Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konkurs ofert: Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Reklama
Nabór od 08.09.2021 do 30.09.2021 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 210 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 12 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych podmiotów celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

I.  Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1.      Rodzaj zadania publicznego: działania na rzecz organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (zwanych dalej „Podmiotami”) w województwie opolskim.

2.      W ramach priorytetu „Wzmacnianie organizacyjne, infrastrukturalne i edukacyjne Podmiotów programu” zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:  
1) wspieranie  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju organizacji  pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim, poprzez:

a) wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu organizacji (np. zaplanowanie wdrożenia strategii cyfrowej, zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego), zakup oprogramowania i licencji, w tym m.in. zapewniających dostępność cyfrową i/lub informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

b) uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań doposażenie w sprzęt lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe Podmiotu, w tym m.in. zapewniających dostępność cyfrową i/lub informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
c) wykonanie remontów w siedzibie organizacji/podmiotu, niezbędnych do realizacji zadań statutowych publicznych wpisujących się w zadania statutowe Podmiotu, w tym m.in. zapewniających dostępność architektoniczną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności.

3.      Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

4.      Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie

a)       powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub

b)      wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy Podmiotu i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

5.       Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest od dnia 6 września 2021 r. do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. 

6.       Obowiązek, o którym mowa w pkt 5 dotyczy ofert obejmujących zadania publiczne rozpoczynające się od dnia 6 września 2021 r., trwające w dniu 6 września 2021 r. lub rozpoczynających się po dniu 6 września 2021 r.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. i w roku 2020 (poprzednim).

1. Na realizację zadania publicznego w zakresie ogłaszanego konkursu w 2021r. przeznacza się łączną kwotę do 210.000,00 zł.

2. Na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 12.000,00 zł.

3. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa lub z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu, zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa Opolskiego w części przeznaczonej na realizację zadań.

Oferta dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie wspieranie  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju organizacji  pozarządowych/podmiotów wymienionych w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, winna zostać przygotowana i złożona w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl oraz podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i wysłana w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP do dnia 30 września 2021 roku, do godz. 15.30. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego poprzez platformę ePUAP.

Reklama