Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej turystyki i...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej turystyki i krajoznawstwa
Nabór od 14.09.2021 do 23.09.2021 07:23
NGO - Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorstwami
Łączny budżet 13 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Osoby z niepełnosprawnościami

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

 Rozwiń

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje tryb małych zleceń z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert, który jest opisany w przepisach art. 19a tej ustawy.

Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie małego grantu musi spełniać następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;
- zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (uwaga: 90 dni nie jest równoznaczne z 3 miesiącami);
- jedna organizacja (podmiot) w danym roku nie może otrzymać więcej niż 20 000 złotych w uproszczonym trybie;

- wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego) w omawianym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy.
 

Oferta organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym, spełniająca określone powyżej warunki, powinna być złożona nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania wskazanym w ofercie (decyduje data złożenia oferty w generatorze).

O przyznaniu środków finansowych oraz ich wysokości decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu Drawskiego, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na to zadanie w budżecie województwa. 

Oferty składne są wyłącznie poprzez generator.

Oferty złożone w generatorze bez podpisanego „potwierdzenia ich złożenia” (skanu tego potwierdzenia) nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Informacja o kwotach środków dostępnych na dotacje w trybie małych grantów jest zawarta w ogłoszeniach konkursów na małe granty.

W przypadku wyczerpania środków, konkursów nie ogłasza się.

Nabór ofert w trybie małego grantu prowadzony jest w systemie ciągłego naboru do wyczerpania środków przewidzianych na ich realizację.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama