Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (działania międzypokoleniowe)
Nabór od 10.09.2021 do 30.11.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 21,05 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodziny, Dzieci

Zadania mogą być realizowane od 11.10.2021 do 31.12.2021
Maksymalny termin przesyłania skanów potwierdzenia złożenia oferty: 3 dni roboczych od daty złożenia oferty, liczony od dnia następującego po dniu złożenia oferty na platformie Witkac.
Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres wziss@um.poznan.pl oraz  sonia_mikolajczak@um.poznan.pl w terminie określonym wyżej.
 
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl wyznaczony został do 30 listopada 2021 roku

Ważne!

Zgodnie z zarządzeniem Nr 133/2021/P, Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie elektronicznej - skanu) potwierdzenia złożenia oferty.

Dopuszczalne  jest złożenie oferty w terminie krótszym, tj. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu, wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

Podpisany oryginał potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej, należy dostarczyć wyłącznie przy podpisywaniu umowy lub na prośbę Urzędu.

Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 21 050, 00 zł

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł

Obszar: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka z przeznaczeniem na działania w obszarze międzypokoleniowym.

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Poznań może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);

  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;

  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym;

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

W przypadku podpisania umowy z Miastem Poznań, Zleceniobiorca zobowiązuje się podczas realizacji zadania publicznego do:
1) wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych
z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
2) podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
3) podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
4) podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
5) wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub mu podlegają,
6) rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych
z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
7) nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
8) niewypuszczania chińskich lampionów,
9) nieużywania sztucznych ogni i petard.

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama