieczenie budynku.

Realizator zobowiązany będzie do zawarcia umowy użyczenia przedmiotowych pomieszczeń z Gminą Wrocław reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego.

Należności z tytułu poniesionych kosztów eksploatacji pomieszczeń będą opłacane na podstawie obciążeń wystawianych przez Zarządcę nieruchomości tj. Zarząd Zasobu Komunalnego.

Orientacyjny koszt eksploatacji wraz ze stałymi elementami wyposażenia przewidywany jest w wysokości ok. 4500 PLN/miesiąc. Przy kalkulacji orientacyjnego kosztu eksploatacji i utrzymania pomieszczeń wraz ze stałymi elementami wyposażenia należy wziąć pod uwagę, że podane koszty mają charakter orientacyjny (nowy obiekt nie był użytkowany, a zużycie mediów zależy m.in. od czasu i rodzaju prowadzonych zajęć, liczby osób przebywających w obiektach itp.). W przypadku ich wzrostu w ciągu trwania realizacji zadania, fakt ten może
stanowić podstawę wnioskowania przez realizatora o rozwiązanie umowy na mocy
porozumienia stron.

UWAGA: należy doposażyć pomieszczenia w niezbędne sprzęty np. stoły, krzesła, regały, półki itp. niezbędne do prowadzenia zaproponowanych w ofercie działań Dotacja przeznaczona na doposażenie pomieszczeń wynosi nie więcej niż 20 000 zł.

Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotowego obiektu. Dokładna weryfikacja możliwości realizacji zadania pozwoli na bardziej optymalne wyliczenie kosztów. Wizja lokalna musi być poprzedzona kontaktem telefonicznym z osobą wskazaną do kontaktu pod względem merytorycznym z oferentami: Edyta Ruszkiewicz na nr 71 77 24 916 oraz potwierdzona pocztą elektroniczną na adres edyta.ruszkiewicz@wcrs.wroc.pl

Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji powinien nastąpić na minimum dwa dni robocze przed proponowanym terminem. Osoba merytoryczna w ciągu jednego dnia roboczego poda datę i godzinę wizji lokalnej. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego terminu przez oferenta zostanie wyznaczy inny możliwy najbliższy termin.

Zadanie ma charakter pilotażowy.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama