Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Krakowa z orzeczoną niepełnosprawnością

Reklama
Nabór od 08.09.2021 do 30.09.2021 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 1,2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tytuł zadania publicznego: Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością, w terminie od 1 listopada 2021 roku do 30 kwietnia 2024 roku.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) w tym:

 1. w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
 2. w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. – 480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
 3. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – 480 0000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 
 4. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. – 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

Termin realizacji zadania: od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, w lokalu podmiotu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku 2021 oraz w roku 2020 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 776 490,00 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 1. Realizacja zadania obejmuje prowadzenie w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2024 r. Klubu Integracji Społecznej, zwanego dalej KIS, dla minimum 90 mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), zwanych dalej uczestnikami. 
 2. W ramach prowadzenia KIS realizowana będzie reintegracja społeczna i zawodowa w formie wsparcia indywidualnego oraz grupowego (średnio 21 godzin miesięcznego wsparcia na uczestnika) w postaci:

1) pracy socjalnej realizowanej przez pracownika socjalnego, średnio 50 godzin na uczestnika w trakcie uczestnictwa w KIS;

2) wsparcia doradcy zawodowego, średnio 40 godzin na uczestnika w trakcie uczestnictwa w KIS;

3) poradnictwa specjalistycznego (np. psychologicznego, prawnego i inne adekwatnie do potrzeb uczestnika), średnio 20 godzin na uczestnika w trakcie uczestnictwa w KIS;

4) treningów umiejętności psychospołecznych i zawodowych obejmujących m.in. tematykę z zakresu motywacji, komunikacji, przedsiębiorczości oraz materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdu na treningi, średnio 48 godzin na uczestnika w trakcie uczestnictwa w KIS;

5) szkoleń zawodowych i budujących kompetencje zawodowe uczestnika, w tym także pokrycia ewentualnych kosztów dojazdu na szkolenia, innych kosztów związanych ze szkoleniami (np. ubezpieczenie, badania lekarskie) dla minimum 50% uczestników KIS,

6) staży zawodowych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, trwających minimum 3 miesiące oraz zwrotu kosztów dojazdu, badań lekarskich (medycyna pracy/sanepid), kosztów ubezpieczenia i stypendiów stażowych dla wszystkich zainteresowanych i zdolnych do realizacji stażu uczestników KIS.

Wskaźniki wskazane w pkt. 1-4 zostały określone biorąc pod uwagę 12 miesięczny okres uczestnictwa w KIS. W przypadku krótszego lub dłuższego udziału w KIS wskaźniki dla danej osoby zostaną wyliczone proporcjonalnie biorąc pod uwagę faktyczny okres uczestnictwa.

 1. Wymiar wsparcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej, który określony został w ust. 2 niniejszych warunków realizacji zadania publicznego, może ulec zmianie adekwatnie do indywidualnych potrzeb uczestników lub zmieniającej się sytuacji (np. związanej ze stanem pandemii) – sytuacje te muszą zostać uzasadnione w dokumentacji Uczestników. 
 2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia kwoty dotacji, co może wiązać się ze zmianą zakresu rzeczowego zadania określonego w ust. 2. Możliwe jest również zwiększenie dotacji bez zmiany zakresu rzeczowego zadania. Każda ze zmian, której dotyczy niniejszy ustęp wymaga sporządzenia aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) zorganizowania i rozpowszechniania informacji o udzielanym wsparciu i naborze do KIS nie później niż do 30 listopada 2021 r.,

2) realizowania zadania publicznego w lokalu, do którego posiada tytuł prawny lub w lokalach partnerów (np. firmy szkoleniowe), dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

3) zapewnienia funkcjonowania KIS przez co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), minimum 6 godzin dziennie;

4) zatrudnienia do realizacji usługi osób posiadających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu, w tym m.in. pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, prawnika;

5) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach;

6) zapewnienia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

7) organizacji i prowadzenia punktu wsparcia osoby niepełnosprawnej;

8) świadczenia usług określonych w ust. 2 dla minimum 90 uczestników w okresie realizacji zadania;

9) prowadzenia wsparcia w sposób ciągły dla co najmniej 30 uczestników;

10) kierowania do MOPS osób zgłaszających chęć uczestnictwa w KIS w celu zawarcia kontraktu socjalnego;

11) współrealizacji kontraktów socjalnych zawartych przez uczestników KIS z pracownikami socjalnymi MOPS przede wszystkim poprzez sporządzanie i przekazywanie na właściwe Filie MOPS opinii dotyczącej udziału uczestnika w KIS (zaangażowanie, osiągnięte postępy w zakresie realizacji celów kontraktu, trudności we współpracy itp.) w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem oceny kontraktu socjalnego;

12) doboru form wsparcia zgodnie z ust. 2 w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom uczestnika;

13) realizowania wsparcia dla uczestników KIS w wymiarze maksymalnie do 12 miesięcy na uczestnika, a w uzasadnionych przypadkach do pisemnego wystąpienia do Realizatora zadania z prośbą o przedłużenie uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy;

14) zapewnienia każdemu uczestnikowi wymiaru wsparcia, o którym mowa w ust. 2, zastrzeżeniem ust. 3;

15) realizowania wsparcia z uwzględnieniem, że osoba która podjęła zatrudnienie może pozostać uczestnikiem KIS przez okres do 3 miesięcy od dnia podjęcia zatrudnienia;

16) skreślania z listy uczestników KIS w przypadku braku realizacji zaplanowanych form wsparcia przez okres jednego miesiąca;

17) współpracy z pracownikami MOPS w zakresie realizowanego zadania, a w tym m.in. do niezwłocznego informowania Realizatora zadania o sytuacjach mogących mieć wpływ na realizację przez uczestników KIS postanowień kontraktu socjalnego, o którym mowa w pkt 11 (np. absencja uczestnika, przyjście na zajęcia pod wpływem alkoholu), czy też wymagających interwencji z uwagi na zagrożenie dobra, zdrowia lub życia uczestnika (np. zaniedbanie);

18) potwierdzania zakończenia uczestnictwa osoby w KIS poprzez wydanie uczestnikowi zaświadczenia oraz doręczania kopii tego dokumentu do właściwej Filii MOPS, w terminie 14 dni od dnia zakończenia udziału w KIS;

19) prowadzenia w sposób ciągły dokumentacji związanej z realizacją zadania, w tym m.in list obecności, ewidencji osób wraz ze wskazaniem liczby godzin uczestnictwa, zakresu udzielonego wsparcia oraz jego efektów (np. ustaleń, wiedzy nabytej przez Uczestnika); okresowego podsumowania efektów udzielonego wsparcia przed każdą oceną kontraktu socjalnego; dokumentów niezbędnych do sporządzenia sprawozdań, zawierających informacje dotyczące uczestników KIS, tj. przede wszystkim: imię, nazwisko, datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału uczestnika w zajęciach KIS, efekt końcowy współpracy z uczestnikiem – w szczególności dane potwierdzające osiągnięcie lub nie rezultatów realizacji zadania; wzory dokumentacji zostaną uzgodnione z Realizatorem zadania w terminie do 31 października 2021 r., z zastrzeżeniem, że wzory te mogą ulegać modyfikacji w zakresie ich ilości i zawartości w toku realizacji zadania, adekwatnie do potrzeb Realizatora i Zleceniobiorcy – zmiany te również wymagają uzgodnienia z Realizatorem zadania;

20) realizacji zadania publicznego we współpracy z podmiotami działającymi na polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności z MOPS, GUP oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym;

21) dokonywania okresowej ewaluacji realizacji zadania, w oparciu o narzędzia, którego wzór Zleceniobiorca opracuje i przekaże do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy; ewaluacja powinna być dokonywana w następujących okresach:

a.       pierwsza i druga po upływie 12 miesięcy realizacji zadania,

b.      ewaluacja końcowa w terminie 30 dni od momentu zakończenia realizacji zadania;

22) niezwłocznego informowania Realizatora zadania o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości;

23) realizacji zadania zgodnie z:

a.       wpisem do rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę zgodnie z art. 18 a ust. 1-3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, z uwzględnieniem ewentualnych zmian zgłoszonych Wojewodzie Małopolskiemu,

b.      warunkami określonymi w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

c.       „Standardami realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków”, stanowiącymi załącznik do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2022” przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr IV/79/19;

 1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację zadania oraz ewentualne szkody w niej wynikające. 

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

Celem prowadzenia Klubu Integracji Społecznej dla osób z niepełnosprawnością jest wzrost ich aktywności życiowej, uzyskanie umiejętności radzenia sobie z problemami a także podniesienie swoich kwalifikacji społecznych i zawodowych, zwiększających szanse na zatrudnienie.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. W okresie realizacji zadania wsparciem Klubu Integracji Społecznej objętych zostanie co najmniej 90 beneficjentów zadania.

2. Co najmniej 80% osób korzystających ze wsparcia Klubu Integracji Społecznej zakończy udział w zadaniu zgodnie z założeniami kontraktu socjalnego.

3. Co najmniej 20% beneficjentów, którzy zakończą udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zgodnie z założeniami kontraktu socjalnego, podejmie pracę na otwartym rynku pracy.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 1876/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2021 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 • wysłać pocztą lub kurierem wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14 w Krakowie;

lub

 • dostarczyć osobiście do siedziby do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14 w Krakowie;

z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14 w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 30 września 2021 r. o godz. 12:00Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy:

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką
(-mi) imienną (-ymi).

Do oferty generowanej poprzez NGO Generator Oferent nie załącza w systemie żadnych załączników. Wykaz wszystkich załączników do oferty Oferent uzupełnia w sekcji VI formularza oferty poz. 3 „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”, a oryginały załączników dołącza do wersji papierowej wygenerowanej oferty.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: dm@mops.krakow.pl.

Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

Do korzystania z NGO Generatora niezbędna jest nowoczesna przeglądarka internetowa (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w aktualnej wersji. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i rozszerzeń po stronie użytkownika. Używana przeglądarka powinna mieć włączoną: obsługę JavaScript (nie mylić z obsługą Java lub apletów Java), obsługę tzw. ciasteczek (ang. cookies).

Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.

Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

Reklama