Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (II nabór)
Nabór od 07.09.2021 do 29.09.2021 15:45
Departament Zdrowia
Łączny budżet 45 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (II nabór).

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (II nabór)

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,  art. 13 ust. 1 – 3, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4, § 5 pkt 3 ppkt 2, 3 i 6 oraz § 9 ust. 6 i 7 Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 334/XXVI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

I. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Zadania wyznaczone do realizacji w roku 2021 to:

 1. inicjatywy na rzecz zdrowia mieszkańców, w tym w szczególności na rzecz edukacji zdrowotnej, dotyczące różnych aspektów związanych z promocją zdrowia i profilaktyką chorób, takie jak:
  1. opracowywanie i wydawanie publikacji i materiałów,
  2. kampanie społeczno-edukacyjne,
  3. warsztaty,
  4. szkolenia,
  5. konferencje,
  6. spotkania,
  7. wydarzenia,
 2. inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności oraz podnoszenie jakości usług zdrowotnych w województwie,
 3. działania mające na celu podnoszenie kompetencji personelu medycznego oraz ukierunkowane na promocję zawodów medycznych,
 4. przeprowadzenie „Warsztatów świadomości onkologicznej”, obejmujących indywidualne konsultacje dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich (rodziców, partnerów, dzieci) składające się minimum z:
  1. wsparcia psychoonkologicznego,
  2. wsparcia dietetycznego,
  3. wsparcia w zakresie aktywności fizycznej,
  4. wsparcia w powrocie do pracy.

Wszystkie zadania określone w pkt. I.1-I.4 muszą być realizowane na terenie województwa pomorskiego i skierowane do jego mieszkańców.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu ma formę wsparcia wraz z dofinansowaniem zadania publicznego – art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Na realizację zadań w roku 2021 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), przy czym:
  1. na realizację zadań wskazanych w punktach I.1. – I.3. można uzyskać łącznie maksymalnie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), przy czym wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie może przekroczyć 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
  2. na realizację zadania wskazanego w punkcie I.4 można uzyskać maksymalnie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W ramach dotacji dofinansowane będą tylko działania niezbędne w celu jego realizacji.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia więcej niż jednej oferty przez danego Oferenta. Dany oferent może objąć swoją ofertą realizację tylko jednego z zadań, o których mowa w  pkt. I.1-I.4.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w kwocie wnioskowanej przez Oferenta.
 6. Dotację otrzymają Oferenci, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wzór oferty dostępny jest w elektronicznym systemie naboru wniosków Witkac.pl.
 8. Dotacje nie mogą być udzielone na:
  1. koszty niezwiązane z zadaniem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
  2. finansowanie kosztów realizacji zadań finansowanych z budżetu Województwa Pomorskiego z innego tytułu,
  3. zakup nieruchomości,
  4. zakup środków trwałych,
  5. finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  6. działalność polityczną i/lub religijną.
 9. Oferta powinna być wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą Oferenta (jeśli punkt nie dotyczy Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”).
 10. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie w wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowania osób go reprezentujących.
 11. Do oferty należy dołączyć poniższe załączniki:
 1. aktualny statut Podmiotu lub inny dokument potwierdzający zadania Podmiotu,
 2. dokument wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu (np. aktualny, tj. zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty odpis z KRS lub wydruk elektroniczny, kopia odpisu lub odpis z innego rejestru lub ewidencji),
 3. umowę zawartą między organizacjami lub innymi uprawnionymi podmiotami – w przypadku złożenia oferty wspólnej – określającej m.in. zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania,
 4. pełnomocnictwo do działania w imieniu Podmiotu w przypadku, gdy ofertę lub potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentu, podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z KRS/ewidencją/rejestrem
 1. Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą być opatrzone aktualną datą, pieczęcią imienną oraz podpisem osób uprawnionych, a w przypadku braku pieczęci - czytelnym podpisem składającym się z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 2. W przypadku złożenia kopii lub skanów dokumentów wymienionych w ust. 2 przedstawiciel podmiotu składającego ofertę, upoważniony do składania oświadczeń woli, powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą potwierdzenia. Jeżeli osoba potwierdzająca zgodność z oryginałem nie jest imiennie wymieniona w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu, należy dołączyć odpowiednie upoważnienie wraz ze wskazaniem funkcji pełnionej przez tę osobę w tym podmiocie.

IV.Terminy i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Realizacja zadania następuje po zawarciu umowy z wyłonionym podmiotem, który złożył ofertę na jego realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Konkurs obejmuje zadania, których rozpoczęcie realizacji nastąpi z dniem zawarcia umowy o udzielenie dotacji i które zakończą się najpóźniej 10 grudnia 2021 roku.
 4. Oferta powinna mieć charakter ponadlokalny (musi obejmować swoim zakresem działania skierowane do odbiorców zadania z więcej niż dwóch powiatów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku oferty skierowanej do mieszkańców Trójmiasta – działania w ramach oferty muszą wykroczyć także poza obszar Trójmiasta).
 5. Oferent musi zagwarantować wkład własny finansowy w wysokości minimum 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 6. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 7. Z dotacji Województwa Pomorskiego możliwe jest finansowanie kosztów administracyjnych (czyli kosztów niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem poszczególnych działań, ale niezbędnych do realizacji zadania, np. kosztów zarządzania zadaniem, obsługi księgowej, kosztów biurowych), w łącznej wysokości nie większej niż 15% kosztów realizacji zadania (czyli sumy wszystkich kosztów realizacji zadania pomniejszonych o sumę kosztów administracyjnych).
 8. W przypadku otrzymania dotacji, Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, przygotowując aktualizację przewidywanej kalkulacji kosztów, Oferent może za zgodą Departamentu Zdrowia zmniejszyć zakres rzeczowy, ale bez odstąpienia od osiągnięcia rezultatów zadania i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania nie będzie możliwe, może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy.
 9. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeśli założone w ofercie rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie co najmniej 80%. Zaleca się zdiagnozowanie możliwego ryzyka, które z przyczyn niezależnych od Oferenta może utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.
 10. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie:
  1. poszczególnych pozycji w ramach  kosztów realizacji danego działania, oraz
  2. pomiędzy działaniami,

nie więcej jednak niż o 20%, pod warunkiem, ze służy to realizacji celu zadania i nie zmienia jego charakteru. Zmiany powyżej wskazanego limitu wymagają uzyskania zgody Województwa wyrażonej w formie aneksu do umowy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. O przesunięciach do 20% wraz z uzasadnieniem należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

 1. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej w postaci wydruku z serwisu witkac.pl najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Decyduje data stempla pocztowego.
 2. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi, przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
 3. Departament Zdrowia ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 4. Przyznane środki finansowe podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.
 5. Kontrola prawidłowości wykonywania zdania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, t.j. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub złożenia pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Oferent realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji z terminie określonym przez kontrolującego.
 6. Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 7. Oferent, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy zawartej na realizację zadania wynikającego z niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy.
 8. Podmiot wybrany w konkursie ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na czas obowiązywania umowy, jeśli w trakcie jej realizacji będą wykonywane świadczenia zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398).

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty składane w ramach konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu konkursowym i muszą uwzględniać termin realizacji zadań określony w pkt. IV ust. 3.
 2. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej:
 1. za pośrednictwem serwisu Witkac.pl, ORAZ
 2. w formie papierowej -  w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie lub elektronicznej - za pośrednictwem skrzynki ePUAP. Oferta  musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 1. Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „Departament Zdrowia - Konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia NIE OTWIERAĆ”.
 2. Ofertę należy złożyć w terminie:
 1. elektronicznie w systemie Witkac.pl – do 29 września 2021 do godziny 15.45 oraz
 2. w formie papierowej lub elektronicznej – do 30 września 2021 do godziny 15.45:
  • poprzez wygenerowanie oferty w systemie Witkac.pl, podpisanie jej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i zaniesienie bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej lub wysłanie pocztą, LUB
  • za pośrednictwem skrzynki ePUAP -  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP
 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która widnieje na stemplu Kancelarii. Oferty w formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie 4.
 2. Złożenie oferty w sposób inny, niż określony w ustępie 2, będzie równoznaczne z jej odrzuceniem.
 3. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację przedmiotowego zadania.
 4. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

VI. Tryb oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym przez pracowników Departamentu Zdrowia oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.
 2. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z oceną Komisji, o której mowa w ust. 1. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z Oferentami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze realizatora przez Zarząd Województwa Pomorskiego, nie później niż dwa miesiące licząc od upływu terminu na składanie ofert.
 4. Wszystkie złożone oferty wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w Departamencie Zdrowia i nie będą odsyłane Oferentowi.
 5. Od rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru realizatora i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.
 6. Wyniki konkursu – z podaniem nazwy podmiotu, nazwy zadania i wysokości przyznanej dotacji – zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.pomorskie.eu,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ponadto wszyscy składający ofertę zostaną poinformowani pisemnie o wynikach konkursu.
 7. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 8. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu do składania ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.

VII.Kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z Kartą Oceny Oferty Konkursowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Kryteria formalne oceny ofert:
  • oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  • oferta złożona przez podmiot uprawniony,
  • oferta złożona w wersji elektronicznej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl
  • oferta złożona w wersji papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem skrzynki ePUAP na odpowiednim formularzu,
  • oferta i załączniki zostały podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta,
  • do oferty zostały załączone wszystkie przewidziane w ogłoszeniu załączniki,
  • koszty administracyjne zadania nie są wyższe niż 15% sumy kosztów realizacji zadania,
  • Oferent zagwarantował wkład własny finansowy w wysokości minimum 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania,
  • oferta nie dotyczy zadania finansowanego z budżetu Województwa Pomorskiego z innego tytułu,
  • maksymalna wysokość oczekiwanej dotacji nie przekracza kwoty, na jaką ogłoszono konkurs,
  •  złożona oferta jest zgodna tematycznie z ogłoszeniem o konkursie,
  •  oferta ma charakter ponadlokalny.
 2. Kryteria merytoryczne oceny ofert:
 • rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania,
 • rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania,
 • realne oszacowanie zakładanych celów i rezultatów realizacji zadania,
 • kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 • dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań publicznych oraz współpraca z administracją publiczną,
 • doświadczenia oferenta w realizacji zadań o podobnym zakresie tematycznym do zaproponowanego w ofercie,
 • perspektywy kontynuacji projektu,
 • rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
 • wysokość planowanego wkładu własnego finansowego,
 •  planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 •  zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania, np. lokal, sprzęt, materiały,
 •  dodatkowe wartości projektu zaproponowane przez oferenta i wynikające ze złożonej oferty i poddane ocenie komisji konkursowej.

VIII.Przetwarzanie danych osobowych oferentów/ realizatorów będących osobami fizycznymi

 1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego konkursu odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych, obowiązującym  od 25 maja 2018r.), zwanym dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w zadaniach realizowanych na podstawie przedmiotowego konkursu, będzie wyłoniony Podmiot. 

IX.Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach

W  roku 2020 ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowano Warsztaty Świadomości Onkologicznej skierowane do pacjentów po, lub w trakcie leczenia onkologicznego, obejmujące łącznie 220 godzin indywidualnych konsultacji on-line w zakresie psychoonkologii, dietetyki, aktywności fizycznej oraz wsparcia w powrocie do pracy na kwotę 30 000,00 zł w ramach dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku bieżącym nie realizowano zadań we wskazanym powyżej rodzaju.

X.Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy z harmonogramem i kalkulacją przewidywanych kosztów.
 2. Załącznik nr 2 - Karta Oceny Oferty Konkursowej

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Referatu Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 58:

 • Justyna Narloch, tel. 58 32 68 458, e- mail: j.narloch@pomorskie.eu,
 • Aleksandra Gac, tel. 58 32 68 237, e-mail: a.gac@pomorskie.eu,
 • Agnieszka Stecz, tel. 58 32 68 139, e-mail: a.stecz@pomorskie.eu

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama