Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Dofinansowywanie ofert z zakresu polityki senioralnej w trybie pozakonkursowym

Reklama
Nabór od 08.09.2021 do 30.11.2021 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich z terenu województwa śląskiego w ramach: Priorytet I. Działania z zakresu aktywizacji i integracji seniorów w okresie epidemii COVID -19; Priorytet II. Działania z zakresu przeciwdziałania/ minimalizowania skutków COVID- 19 w środowisku osób starszych.

Preferowane będą wnioski spełniające następujące kryteria:

  1. Działania opisane we wniosku:

a)      wpisują się w obszar:

-        aktywizacji i integracji seniorów w okresie epidemii COVID -19; 

-        przeciwdziałania lub/i minimalizowania skutków COVID- 19 w środowisku osób starszych.

b)      będą realizowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób uczestniczących w projektach.

2. Maksymalna wnioskowana kwota wsparcia na jeden projekt – 10 000,00 zł,

3. Każdy Podmiot uprawniony może złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie tylko jeden raz. Dany podmiot może wystąpić tylko raz: jako wnioskodawca lub jako partner. Każda Grupa nieformalna może wystąpić w partnerstwie tylko z jednym Podmiotem uprawnionym.

4. Działanie musi mieć charakter ponadlokalny, tzn. wsparciem zostaną objęci seniorzy z co najmniej dwóch gmin województwa śląskiego.

5. Udział własny oferenta (wkład własny) w kosztach realizacji zadania wyniesie co najmniej 10% ogółu kosztów – zalecany jest wkład finansowy, rzeczowy lub osobowy.

Czas realizacji zadania:

  1. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  2. Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym – tj. musi zakończyć się do dnia 31.12.2021 roku.

Formularz wniosku

Wnioski o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym oraz sprawozdanie z realizacji zadania należy składać na formularzach stanowiących załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego , które opublikowano pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002055/O/D20182055.pdf

Wersje edytowalne formularzy można pobrać ze strony:

https://ngo.slaskie.pl/content/dotacje-ngo---dokumenty-nowe-wzory

  • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Załącznik nr 1,

  • Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – Załącznik nr 2.

Prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi wzorami formularzy.

Do sprawozdania końcowego należy dołączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadania, w tym w szczególności faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty, umowy cywilno-prawne, dokumenty KP i KW. Ponadto także dokumenty potwierdzające osiągnięte wskaźniki, np. listy obecności, wykazy beneficjentów, harmonogramy, sprawozdania, raporty, listy uczestników etc. 

Miejsce i tryb składania wniosków

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Oferta – Małe Granty Senioralne 2021”, w:

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40 – 142 Katowice
Pok. 205 (II piętro)
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem

Termin składania ofert: od dnia 8 września 2021 roku do wyczerpania środków.

Reklama