Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konkurs MSZ: Edukacja globalna 2021

Reklama
Nabór od 09.09.2021 do 30.09.2021 16:15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać na adres edukacja.globalna@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu.
Łączny budżet 430 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 35 tys. do 430 tys. PLN
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Edukacja globalna 2021 - finansowanie projektów będących częścią przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP”.

Rodzaj zadania publicznego: edukacja globalna

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2021".

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

Budżet konkursu wynosi 430 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Katalog podmiotów określa szczegółowo Regulamin konkursu w pkt. 3.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 19 marca 2021  r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

W przypadku II i III modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować:

  • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2022 r.  -  w ramach II modułu oferty
  • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2023 r. – w ramach III modułu oferty

Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadań publicznych:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do 30 września 2021 r., do godziny 16:15, w następujący sposób:

  • zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie https://egranty.msz.gov.pl/ (dalej „eGranty”). Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na logowanie się w aplikacji;
  • wypełnić (po aktywacji konta i zalogowaniu) wniosek ofertowy w aplikacji internetowej eGranty” a następnie
  • przesłać wygenerowaną w aplikacji ofertę w formacie .pdf przez ePUAP na adres /MSZ/SkrytkaESP, opatrzywszy ofertę prawidłowym podpisem elektronicznym za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu. 

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronach internetowych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ i na stronie https://www.gov.pl/web/polskapomoc w terminie do dnia 8 października 2021 r.

Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju: III moduły projektów wyłonionych w ramach konkursu „Edukacja globalna 2018”,

na realizację których przeznaczono łącznie kwotę 1 125 731 PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć  tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych).

Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja i https://www.gov.pl/web/polskapomoc oraz w siedzibie Ministerstwa.

Reklama