Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: „Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja”

Reklama
Nabór od 09.09.2021 do 30.09.2021 16:00
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków tel. 012 6160747, 6160726
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2021 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja”.

Opis konkursu:

1. Założeniem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

2. Celem konkursu jest poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz inspirowanie różnorodnych form współdziałania szkół, organizacji pożytku publicznego i uczelni wyższych na rzecz stwarzania odpowiednich warunków rozwoju kompetencji uniwersalnych uczniów i studentów. Wsparcie zadań wiąże się z udzieleniem przez Województwo Małopolskie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 realizacja zadań musi być przeprowadzona z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych 
i sanitarnych oraz zaleca się ich wykonanie w warunkach online w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz prowadzących zajęcia.

4. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają rozwój kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów i studentów poprzez realizację różnorodnych inicjatyw edukacyjnych, w tym warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie oraz inżynierii i robotyki lub innych różnorodnych wydarzeń edukacyjnych poruszających zagadnienia o tematyce regionalnej i obywatelskiej, udoskonalających mechanizmy konsultacji i deliberacji w życiu publicznym regionu.

5. Na realizację zadania w ramach ww. Konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 500 000,00 zł.

6. Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 października 2021 r. a kończyć nie później niż 20 grudnia 2021 r.

7. Zlecenie ww. zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Przewiduje się więcej niż jednego wykonawcę.

8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1284/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 września 2021 roku.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art.3 ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykle zgodne z uchwałą z dnia 7 kwietnia 1989 r .Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 października 2021 r., a kończyć nie później niż 20 grudnia 2021 r.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2021-09-30.

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2021-09-30.

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja” 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja”

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Możliwe jest składanie oferty za pośrednictwem ePUAP (wraz z załącznikami w formacie pdf zamiast jej papierowej wersji) przez osoby, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP). Zasady realizacji spraw przez Internet dostępne są pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2852,zalatw-sprawe-przez-internet.html.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.
Reklama