Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konkurs ofert: Prowadzenie 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur

Reklama
Nabór od 06.09.2021 do 30.09.2021 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 62,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności, Kobiety
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 62 600 zł

Termin realizacji zadania: od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. oraz od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, lokal na os. Krakowiaków 46 w Krakowie.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2020 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych w wysokości 55 433,78 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

 1. Prowadzenie miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur
 2. ) Zapewnienie 10 miejsc interwencyjnego schronienia z dostępem do węzła sanitarnego zaopatrzonego w miejsce do spania, podstawowe środki higieny osobistej, możliwość przygotowania gorącego napoju przez osoby korzystające ze schronienia;

Przyjmowanie na miejsca schronienia kobiet skierowanych przez instytucje, jak również zgłaszających się samodzielnie, bez wymagania skierowań w tym zakresie w okresach:
od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. oraz od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r., 7 dni w tygodniu od godziny 19.00 do godziny 7.00

 1. ) Prowadzenie ewidencji osób objętych pomocą oraz dokumentowanie innych działań związanych z realizacją zadania;

 2. ) Ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, w którym będzie realizowane zadanie;

 3. ) Realizowanie zadania we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie;

 4. ) Przygotowanie przez Zleceniobiorcę w porozumieniu z Realizatorem zadania, Regulaminu miejsc interwencyjnego schronienia, a następnie przekazanie do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy na realizację zadania.

 5. W zakresie sprawozdawczym, Zleceniobiorca jest zobowiązany przedkładać sprawozdanie miesięczne z realizacji zadania, którego wzór będzie stanowić załącznik do umowy na realizację zadania oraz listę osób korzystających z pomocy i przekazywać powyższe dokumenty Realizatorowi zadania najpóźniej w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym oraz sprawozdań częściowych półrocznych i rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik do aktualnego rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia, w terminie wskazanym w zawartej umowie. 

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Zapewnienie schronienia osobom przebywającym w przestrzeni publicznej na terenie Krakowa, a nie posiadającym możliwość zapewnienia schronienia we własnym zakresie, w celu ochrony przed skutkami mrozów i niekorzystnych warunków pogodowych.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 • zapewnienie 10 miejsc schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur w czasie realizacji zadania,
 • zapewnienie 100% osób korzystającym ze wsparcia możliwości przenocowania oraz przygotowania ciepłego napoju.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 1876/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2021 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Do korzystania z NGO Generatora niezbędna jest nowoczesna przeglądarka internetowa (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w aktualnej wersji. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i rozszerzeń po stronie użytkownika. Używana przeglądarka powinna mieć włączoną: obsługę JavaScript (nie mylić z obsługą Java lub apletów Java), obsługę tzw. ciasteczek (ang. cookies).
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: dm@mops.krakow.pl
 6. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze;
 7. Do oferty generowanej poprzez NGO Generator Oferent nie załącza w systemie żadnych załączników. Wykaz wszystkich załączników do oferty Oferent uzupełnia w sekcji VI formularza oferty poz. 3 „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”, a oryginały załączników dołącza do wersji papierowej wygenerowanej oferty.
 8. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką
  (-mi) imienną (-ymi).
 9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 30.09.2021 r. o godz. 12:00. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy
 • wysłać pocztą czy kurierem wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

lub

 • dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków (dziennik podawczy).

z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta

 1. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama