Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – II edycja

Reklama
Nabór od 07.09.2021 do 29.09.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 353,987 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – II edycja.

W roku 2021 Gmina Wrocław przekaże na realizację ww. zadania publicznego dotację do wysokości 353 987,30 PLN, w tym: 279 500,00 PLN na wynagrodzenia dla asystentów, 5 690,00 PLN na zakup środków ochrony osobistej, 9 960,00 PLN na zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów, 840,00 PLN na koszty dojazdu własnym/innym środkiem transportu, 1 050,00,00 PLN na zakup ubezpieczeń dla asystentów, 1 202,00 PLN na zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu, 55 745,30 PLN na koszty administracyjne w tym obsługi zadania.

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Przedmiotem zadania publicznego jest zapewnienie usługi „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”. Zadanie adresowane jest do niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zakłada się, aby minimum 70% uczestników zadania stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:
1. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
2. dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
3. w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Podmiot wyłoniony w konkursie powinien zapewnić adresatom zadania możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta, z wyłączeniem osób, które są spokrewnione lub spowinowacone z osobą z niepełnosprawnością (na rzecz której będzie świadczona usługa asystencka) z uwzględnieniem możliwości kadrowych Zleceniobiorcy.

W ramach realizowanego zadania należy wykonać minimum 6500 godzin usług asystenckich.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
· wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
· załatwianiu spraw urzędowych;
· nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
· korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
· wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Czas trwania usług asystenta:
1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie (bez możliwości przenoszenia godzin na następne miesiące w przypadku ich niezrealizowania w danym miesiącu). Jeśli uczestnik korzysta z usług asystenta w ramach innych programów/projektów to łączna liczba godzin usług nie może przekroczyć 60 godzin miesięcznie.

Sposób realizacji usług asystenta:
1. uczestnik Programu korzystający z usługi asystenta nie będzie ponosił odpłatności za usługi asystenckie;
2. koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie może przekroczyć 40 zł płatnej z dotacji;
3. usługi asystenta będą realizowane przez asystentów zatrudnionych zgodnie z kwalifikacjami określonymi w części IX pkt 8 ogłoszenia konkursowego;
4. asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu osoby korzystającej na podejmowane działania.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama