Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie „wspierania i upowszechniania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"
Nabór od 08.09.2021 do 29.09.2021 12:00
Urząd Miasta Bełchatów
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Miasta Bełchatów, Urząd Miasta Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej".

I.  Rodzaj zadania, termin i miejsce realizacji zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. oraz w 2020 r.

Rodzaj zadania:


Przeciwdziałanie bezpośrednim i pośrednim skutkom epidemii koronawirusa w sferze psychologiczno - społecznej i zdrowotnej poprzez zajęcia sportowe i współzawodnictwo w zakresie piłki nożnej i zapasów.

 

Termin realizacji: październik - grudzień 2021 r.

Miejsce realizacji: Miasto Bełchatów

Przeznaczono środki w wysokości: 100 000,00 zł

• Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie w 2020 r. – 200 000,00 zł)

II.  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

Cele zadania: 

. promocja Miasta jako wspierającego walkę ze skutkami epidemii w sferze społecznej,

. promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną,

. podnoszenie wiedzy o zdrowym trybie życia jako narzędzia do walki z koronawirusem,

. kontrola stanu zdrowia poprzez badania lekarskie,

. przeciwdziałanie powstającym podczas nauki zdalnej u dzieci i młodzieży nastrojom depresyjnym,

. przeciwdziałanie skutkom pośrednim epidemii koronawirusa poprzez zaktywizowanie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej i współzawodnictwa,

. tworzenie i podtrzymywanie relacji między rówieśnikami,

. usamodzielnianie się dzieci w zakresie dbania o higienę życia codziennego,

. rozładowywanie negatywnych emocji poprzez aktywność fizyczną i rywalizację podczas współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej i zapasów.

Odbiorcy zadania publicznego: dzieci i młodzież szkolna z terenu Miasta Bełchatowa.

 

Oczekiwane rezultaty zadania publicznego, w szczególności:  

•liczba godzin zorganizowanych  szkoleń sportowych, treningów,

•liczba zorganizowanych zawodów lub wyjazdów na zawody sportowe,

•wzrost sprawności fizycznej i umiejętności w zakresie różnych dyscyplin sportowych u beneficjentów zadania,

. spadek masy ciała.

Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźników:

informacje w mediach lokalnych lub społecznościowych; dokumentacja fotograficzna; plakaty; wyniki testów przed i po rozpoczęciu szkolenia, treningu; listy uczestników treningów, szkoleń, zawodów;  harmonogramy treningów, szkoleń, zawodów; ewidencja obecności; ankiety ewaluacyjne itp.

III. 

 Zasady przyznawania dotacji.

1. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:

1) Prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

2) Działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

3) Złożą w terminie ofertę, poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.belchatow/dla mieszkańca/organizacje   pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie parafy nie jest wystarczające do uznania, że dokument został prawidłowo podpisany.

4) Załączą do oferty wymagane dokumenty, tj.:

a) aktualny statut lub inny dokument potwierdzający prawną formę oferenta,

b) oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Bełchatowa, w tym spółek miejskich i jednostek organizacyjnych,

c) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. stowarzyszenie zwykłe) - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

d) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru/ewidencji (jedynie w sytuacji, gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie),

e) oświadczenie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

5) Prawidłowo oszacują wkład i kwotę dotacji w oparciu o lokalne ceny rynkowe.

2. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie), przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.

3. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieposiadające osobowości prawnej, mogą samodzielnie ubiegać się o dotację, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

4. Zlecane zadanie publiczne zgodne jest z Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok (załącznik do Uchwały Nr XXVIII/193/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”).

5. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta Bełchatowa nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów realizacji zadania.

6. Wkład oferenta mogą stanowić:

a) wkład własny finansowy,

b) wkład własny osobowy rozumiany jako świadczenie pracy przez wolontariuszy i praca społeczna członków,

c) wkład własny rzeczowy rozumiany jako, np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia do wysokości wartości księgowej pod warunkiem wpisania ich w ewidencję środków trwałych lub jako zasób udostępniony,

d) świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

7. W przypadku pobierania opłat od odbiorców zadania cały przychód z tej odpłatności należy wydatkować na to zadanie.

8. Udokumentowanie wkładu własnego osobowego następuje przede wszystkim przez:

a) sporządzanie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy,

b) sporządzenie pisemnych umów z wolontariuszami.

9. Wycena wkładu własnego rzeczowego musi być oparta o ceny rynkowe. Przyjęte stawki nie mogą być wyższe niż stawki obowiązujące u oferenta (jeśli dotyczy).

10. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji kosztorysu oraz - jeżeli dotyczy - odpowiedniej korekty harmonogramu, opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania i dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w terminie do 5 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

11. W ramach aktualizacji kosztorysu, o której mowa w pkt. 10 oferent może zmniejszyć wysokość zadeklarowanego wkładu, przy czym jego udział w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie.

12. Niezłożenie aktualizacji, o której mowa w pkt. 10 w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji, co będzie skutkowało niepodpisaniem umowy.

13. Oferent dysponuje co najmniej 3-letnim doświadczeniem w realizacji zadań publicznych w zakresie objętym konkursem.

14. Oferent dysponuje bazą lokalową o zasobach niezbędnych do realizacji zadania.

15. Oferent dysponuje kadrą posiadającą doświadczenie w zakresie wnioskowanego zadania oraz kadrę posiadającą wiedzę, doświadczenie w realizacji zadań o charakterze udzielania dotacji ze środków publicznych, ich monitorowania i rozliczania.

16. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Bełchatowa, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. Miasto Bełchatów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Bełchatowa wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Bełchatowa, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

17. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

IV.  Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Miasto Bełchatów współfinansuje realizację zadania wskazanego w części I ogłoszenia w okresie od dnia podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania do dnia wskazanego w ofercie.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa, sporządzona w oparciu o rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

3. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania. Współpraca partnerska powinna uwzględniać zaangażowanie partnerów w wykonywanie konkretnych działań w ramach zadania wskazanego w ofercie. Umowa partnerska powinna wskazywać rolę i zadania partnerów w realizowanym projekcie oraz nazwę zadania konkursowego, którego umowa dotyczy.

4. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców. Informację tę oferent umieszcza w harmonogramie w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

5. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.

6. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. W takiej ofercie należy wskazać podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie i rozliczenie zadania publicznego.

7. W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zaś realizacja zadania określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych z budżetu Miasta Bełchatowa będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oferent zobowiązany będzie do zwrócenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu podatku VAT należnego.

8. Przy wykonywaniu zadania publicznego oferent kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

9. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ogłoszeniem, złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

1) Z oferty  będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy Miasta Bełchatowa, z zastrzeżeniem pkt. 3.

2) Działania w ramach realizacji zadania powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych dla odbiorców zadania, w tym dostosowanych do specyfiki grupy docelowej.

3) Realizacją zadania mogą być objęte osoby z terenu innych samorządów pod warunkiem pozyskania dotacji przez podmiot wnioskujący na ten cel z innego samorządu w wysokości proporcjonalnej do dotacji uzyskanej z Miasta Bełchatów przeliczonej na 1 uczestnika projektu lub zabezpieczenia i udokumentowania środków finansowych z innych źródeł zewnętrznych takich, jak wpłaty sponsorskie, darowizny z wyraźnym wskazaniem adresata wpłaty lub uiszczenia pełnej odpłatności za uczestnictwo w realizowanym projekcie; podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii umowy potwierdzającej otrzymanie środków innego samorządu.

4) Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć łącznie 15% kwoty dotacji wnioskowanej i przekazanej przez Miasto Bełchatów na wsparcie realizacji zadania publicznego.

5) Za koszty, które można sfinansować z przyznanej dotacji (koszty kwalifikowane) uznaje się te, które:

a) niezbędne są do realizacji zadania oraz określone zostały w ofercie i w zawartej umowie,

b) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

c) zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania i zapłacone nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego,

d) są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta,

e) są zgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania.

6) Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji (koszty niekwalifikowane) uznaje się:

a) zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,

b) koszty budowy, zakupu budynków lub lokali, zakupu gruntów,

c) wydatki  związane z działalnością gospodarczą, działalnością polityczną,

d) odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,

e) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych  oraz - koszty realizacji ewentualnych postanowień,

f) wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności podatek, marża finansującego, odsetki od - refinansowanie kosztów, opłat ubezpieczeniowych,

g) odliczony podatek VAT,

h) koszty realizacji inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.

7) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji poszczególnych działań w ramach zleconego zadania publicznego. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania pisemnej zgody Miasta. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego.

Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.

8) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiana powyżej 15% założonych rezultatów wymaga pisemnego uzasadnienia przyczyn proponowanych zmian oraz pisemnej zgody Miasta na ich wprowadzenie.

9) Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli osiągnięty zostanie poziom co najmniej 85% założonych rezultatów, z zastrzeżeniem pkt. 8. Nieosiągnięcie rezultatów w określonym wymiarze może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu środków.

10) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie kosztów poszczególnych działań oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 25% wymagają pisemnej zgody Miasta. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.

11) Przesunięcia, o których mowa w pkt. 10 są możliwe pod warunkiem zachowania procentowego udziału środków własnych oraz procentowego podziału na koszty administracyjne realizowanego zadania.

12) Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) jest realizowane ze środków budżetu Miasta Bełchatowa”.

13) Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

14) Oferent wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

15) Prezydent Miasta Bełchatowa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie działalności pożytku publicznego – prowadzenia postępowań dotyczących przekazywania podmiotom środków na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - wypełnia wobec oferentów w formularzach oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

16) Realizacja zadania musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

V.  Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście na formularzu oferty, w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. 29.09.2021 r. do godz. 12.00 (obowiązuje data wpływu) w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa, Bełchatów, ul. Kościuszki 1, III piętro, pok. nr 411, bądź listownie pod adresem wskazanym powyżej. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

2. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień (nr telefonu 44/733 51 59 lub 44/733 52 09, od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30), najpóźniej na dzień przed upływem terminu składania ofert.

VI.  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert. 

1. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, licząc od dnia następującego po terminie składania ofert.

2. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

3. Oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.

4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

a) złożenie po terminie,

b) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

c) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie,

d) złożenie na niewłaściwym formularzu,

e) złożenie przez podmiot nieuprawniony,

f) złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

g) złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta lub jego mieszkańców,

h) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu,

i) wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym.

5. Dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie braków formalnych.

6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:

a) brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty,

b) nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.

7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty.

8. Nie ma możliwości wymiany ofert.

9. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową.

10. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11. Wzór Karty oceny oferty stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

12. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 50 punktów. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

13. Komisja Konkursowa tworzy listę rankingową opiniowanych ofert, poczynając od oferty ocenionej najwyżej do oferty ocenionej najniżej z uwzględnieniem proponowanych przez Komisję Konkursową kwot dotacji.

14. Komisja przedkłada listę rankingową do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

15. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Bełchatowa.

16. Prezydent Miasta Bełchatowa może zmienić wysokość proponowanej przez Komisję Konkursową dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie. Oferty, których zmiana dotacji jest większa niż (45%) przedstawionej w ofercie kwoty dofinansowania podlegają odrzuceniu. Przed podpisaniem umowy wskazana zmiana wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.

17. W ramach zadania objętego konkursem wybrana zostanie jedna oferta. 

18. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent Miasta Bełchatowa w drodze zarządzenia, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

19. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz na stronie internetowej www.belchatow.pl/dla mieszkańca/ organizacje pozarządowe/aktualności).

20. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.

21. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

22. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.

23. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

Uwaga! Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa, na stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow/dla mieszkańca/organizacje pozarządowe oraz pod nr tel. 44/733 51 59 lub 44/733 52 09 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama