Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych - regranting

Reklama
Nabór od 13.09.2021 do 04.10.2021 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 580 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych - regranting .

Konkurs ma na celu wybór Operatora projektu za pośrednictwem którego możliwe będzie zrealizowanie projektów mających na celu doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych. Realizatorzy wybrani przez Operatora projektu zrealizują działania mające na celu podniesienie jakości oferowanych usług. Realizatorzy będą mogli zakupić potrzebne wyposażenie, które będzie wykorzystywane zgodnie z prowadzoną przez nich działalnością statutową (nieodpłatną i odpłatną).
W ramach zadania można dokonywać jedynie zakupów wyposażenia, tj rzeczowych składników majątku, związanych z wykonywaną działalnością, niezaliczonych, zgodnie z właściwymi przepisami  prawa podatkowego, do środków trwałych.

Cel zadania realizowany będzie przez operatora projektu poprzez:

1. opracowanie regulaminu ubiegania się przez organizacje pozarządowe o dofinansowanie projektów  mających na celu doposażenie organizacji;

2. przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym wzoru wniosku o dofinansowanie dla realizatorów projektów oraz wzoru sprawozdania dla realizatorów projektu;

3. przeprowadzenie konkursu na wybór realizatorów na zasadach i w trybie określonych w ofercie,
w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert
i wybór realizatorów przez zespół oceniający. Zespół składać się musi z co najmniej jednego przedstawiciela Operatora projektu, jednego przedstawiciela Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających oraz jednego przedstawiciela Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy ;

4. ogłoszenie na stronie internetowej Oferenta wyników konkursu przez opublikowanie listy wybranych projektów wraz z danymi realizatorów, którzy otrzymają dofinansowanie;

5. podpisanie umów na realizację projektów i przekazania realizatorom projektów środków finansowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia z nimi umowy;

6. monitorowanie i ocenę realizacji projektów zleconych do realizacji realizatorom projektów na zasadach określonych w ofercie;

7. rozliczenie sprawozdań z realizacji projektów złożonych przez realizatorów projektu i ich ocenę pod względem celowości i prawidłowości poniesienia wydatków;

8. niepobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania oraz realizatorów projektów;

9. zapewnienie merytorycznej pomocy uczestnikom zadania związanej z zasadami realizacji umowy podczas wykonywania projektów;

10. przeprowadzenie dla realizatorów projektów szkolenia mającego na celu wyjaśnienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz zasady tworzenia sprawozdania.

Ponadto Operator projektu zobowiązany będzie zapewnić, aby realizacja projektów przez realizatorów:

a.      dotyczyła organizacji pozarządowych działających w m.st. Warszawie oraz na rzecz mieszkańców Warszawy;

b.      nie miała charakteru inwestycyjnego;

c.      odbyła się do 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje dla Oferenta:

  • w ofercie Oferent powinien określić wymagania z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego.
  • Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez Oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zadania publicznego.
  • Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.

Oferent, poza informacjami zawartymi w pkt. IV. 6 oferty, musi określić w szczególności:

  • zasady i tryb naboru projektów;
  • warunki i kryteria wyboru realizatorów projektów oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.

W ramach niniejszego konkursu zostanie wybrana jedna oferta.

5. Rezultaty zadania: liczba wybranych do realizacji przez Operatora projektów na doposażenie organizacji pozarządowych nie mniejsza niż 10.

6.      Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

7.      Termin realizacji zadania: od 1.10.2021 roku do 28.02.2022 roku (w tym realizacja projektów przez realizatorów do 31.12.2021 roku).

8.Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa

9.W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

10.Środki przeznaczone na realizację zadania: w roku 2021 - 550 000, 00 zł, w roku 2022 – 30 000,00 złotych. Kwota dotacji, o którą można się ubiegać: 580 000 zł.

Środki na realizację projektów przez realizatorów wyniosą co najmniej 450 000,00 i zostaną wydatkowane do 31.12.2021 roku. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama